Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών για το έτος 2021 από τους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – Έκδοση Εγκυκλίου για τον προσδιορισμό των όρων, προϋποθέσεων χορήγησης, δικαιολογητικών και της διαδικασίας εκταμίευσης αυτών

 

 

Με την υπ’ αριθ. 8000/28/23-β΄ από 27-01-2021 (ΦΕΚ 542 τ. Β΄/12-02-2021) Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη., εγκρίθηκε η αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου, για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, ως ακολούθως:
  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.500.000,00 €).
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) και
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (3.100.000,00 €).

Από τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύτηκαν για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, λόγω εκκρεμοτήτων για το έτος 2020, τα ανωτέρω ποσά:

  • Τ.Π.ΑΣ: 1.279.101,66 €
  • Τ.Π.Υ.Π.Σ: 25.023,72 €

Τα διαθέσιμα υπόλοιπα για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους τους για το έτος 2021, έχουν ως ακολούθως:

  1. Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) μέχρι ποσού 2.220.898,34 €,
  2. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) μέχρι ποσού 2.000.000,00 €,
  3. Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) μέχρι ποσού 3.074.976,28 €.

Επίσης με την υπ’ αριθ. 14.5 από 15-4-2021 και Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) για το έτος 2021, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1030/2/367 από 21-4-2021 Εγκύκλιος του κ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου μας με τίτλο «Χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών – Ορισμός δικαιολογητικών –  Διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης», η οποία διαβιβάστηκε μέσω Police on Line και PSNET σε όλες της Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την ενημέρωση του ένστολου και πολιτικού προσωπικού αυτών.

Η εν λόγω Εγκύκλιος και οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις ανά Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μας (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.) είναι αναρτημένες παρακάτω.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και λήξης η Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. (προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας) μέσω του Police on Line (POL), για τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ. (προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος) μέσω του Psnet, ατομικά για κάθε ασφαλισμένο.

Όσοι δεν προτιμούν τον ανωτέρω τρόπο υποβολής, δύνανται να τα αποστέλλουν  ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία.

Εφιστάται η προσοχή ως προς την κανονική και ορθή σύνταξη των σχετικών Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα κενά πεδία από τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο αυτών των στοιχείων για τυχόν παραλείψεις, προτού διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας, καθόσον έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, οι ανωτέρω αιτήσεις και δικαιολογητικά να αποστέλλονται με σημαντικές ελλείψεις και ως εκ τούτου να έχουμε δυσχέρεια εξέτασης και καθυστέρηση της χορήγησης των εν λόγω δανείων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες δείτε την ενότητα Εγκύκλιος - Έντυπα Δανείων

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Παντελής Κουκαρής
Ταξίαρχος


Πηγή teapasa.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :