Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ  -  ΕΔΡΑ


Άρθρο 1


         Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπό την επωνυμία   «ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ», με έδρα την Κομοτηνή.


ΣΚΟΠΟΣ  -  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ


Άρθρο 2


       Σκοπός της Ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της. Η συνεργασία της Ένωσης με τους διαφόρους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και τα ορισμένα θεσμικά όργανά της πολιτείας, η συμμετοχή της σε προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης που αφορούν το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη και την προβολή του αστυνομικού έργου στην κοινωνία. Δύναται επίσης να συμβάλει και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
      Η Ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως, χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστά καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της. Μπορεί επίσης να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών της.
      Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων: (α) Να αναφέρεται στις Διοικητικές και άλλες Αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της, (β) Να επιδιώκει τη συμμετοχή της σε τοπικές εκδηλώσεις και δράσεις, που αφορούν κοινωνικά προβλήματα – πολιτιστικές αναζητήσεις, θέματα ασφάλειας του πολίτη και καλυτέρευσης των όρων ποιότητας της καθημερινής του ζωής, προτείνοντας τρόπους δράσεις και αντιμετώπισης, ώστε να αναδεικνύεται και η κοινωνική προσφορά της Ένωσης και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα, (γ) Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της, (δ) Να πραγματοποιεί, είτε μόνη της, είτε από κοινού με άλλες Ενώσεις, Συλλόγους και λοιπά αναγνωρισμένα Σωματεία, επιμορφωτικές ημερίδες για θέματα που προβληματίζουν και ενδιαφέρουν την κοινωνία.
        Η Ένωση και τα μέλη της δεν επιτρέπετε ιδίως: (α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών, (β) Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους, (γ) Να αναμειγνύονται με οποιοδήποτε τρόπο σε θέματα Διοίκησης της Υπηρεσίας.


ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


Άρθρο 3


       Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν από τις αρχαιρεσίες.
      Τα μέλη αυτά αποτελούν τα τακτικά μέλη και έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται, όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση, το πολύ μέσα σε ένα μήνα από την πρώτη χρονολογικά συνεδρίασή του Διοικητικού της Συμβουλίου.
     Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αστυνομία ή στην Ένωση, μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να γίνουν επίτιμα μέλη. Στην περίπτωση επίσης που κάποιο από τα πρόσωπα αυτά είχε παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., υπό οποιαδήποτε θέση στο προεδρείο, δύναται μετά από απόφαση του Δ.Σ., να ανακηρυχθεί επίτιμος της θέσης που κατείχε στο Δ.Σ. Πρόσωπα της παρούσης παραγράφου, που κατείχαν διάφορες θέσεις εντός του Δ.Σ. μπορούν να γίνουν επίτιμα, μόνο για μία από τις θέσεις του προεδρείου που κατείχαν όταν ήταν μέλη,  αυτής για την οποία διακρίθηκαν.
     Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση ή προσβάλλει με τη διαγωγή του την αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος, παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές, κατά σειρά σοβαρότητας,  που μπορεί να επιβληθούν είναι: (α) Γραπτή επίπληξη, (β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και (γ) οριστική αποβολή. Η επίπληξη επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι δε λοιπές ποινές από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα. Πριν την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, ο υπό κατηγορία καλείται εγγράφως να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του αρμοδίου οργάνου ή με υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Πειθαρχικού οργάνου, το οποίο κρίνει αν πρέπει να του επιβληθεί η ποινή της επίπληξης ή να παραπεμφθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσοντας προς τούτο σχετική πρόταση. Στον εγκαλούμενο τάσσεται εύλογη προθεσμία προς απολογία, η οποία μπορεί και να παραταθεί για λόγους ανωτέρα βίας. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του από πρόθεση ή εξ απειθείας, επιβάλλεται κανονικά η ποινή σύμφωνα με τα παραπάνω.
      Τα μέλη της Ένωσης διαγράφονται: (α) Με έγγραφη αίτησή τους η οποία γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, (β) Με την έξοδό τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία ή σε περίπτωση μετάθεσής τους σε άλλη Διοικητική Περιφέρεια και (γ) Σε περίπτωση εγγραφής τους σε άλλη Συνδικαλιστική Οργάνωση Αστυνομικών. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση αφ’ ής περιήλθε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του ή κατά τα ανωτέρω αίτια διαγραφής. Κατώτερο χρονικό διάστημα δικαιώματος μέλους υποβολής αίτησης διαγραφής είναι οι τρεις (3) μήνες, εκτός των αναφερόμενων περιπτώσεων του εδαφίου (β) της παρούσης.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ


Άρθρο 4


       Πόροι της Ένωσης είναι:
 (α) Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών, οι μηνιαίες συνδρομές τους, οι έκτακτες και οι εθελοντικές εισφορές αυτών. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορίζεται ή να τροποποιείται το ακριβές χρηματικό ποσό του δικαιώματος εγγραφής νέων μελών, το ύψος της μηνιαίας συνδρομής τους καθώς και της έκτακτης εισφοράς.
 (β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης. Για την αξιοποίηση της περιουσίας της απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, η οποία καταγράφεται στο σχετικό Πρακτικό της οικείας Συνεδρίασης του Δ.Σ.
 (γ) Τα έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, καθώς και τα έσοδα από κληροδοσίες. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις και δωρεές πρέπει πάντα να γίνονται επώνυμα. Ανώνυμες δωρεές ή επιχορηγήσεις, μετά από απόφαση του Δ.Σ. αποδίδονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή διατίθενται για τον εξοπλισμό και τις υλικοτεχνικές ανάγκες των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
(δ) Τα έσοδα πώλησης ημερολογίων και διοργάνωσης κοινωνικών κ.λ.π. εκδηλώσεων και εορτών.
    Το δικαίωμα εγγραφής των νέων μελών ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ άπαξ και μπορεί να αυξομειωθεί σύμφωνα με τη παραγρ.α΄ του παρόντος. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ, μέρος της οποίας- σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ της Ομοσπονδίας που αφορούν τις εισφορές των πρωτοβαθμίων Ενώσεων Αξιωματικών Αστυνομίας – ¼ ή το 25% αυτής αποδίδεται στην δευτεροβάθμια οργάνωση, την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α) και για όσο διάστημα η Ένωση είναι μέλος της, το δε υπόλοιπο ¾ ή 75% , αποδίδεται στο Ταμείο της  Ένωσης.
     Το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των μελών, παρακρατούνται απευθείας από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αποδίδονται στην Ένωση, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερωμένες καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σε αυτή, είτε απευθείας, είτε μέσω της Ομοσπονδίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α).


ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Άρθρο 5


             Όργανα της Ένωσης είναι:


      α. Η Γενική Συνέλευση
      β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
      γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
      δ. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Άρθρο 6


       Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, κατά το πρώτο (α΄) εξάμηνο, έκαστου ημερολογιακού Έτους. Έκτακτα συνέρχεται, όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα έκτο (1/6) των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτησή τους, που θα αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Δ.Σ.  η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Τα μέλη καλούνται με ατομική πρόσκληση ή με έγγραφη ανακοίνωση που αποστέλλεται στις αστυνομικές Υπηρεσίες της Α.Μ.&Θ., ένα μήνα νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να περιορισθεί σε τρεις (3) ημέρες. Οι προσκλήσεις – ανακοινώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: (α) Τον τόπο, τον χώρο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης, (β) Τα θέματα που θα συζητηθούν. Τόπος ορίζεται η έδρα της Ένωσης ή άλλη πόλη που θα ορίζεται από το Δ.Σ. Αντίστοιχα και ο χώρος (αίθουσα) πραγματοποίησης της θα ορίζεται κάθε έτος ξεχωριστά, με σχετική απόφαση του Δ.Σ., στον ορισμένο τόπο με κριτήρια καταλληλότητας.
        Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και χώρο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν βρεθούν παρόντα. Ειδικά όμως για την παύση του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών και αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.  
       Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος δεν επιτρέπεται να απουσιάζει για συμμετοχή σε Συνελεύσεις της Ένωσης, ποσοστό μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) των Αξ/κών και ενός τρίτου (1/3) των Ανθ/μων, και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητού της. Αν τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Συνέλευση, ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών δι’ επιλογής από κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, με μέριμνα του Διοικητή της Υπηρεσίας, συντασσομένου προς τούτο Πρακτικού που παραμένει στον οικείο φάκελο του Αρχείου.
      Την έναρξη των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , ο οποίος, αφού διαπιστώσει την απαρτία αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γ.Σ. και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Διαβάζονται από τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση. Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί την Γενική Συνέλευση να εκλέξει το προεδρείο. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του, καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία συμπληρώνεται το προεδρείο με ένα (1) αντιπρόεδρο, δύο (2) πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναλαμβάνει να διευθύνει  την συζήτηση και να καθορίσει τη σειρά των τοποθετήσεων των μελών. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής, Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση και Εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκρισης λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη, όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Άρθρο 7


   α.  Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
   β. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.
   γ.  Επικυρώνει τον απολογισμό, τον οικονομικό ισολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει του προϋπολογισμό του επόμενου.
   δ. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος.
   ε. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.
  στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της Ένωσης.
   ζ. Επισημαίνει τα απασχολούντα προβλήματα των μελών και της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για την επίλυσή τους.
   η. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.
      Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει για τα ανωτέρω (β) και (γ) θέματα: (α) Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε, (β) ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό-ισολογισμό του περασμένου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, (γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για την νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου, (δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της Διοίκησης  από κάθε ευθύνη.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Άρθρο 8


       Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται για μία τριετία (3 έτη).
       Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (από τη Γενική Συνέλευση), το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει κανονικά ανανεωμένη τη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος, τριετή (3) θητεία.


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Άρθρο 9


       Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποβάλουν γραπτή  δήλωση τους προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφουν το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα και η οποία κατατίθεται τριάντα (30) ημέρες πριν την ψηφοφορία και συνοδεύεται από παράβολο τριών (3 Ευρώ). Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς υποβολή υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική επιτροπή, τους εκπροσώπους της Ένωσης στα κατά τόπους Συμβούλια Μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Α.Μ.&Θ και για τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην δευτεροβάθμια οργάνωση, την Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α). Στη συνέχεια εκτυπώνει ξεχωριστά παραταξιακά ψηφοδέλτια για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, για τους εκπροσώπους της Ένωσης στα κατά τόπους Συμβούλια Μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Α.Μ.&Θ και για τους υποψηφίους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), στα οποία τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.
       Τα ψηφοδέλτια, μαζί με ομοιόμορφους φακέλους, παραδίνονται από το Δ.Σ. στην εφορευτική επιτροπή. Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων, η Εφορευτική Επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό και έπειτα επιτρέπεται η ψηφοφορία σε λευκό χαρτί και λευκούς φακέλους.


ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΕΚΛΟΓΕΩΝ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ–
ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ


Άρθρο 10


      Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων της Ένωσης στα Συμβούλια μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Α.Μ.&Θ, γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία το τελευταίο Σάββατο ή Κυριακή (ανάλογα της απόφασης του Δ.Σ. που θα εκτιμά τη τρέχουσα υπηρεσιακή συγκυρία) του μήνα που λήγει η τριετής θητεία του Δ.Σ., ταυτόχρονα, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.1264/1982 (άρθρο 18 του Ν.3938/2011), με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και σε ξεχωριστές κάλπες.
       Ειδικά όμως για τις αρχαιρεσίες που αφορούν τους Αντιπροσώπους της Ένωσης στην Δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία), δύναται να γίνουν σε έκτακτες περιπτώσεις και σε άλλο μήνα του ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με τις αποφάσεις και το καταστατικό της Ομοσπονδίας και αναλόγως του χρόνου λήξεως της θητείας του Δ.Σ. της.
       Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις, οι αρχαιρεσίες μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, μέχρι όμως δυο (2) εβδομάδες νωρίτερα ή αργότερα από την παραπάνω προβλεπόμενη ημερομηνία, με απόφαση του Δ.Σ. που θα τις ορίζει χρονικά.
      Η ψηφοφορία γίνεται στα γραφεία της Ένωσης ή άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται από το Δ.Σ. Η ψηφοφορία αρχίζει την 10:00΄ ώρα και τελειώνει την 17:00΄ ώρα, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και μία (1) ώρα, ήτοι ως 18:00΄, με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά, εφόσον υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.
      Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο (παραβάν), όπου αφού προηγουμένως σημειώσει σταυρό-ους προτίμησης δίπλα στο όνομα ή ονόματα του υποψηφίου-ων που επιθυμεί και τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια εντός των φακέλων, ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες.
      Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν.1264/1982, δηλαδή μέχρι επτά (7) σταυρούς για το Δ.Σ., μέχρι τρεις σταυρούς (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι έναν σταυρό (1) για τους εκπρόσωπους στα Συμβούλια Μεταθέσεων έκαστης Αστυνομικής Διεύθυνσης της Α.Μ.&Θ και τέλος για τους Αντιπροσώπους, σε κάθε ψηφοδέλτιο μέχρι τόσους σταυρούς όσος είναι ο μέγιστος δυνατός αριθμός Αντιπροσώπων που μπορεί να εκλέξει η Ένωση με βάση τον αριθμό των τακτοποιημένων μελών της και το αριθμητικό μέτρο εκλογής αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας ή όπως αλλιώς ειδικότερα ορίζεται στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
      Οι σταυροί σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι είτε μπροστά, είτε μετά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Μετά ταύτα ο εκλογέας ρίχνει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες, υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί.
       Η ψηφοφορία γίνεται παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται προηγουμένως με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από κλήρωση (στην περίπτωση που οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι περισσότεροι αριθμητικά), ο δε ονομαστικός προσδιορισμός τους λαμβάνει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο της ανακήρυξης υποψηφιοτήτων του προηγούμενου άρθρου και τουλάχιστον τρεις (3) μέρες νωρίτερα της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών, προκειμένου αφενός τα ορισθέντα μέλη της να μην είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για κάποιο αξίωμα-όργανο, αφετέρου να τους δοθεί η υπηρεσιακή δυνατότητα να παρευρεθούν, πέραν των αριθμητικών περιορισμών και ποσοστώσεων του παρόντος άρθρου 6, εφόσον την ίδια μέρα των αρχαιρεσιών διεξάγεται και η Γενική Συνέλευση της Ένωσης.
     Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τις κάλπες, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τους τυχόν πλεονάζοντες, κατόπιν σύγκρισης με τη κατάσταση των ψηφισάντων και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και στην καταμέτρηση των παραταξιακών ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης.
     Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για θέματα ακυρότητας ψηφοδελτίου, πράγμα που καταχωρείται στο ως άνω πρακτικό, με γνώμονα και κριτήριο ότι, κάθε τι που είναι δυνατόν να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα σε κάποιο ψηφοδέλτιο έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της εκλογής, έχει ως συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
       Κατόπιν συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται όλα τα λαβόντα χώρα κατά τις εκλογές (ώρα έναρξης εκλογής, προβλήματα, ακυρότητες, αριθμός ψηφισάντων, αριθμός έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, αριθμός ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός-παράταξη και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος, αριθμός σταυρών που έλαβε ο υποψήφιος κάθε συνδυασμού κλπ), το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο (Δικαστικό Αντιπρόσωπο) και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.         
      Μετά τη διαλογή επακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και τους Εκπροσώπους στα τοπικά υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Α.Μ.&Θ. καθώς και των αναπληρωματικών αυτών, με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν.1264/1982 (Άρθρο 18 του Ν.3938/2011), συντασσομένου οικείου πρακτικού.
      Οι έδρες του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για τους Αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι όσο είναι το κλάσμα του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου εκλογής που θέτει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Στους τελικώς εκλεγμένους, εφόσον το αποτέλεσμα του κλάσματος που προκύπτει είναι μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη Αντιπρόσωπος. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των εκλεγμένων αντιπροσώπων θα είναι αυτός, που προβλέπεται με βάσει τα ισχύοντα στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ομοσπονδίας.
      Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται για τις έδρες ή σαν αντιπρόσωποι κατά σειρά επιτυχίας, όσοι έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας Αντιπρόσωπων του ίδιου συνδυασμού, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων και εκλέγονται όσοι προβλέπονται σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά απόλυτη σειρά εξόδου, από την κληρωτίδα.     
    Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν, θεωρούνται αναπληρωματικοί.


ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ


Άρθρο 11


     Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του πρώτου σε αριθμό σταυρών υποψηφίου, αποκλειστικά του πλειονοψηφήσαντος συνδυασμού, το αργότερο  σε ένα (1) μήνα από τις αρχαιρεσίες. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται Πρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθείται, εάν χρειαστεί, το στάδιο κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται χωριστά και για την εκλογή του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέως, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
      Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για την εκλογή του Προέδρου κ.λ.π. μελών του προεδρείου. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ταμία.
      Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου ή των λοιπών μελών του προεδρείου για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος. Το παλαιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Άρθρο 12


     Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεών της με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 και επόμενα του παρόντος. Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά τη Διοίκηση της Ένωσης, στα πλαίσια πάντα του παρόντος καταστατικού. Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για την διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό (διοικητικό και οικονομικό) κάθε χρόνο. Αποφασίζει για τα κατεπείγοντα ζητήματα καθώς και για τις απαιτούμενες οικονομικές δαπάνες λειτουργίας της, στα πλαίσια του καταρτισθέντος προϋπολογισμού και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Ανακηρύσσει, τα επίτιμα μέλη της Ένωσης και τα επίτιμα μέλη των απελθόντων του Δ.Σ. αποκλειστικά της θέσης που διακρίθηκαν και προσέφεραν, ως αναγνώριση της προσφοράς τους.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ


Άρθρο 13


     Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα [σε ειδικές περιπτώσεις ύπαρξης υπηρεσιακών κωλυμάτων, το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί μέχρι και 15ημέρες] και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο Πρόεδρός του ή το αιτηθούν έγγραφα τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ., τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια την (15) ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν την συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει δύο (2) ημέρες, όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση. Τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα της συνεδρίασης, με μέριμνα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, αποστέλλεται έγγραφη ενημέρωση περί της επικείμενης Συνεδρίασης στις Υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. προκειμένου διευκολύνουν υπηρεσιακά τη συμμετοχή τους σε αυτή.
      Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο πέντε (5) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες ή για εξαιρετικούς λόγους όποτε χρονικά αποφασισθεί από τα προσελθόντα μέλη.
      Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς ή τέσσερις (4) μη συνεχείς συνεδριάσεις σε διάστημα ενός χρόνου ή οκτώ (8) συνολικά συνεδριάσεις καθ’ όλη τη τριετή διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και αντικαθίσταται αυτομάτως από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει στο εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο, χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη αναχώρηση του μέλους για το εξωτερικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
      Μέλος του Δ.Σ. που κωλύεται αποδεδειγμένα να παρουσιασθεί για να συμμετάσχει σε Συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει προφορικώς ή εγγράφως για τους λόγους του κωλύματος του, μέχρι την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, άλλως εκλαμβάνεται ως αδικαιολόγητη η απουσία του και προσμετρείται αριθμητικά, σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι λόγοι αυτοί εκλαμβάνονται ως δικαιολογημένη απουσία ή όχι, με πλειοψηφούσα απόφαση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. που καταχωρείται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. –
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ


Άρθρο 14
      
  Α: Πρόεδρος     
     1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση.
     2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου , των Αρχών και των δικαστηρίων της χώρας. Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το παρόν. Ο Πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό πληρωμής κ.λ.π.
   3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται σε όλα από τον Αντιπρόεδρο. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που εκλέχθηκε με τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη, πλην του Γραμματέα , του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον Αντιπρόεδρο μέρος από τις αρμοδιότητές του.


 Β:  Γενικός Γραμματέας
    1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το Βιβλίο Ειδών & Υλικού εξοπλισμού της Ένωσης, κρατεί τη σφραγίδα και τα λοιπά βιβλία, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις, τις πληρωμές και το αρχείο της Ένωσης. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στον Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, μέρος των αρμοδιοτήτων του.
   2.  Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την « έκθεση πεπραγμένων » του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.


Γ:  Ταμίας
    Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης και τηρεί τα απαιτούμενα γι’ αυτό βιβλία. Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των πεντακοσίων (500 Ευρώ) ποσό, στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην τράπεζα. Από την τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου του Δ.Σ.  Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο προσυπογράφεται δε, από τον Γενικό Γραμματέα και παρουσιάζει την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου. Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον ίδιο.


        Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο και τα Μ.Μ.Ε. γίνονται μόνο από τον Πρόεδρο ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο, μέλος του Δ.Σ.


ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.&Θ. ΣΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ


Άρθρο  15
         
       Σε περίπτωση που κάποια Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν εκπροσωπείται με εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ένωσης και δεν υπάρχει άλλο εκλεγμένο μέλος σε άλλη Υπηρεσία, εντός της ίδιας περιφερειακής Ενότητας με την εν λόγω Αστυνομική Διεύθυνση (αστυνομικές σχολές, τμήματα δοκίμων αστυφυλάκων κλπ), τότε ο εκλεγμένος Εκπρόσωπος για το Συμβούλιο των μεταθέσεων της Διεύθυνσης αυτής καθώς και ο εκλεγμένος Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία-εφόσον υπηρετεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία εντός της ίδιας Περιφερειακή Ενότητας που βρίσκεται η συγκεκριμένη Αστυνομική Διεύθυνση - με απόφαση του Δ.Σ. δύνανται να ασκούν παράλληλα και καθήκοντα Συνδέσμου της Ένωσης με την συγκεκριμένη Αστυνομική Διεύθυνση αλλά και με τις υπόλοιπες (εφόσον υφίστανται) αστυνομικές υπηρεσίες (σχολές κλπ), της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.
      Οσάκις κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ. οι σύνδεσμοι θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος σε Διοικητικά Συμβούλια, χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να ενημερώνεται σφαιρικά το Δ.Σ. της Ένωσης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των μελών των Αστυνομικών Υπηρεσιών της συγκεκριμένη περιφερειακής ενότητας, που δεν εκπροσωπείται από αιρετό μέλος στο Δ.Σ.
     Μία φορά τουλάχιστον το χρόνο και πριν τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ένωσης και σε πόλη της Περιφέρειας που θα καθορίζεται από αυτό, θα συνεδριάζουν από κοινού με το Δ.Σ και οι Εκπρόσωποι στα Συμβούλια μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και προβληματισμοί, σχετικά με τα αιτήματα μεταθέσεων, τα υφιστάμενα οργανικά κενά των Υπηρεσιών και την αναγκαιότητα (κατά προτεραιότητα) κάλυψής τους.
      Η Ένωση εκπροσωπείται θεσμικά στο δευτεροβάθμιο όργανό την Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α), μέσω των αιρετών Αντιπροσώπων της, που εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος καταστατικού.  Συμμετάσχουν στα Ετήσια Τακτικά και Έκτακτα Συνέδρια της Ομοσπονδίας στα οποία οφείλουν να μεταφέρουν τόσο αυτούσια τη θέση της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Πρακτικά, όσο και τα αιτήματα των μελών της, όπως αυτά απαριθμούνται στα εκάστοτε Ψηφίσματα της.
      Ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώματα των Αντιπροσώπων της Ένωσης, ρυθμίζονται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του δευτεροβάθμιου οργάνου.


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Άρθρο  16


      Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Δ.Σ. εκλέγεται και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή της τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Δ.Σ. εκτός από τη καταβολή του παραβόλου.
       Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
      Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη της.  


ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   
Άρθρο 17


     Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ένωσης, που  αναπληρώνεται αποκλειστικά από τον Αντιπρόεδρο. Στη σύνθεσή του Πειθαρχικού Συμβουλίου (εκτός του Προέδρου) συμμετέχουν δύο ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και αναπληρώνονται από άλλα ορισμένα μέλη του Δ.Σ.
     Το πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει τις ποινές του άρθρου 3 του παρόντος και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους.
     Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου για την επιβολή ποινών, αν δεν προσβληθούν μέσα σε ένα δίμηνο από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο, καθίστανται εκτελεστές στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή επιδίδεται στον Γραμματέα του Δ.Σ.
     Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ίδια και ταυτίζεται με αυτή των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Άρθρο 18


       Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης φαίνεται-προκύπτει κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζεται τέλη του Απριλίου κάθε χρόνου (λήξη οικονομικού έτους). Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που πέρασε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του επόμενου χρόνου.
      Οι δαπάνες της Ενώσεως για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
      Κατ’ εξαίρεση αυτού και μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ εντός του οικονομικού έτους, εφόσον υπάρχει πραγματική, έκτακτη και μη προβλέψιμη ανάγκη, που δεν συμπεριελήφθη στο προϋπολογισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καλύψει το ποσό αυτό από το Ταμείο της Ένωσης, αφού προηγουμένως αναφέρει εγγράφως στα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής το λόγο και την αναγκαιότητα κάλυψης του ποσού αυτού. Η εξελεγκτική επιτροπή, εντός δέκα ημερών πρέπει να αποφανθεί θετικά για την κάλυψη του ποσού αυτού, άλλως, σε περίπτωση δηλαδή αρνητικής απόφασης της εξελεγκτικής επιτροπής ή υπέρβασης του ως άνω οριζόμενου ποσού, απαιτείται έκτακτη τροποποίηση του προϋπολογισμού που μπορεί να κάνει η τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ.  


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Άρθρο 19


      Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές, στις οποίες να αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την  Ένωση ή την Αστυνομία.


ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ


Άρθρο 20


      Η Ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο την επωνυμία της. Εντός μικρότερου ομόκεντρου κύκλου απεικονίζεται ο προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας «Άγιος Αρτέμιος». Με την επίθεση της σφραγίδας, επισημοποιείται κάθε έγγραφο της Ένωσης.
      Στο έμβλημα της Ένωσης απεικονίζονται: στο κέντρο, η γεωγραφική απεικόνιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε κύκλο φέρει την επωνυμία της και το έτος ίδρυσής της (1995), ενώ στο άνω μέρος της, πάνω από την γεωγραφική απεικόνιση της περιφέρειας, υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ήτοι η ζυγαριά της δικαιοσύνης, της ισότητας των πολιτών που το διατρέχει το κλαδί ελιάς, σύμβολο της Ελλάδας και του αρχαίου πολιτισμού της.
       Κάθε επίσημο έγγραφο πρέπει να φέρει στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας, το έμβλημα της Ένωσης και στο μέσο της τελευταίας σελίδας, ανάμεσα στις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, την σφραγίδα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Άρθρο 21


      Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης χρειάζεται αντίστοιχα η παρουσία τoυ ενός δευτέρου  (1/2) ή των δύο τρίτων (2/3) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
       Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων, μελών. Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα.      
      Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία διατίθεται στο λογαριασμό που τηρείται στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή σε περίπτωση μελλοντικής μετονομασίας του, στο αρμόδιο Υπουργείο που θα υπάγεται η ΕΛ.ΑΣ., ειδικά για τους αναξιοπαθούντες αστυνομικούς.


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
                         
                                                          Άρθρο 22


       Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών των οργάνων της Ένωσης, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Εκπροσώπων στα Συμβούλια μεταθέσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων Α.Μ.&Θ και των Αντιπροσώπων της στο δευτεροβάθμιο όργανο, την Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΞΙ.Α). Οι εκλογές πρέπει να ορισθούν και να γίνουν όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες, από την έκδοση εγκριτικής αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν.3938/2011.
      Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα της Ένωσης που θα εκλεγούν κατά τις επόμενες αρχαιρεσίες σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, θα έχουν χρόνο θητείας τους μέχρι το μήνα Μάιο του έτους 2015, ανεξάρτητα από την ακριβή χρονική διάρκεια παρέλευσης της τριετούς θητείας τους.
      Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της τροποποίησής του, από το αρμόδιο Δικαστήριο.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 23


     Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν.1264/1982 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.1265/1994 και τον Ν.3938/2011. Για θέματα που δεν προβλέπονται από το Νόμο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
      Το παρόν καταστατικό που προήλθε από τροποποίηση του προηγούμενου προκειμένου η Ένωση λειτουργεί νόμιμα και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αστυνομικών και ειδικότερα των Αξιωματικών, Ανθυπαστυνόμων και Δοκίμων Υπαστυνόμων της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετούν στην Περιφέρεια Α.Μ.&Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.5 του Ν.3938/2011 και αποτελείται από 23 άρθρα, εγκρίθηκε  ομόφωνα από την απαιτούμενη πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών του, στα πλαίσια της απαρτίας της 17ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κομοτηνής την 28-05-2011.


                                                                            ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 28-05-2011


Τα Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης                        Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης     
                                                                           
1. ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ           (ως οι συνημμένες καταστάσεις υπογραφών)
2. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                                                
3. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4. ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
6. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΝΑΛΙΑΣ ΑΛΥΠΙΟΣ