Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Υπόμνημα Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στον Υπουργό Εργασίας για την ασφάλιση του Ένστολου Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων (Ιατροί -Μηχανικοί) της Ελληνικής Αστυνομίας

 ΠΡΟΣ     Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ

ΚΟΙΝ.    1.- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

            2.- Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

            3.- Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

            4.- Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ασφάλιση του Ένστολου Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων (Ιατροί -Μηχανικοί) της Ελληνικής Αστυνομίας

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992(Α-165), επιβλήθηκε υποχρεωτικήασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όσων προσλαμβάνονται-κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία [ήτοι ‘’στρατιωτικοί’’ κατά το άρθρο 7  ν. 2084/1992 (Α-165)] από 1-1-1993 και εντεύθεν και προαιρετικά στο Δημόσιο, με την υποχρέωση καταβολής από μέρος τους των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και του Κράτους, όπου αυτές προβλέπονται.

Επίσης από τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 (Α-120), ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α-180), ορίστηκε ότι «Ειδικά τα πρόσωπα του άρθρου 7 του ν. 2084/ 1992(Α-165), για τα οποία προκύπτει βάσει γενικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), του Ε.Τ.Α.Α., ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους ανωτέρω Τομείς, κατά περίπτωση». Διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την έκδοση του ν. 4387/2016.

Επισημαίνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς οργανικούς νόμους. Το ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία αντίστοιχη της στρατιωτικής και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση του.

Η εν λόγω ασφαλιστική αντιμετώπιση,  έχει ως αποτέλεσμα ότι οι εξ ιδιωτών προσλαμβανόμενοι και κατατασσόμενοι ιατροί (πλην Σ.Σ.Α.Σ.) αλλά και μηχανικοί στην  Ελληνική Αστυνομία, που εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και  το βαθμό του Υποστρατήγου, ως ένστολο προσωπικό ειδικών καθηκόντων, να αντιμετωπίζουν διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (π.χ. δεν λαμβάνεται υπόψη η αυτεπάγγελτη αποστρατεία από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων), τα ευεργετήματα ως προς το πάθημα εξαιτίας της Υπηρεσίας κ.α. από τις υπόλοιπες κατηγορίες Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων (Διοικητικοί, Οικονομικοί, Νομικοί, Πληροφορικής και  Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Κύριε Υπουργέ,

Άποψη  μας είναι ότι το εν λόγω προσωπικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία και να εφαρμόζονται οι συνταξιοδοτικές- ασφαλιστικές διατάξεις του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως ισχύουν αυτές κάθε φορά. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και να τύχει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης η εν λόγω διάταξη.   

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να δοθεί λύση σε ένα χρόνιο και ζέον πρόβλημα που απασχολεί αυτή την κατηγορία των συναδέλφων μας.

2014 poaxia no ypografes πηγή poaxia.gr
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :