Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιστολή ΠΟΑΞΙΑ προς κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. για εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου λόγω κορωνοϊού

 


ΘΕΜΑ:  «Εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊου»

Σχετ.:  α) Η από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου <<Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης  περιορισμού  της   διάδοσής του»
             β) 1647/20/542149 από 11/03/2020 έγγραφο Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Δ.Α.Π/Τμ. Αξιωματικών/Γρ.3 
             γ) 15-2020 από 10/03/2020 επιστολή μας προς εσάς
                                          δ) 1647/20/534083 από 10/03/2020 έγγραφο Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Δ.Α.Π/Τμ. Αξιωματικών/Γρ.3  
Κ. Αρχηγέ
Εκδόθηκε εχθές 11 Μαρτίου 2020 η ανωτέρω β’ σχετική με την οποία προβλεπόταν η παροχή διευκολύνσεων με ευέλικτο ωράριο εργασίας στους γονείς τέκνων που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σχολικές μονάδες και νηπιαγωγεία. Η διαταγή αυτή ορθώς εκδόθηκε καθόσον δεν υπήρχε ακόμα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία να προβλέπει περαιτέρω εξειδικευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου που δημιουργήθηκε με την παύση λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Επειδή όμως η ανωτέρω διαταγή ακολούθησε χρονικά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίες όμως δεν είχαν μετουσιωθεί σε τυπική νομική μορφή, δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση πως η Ηγεσία υστερεί σε ενδιαφέρον για το προσωπικό της σε σχέση με άλλους φορείς, κάτι το οποίο είναι προφανώς αναληθές.
Σήμερα,  λοιπόν, εκδόθηκε η ανωτέρω (α) σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία εξειδικεύονται τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού και η πρόνοια της Πολιτείας για την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και διευκολύνσεων στους δημοσίους υπαλλήλους.  Ειδικότερα:
  • στην παρ. 1 του άρθρου 5 της Π.Ν.Π. αναφέρονται οι προβλεπόμενες ημέρες αδείας στους γονείς και ο τρόπος χορήγησής της,
  • στην παρ. 4 του άρθρου 5 της Π.Ν.Π αναφέρεται η πρόβλεψη για χορήγηση της ανωτέρω αδείας στο ένστολο προσωπικό,
  • στην παρ. 7 του άρθρου 5 της Π.Ν.Π αναφέρεται η δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης να περιορίσει τις ώρες εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50 % για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Κατόπιν της ανωτέρω Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την εναρμόνιση των Διαταγών σας, σχετικά με την χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτή προβλέπεται και για το λοιπό δημόσιο τομέα.
Επίσης παρακαλούμε όπως προβείτε στην άσκηση του δικαιώματος το οποίο παρέχεται στην παρ.7 του αρθ.5 της Π.Ν.Π. και περιορίσετε με απόφασή σας τις ώρες εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50 % για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η προσέλευση πολιτών σε αστυνομικές υπηρεσίας. Το ανωτέρω σας είχε επισημανθεί στην από 10/03/2020 υπ’ αριθ.15-2020 επιστολή μας.
Είμαστε βέβαιοι πως θα προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και για την υλοποίηση των όσων περιελάμβανε η από 10/3/2020 επιστολή μας και θα επιβεβαιώσετε για μία εισέτι φορά το αμέριστο ενδιαφέρον, το οποίο επιδεικνύετε για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

2014 poaxia no ypografesπηγή  poaxia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :