Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αποτελέσματα Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας, 18/01/2019

 
Την πρώτη συνεδρίαση με τη νέα του σύνθεση όπως προέκυψε από το 29 συνέδριο, πραγματοποίησε την 18 Ιανουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στην Αθήνα, το ΔΣ της Ομοσπονδίας, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α.  Σύσταση Γραμματείας Γυναικών
β.  Σύσταση επιτροπών για την επεξεργασία μείζονος σημασίας θεμάτων και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για περαιτέρω ενέργειες.
γ. Εξουσιοδότηση του Ταμεία της Ομοσπονδίας μας: α)για την υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή  εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος β) για υποβολή αίτησης και υπογραφή των συμβάσεων Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας με την τράπεζα Πειραιώς Α..Ε. καθώς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών ανάληψης ημερήσιου ορίου 2.000 ευρώ και αγορών ημερήσιου ορίου 2.000 ευρώ μέσω της κάρτας αυτής.
δ.  Καθορισμός διεκδικητικού πλαισίου έτους 2019, σύμφωνα με το ψήφισμα του 29ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου.
ε.   Οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  ήθελε  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια της συνεδρίασης ή  προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί να συμμετάσχουν πρόεδροι και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Ενώσεων καθότι συνδυάστηκε αυτή και με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Μετά από διεξοδική συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:
Α) Την ίδρυση Γραμματείας Γυναικών με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων των συναδελφισσών μας αλλά και τη σύζευξη της συνδικαλιστικής δράσης με δραστηριότητες και προβληματισμούς που αναπτύσσονται για ευρύτερα γυναικεία και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα μας. Προς τούτο αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής με Γραμματέα το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Σοφία ΒΑΓΕΝΑ και μέλη τις εκλεγείσες συναδέλφισσες, είτε σε Πρωτοβάθμιες Ενώσεις είτε ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία. Σε συνεργασία δε με τον νομικό σύμβουλο θα συνταχθεί ο κανονισμός λειτουργίας που θα διέπει τη δράση τους. Επίσης, να δρομολογηθεί η διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ώστε η λειτουργία της Γραμματείας να αποκτήσει και θεσμική οντότητα.
Β) Την δημιουργία Επιτροπής που θα επεξεργάζεται και θα προτείνει στο ΔΣ μείζονος σημασίας θέματα υπηρεσιακής φύσεως (θεσμικές αλλαγές, οικονομικά, συνταξιοδοτικά θέματα κλπ). Η Επιτροπή θα στελεχωθεί από πέντε εκλεγμένα μέλη σε όργανα της ΠΟΑΞΙΑ και Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και θα πλαισιώνεται ανάλογα με το θέμα που την απασχολεί, από συναδέλφους που έχουν γνώση του αντικειμένου και τους αφορά ιδιαιτέρως.
IMG 8137 1024x768IMG 8121 1024x768IMG 8153 1024x768
Τέλος, αποφασίστηκε να προταχθούν προς διεκδίκηση από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο Ψήφισμα του συνεδρίου, τα ακόλουθα θέματα:
 1. Άμεση υιοθέτηση του πορίσματος της συσταθείσας Επιτροπής του Α.Ε.Α προκειμένου για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων βαθμολογίου αναφορικά α. με τη κατοχύρωση παραμονής στο Σώμα, (35 τουλάχιστον έτη), για συμπλήρωση προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α[αποφυγή πρόωρης αποστρατείας]  β. με τα υπαρκτά προβλήματα επετηρίδας Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α, γ. με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή με κριτήριο τα χρόνια στο βαθμό και όχι τα έτη υπηρεσίας].
 2. Αύξηση των ορίων ηλικίας παραμονής στο σώμα για τους Αξιωματικούς με την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρο 49 του Π.Δ. 24/1997 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6  παρ. 1 του Π.Δ. 81/2016), ως εξής:
      «1. Το όριο ηλικίας …………. είναι κατά βαθμούς το εξής:
Αντιστράτηγος – Αρχηγός           65ο έτος
Αντιστράτηγος                           63ο έτος
Υποστράτηγος                           63ο έτος
Ταξίαρχος                                 62ο έτος
Αστυνομικός Διευθυντής             62ο έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής        59ο έτος
Αστυνόμος Α΄                            57ο έτος
Αστυνόμος Β΄                            55ο έτος
Υπαστυνόμος Α΄                        55ο έτος
Υπαστυνόμος Β΄                        55ο έτος».
Επίσης με την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.6 του άρθρο 49 του Π.Δ. 24/1997 [όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 164/2013 (Α-262) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6  παρ. 4 του Π.Δ. 81/2016], ως εξής:
«6. Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας …………… μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του …………..».
 1. Κατάργηση του άρθρου 26 του Π.Δ. 6/2018, με το οποίο επιτρέπεται μετάθεση Α/Υ΄ χωρίς αίτηση του, σε όμορες Διευθύνσεις είτε εντός ΓΕ.Π.Α.Δ., είτε εκτός. Σε κάθε περίπτωση να υπάρξει τροποποίηση, ώστε να τεθούν αυστηρά κριτήρια εφαρμογής του, όπως η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης του βαθμού, κοινωνικά, επαγγελματικά, κλπ.
 2. Καθορισμός εργασιακού ωραρίου για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
 3. α) Την θεσμοθέτηση της μη διάθεσης (εκτός της εδαφικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του) σε Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των  διοικητών Τμημάτων πλην εκτάκτων περιπτώσεων και β) Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών επιπέδου Α.Τ. και άνω, με δεύτερο Αξ/κο-Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.
 4. Γνωστοποίηση σε επίσημη, υπηρεσιακή ιστοσελίδα (POL,) του ακριβούς αριθμού των μορίων των Αστυνομικών που υπάγονται στο Σύστημα Μεταθέσεων του Π.Δ. 100/2003 και έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα μετάθεσης(για υπηρεσία εκτός Νομού), καθώς και της θέσης κατάταξης των επιθυμούντων, πριν την συγκρότηση του αρμοδίου συμβουλίου Μεταθέσεων του Α.Ε.Α, για λόγους διαφάνειας, ενημέρωσης και ρύθμισης οικογενειακού  προγραμματισμού. Επίσης, την διαμόρφωση αντικειμενικού συστήματος στις εσωτερικές μεταθέσεις (εντός διευθύνσεων) με  θέσπιση μετρήσιμων κριτηρίων (συλλογή μορίων κλπ). 
 5. Ίδρυση γραφείων Δημοσίου Κατηγόρου στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Νομών, με αποκλειστική αρμοδιότητα-αντικείμενο την κάλυψη των συναφών αναγκών όλων των πταισματοδικείων του Νομού (κατάργηση λοιπών γραφείων Δημόσιου Κατηγόρου Α.Τ. Υπαίθρου), όπως ήδη έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη με σχετικά έγγραφα από την Ομοσπονδία μας.
 6. α) Άμεση υλοποίηση του πορίσματος για την ανωτατοποίηση των Αστυνομικών Σχολών. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των αστυνομικών όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και β) Πρόβλεψη ώστε σταδιακά η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας να λειτουργεί στα πρότυπα των υπολοίπων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, μέσω της χρήσης μεθόδων «εικονικής τάξης (e- class)», έτσι ώστε να καταστεί πιο εφικτή και προσβάσιμη φοίτηση αξιωματικών προερχόμενων από την επαρχία. Πλήρης αξιοποίηση της Σχολής Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης καθώς και της ΣΜΕΒΕ στη Βόρεια Ελλάδα [Βέροια] και εξειδίκευση σε πολλαπλά υπηρεσιακά γνωστικά αντικείμενα [τροχαίας, ασφάλειας, αλλοδαπών, τάξης, αλλαγές νομοθεσίας κλπ].
 7. Την θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις, προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων, ΔΕΑΒ, κλπ), αλλά και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
 8. Στελέχωση των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) με μόνιμο Αστυνομικό προσωπικό [πλήρωση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων], το δε αστυνομικό έργο να περιοριστεί  μόνο στη φρούρησή τους, ενώ άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, να έχουν την ευθύνη της διατροφής, καθαριότητας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ..
 9. Έκδοση εγκυκλίου διαταγής , η οποία θα ορίζει ότι το 80% της οργανικής δύναμης υπηρεσιών επιπέδου τμήματος, θα εκτελεί υποχρεωτικά υπηρεσία εντός των ορίων εδαφικής αρμοδιότητας του συγκεκριμένου τμήματος.
 10. Την θεσμοθέτηση και για τους Αξιωματικούς των συμπληρωματικών μεταθέσεων κατά το μήνα Οκτώβριο, όπως γίνεται και για τους χαμηλόβαθμους, ώστε να ανοίγουν πιο συχνά θέσεις για ορισμένες Διευθύνσεις Αστυνομίας που έχουν μπλοκάρει, καθώς και να καλύπτονται κενά που δημιουργούνται λόγω της μετάθεσης Αξιωματικών από Διευθύνσεις στις οποίες υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης.
 11. Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 1 περ. ια΄ του Π.Δ. 100/2003, ως αντικαταστάθηκε με παρ. 1 του άρθρου 9 του πδ. 75/2016, που δημιουργεί προβλήματα στην πραγματοποίηση των αμοιβαίων μεταθέσεων αστυνομικών, με την προσθήκη εδαφίου με αντίστοιχη πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που δεν προκηρύσσονται θέσεις κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις. Αφού, σύμφωνα με την ερμηνεία της Δ.Α.Π./Α.Ε.Α. για την υλοποίηση αμοιβαίας μετάθεσης αστυνομικών, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, απαιτείται και οι δύο ενδιαφερόμενοι να είναι πρώτοι επιλαχόντες στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους των αντίστοιχων περιοχών που επιθυμούν να μετατεθούν. Το πρόβλημα αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν έχει προκηρυχτεί θέση για μια Δ/νση Αστυνομίας κατά τις ετήσιες τακτικές μεταθέσεις, οπότε δεν μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως επιλαχών στον πίνακα τακτικών μεταθέσεων του τρέχοντος έτους.
 12. Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει επιλυθεί με τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 1 περ. ιδ΄ του Π.Δ. 100/2003. Στην περίπτωση όμως που ο Αστυνομικός είναι ανώτερος υπάρχει πρόβλημα, καθώς από το Υ.Ε.Θ.Α. επικαλούνται ότι το προαναφερόμενο Π.Δ. δεν το έχει προσυπογράψει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαιτείται να ρυθμιστεί με όμοιο τρόπο το προαναφερόμενο ζήτημα, δηλαδή ο κατά βαθμό κατώτερος να ακολουθεί τον ανώτερο, προκειμένου να εκφράζεται και θεσμικά ο απαραίτητος σεβασμός στον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.    
 13. Άρση της διάταξης που αφορά στην απαγόρευση της δυνατότητας επανεξέτασης, των Αξιωματικών που τέθηκαν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, από την Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει, κατόπιν αιτήσεως, για την ικανότητά τους προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν το λοιπό αστυνομικό προσωπικό, μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α και εφόσον δεν έχει παραμείνει παραπάνω από πέντε (5) έτη στην κατάσταση αυτή. (παρ. 6 άρθρου 44 ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α'-263).
 14. Υποχρεωτική επανεξέταση εντός πενταετίας, για τους αστυνομικούς που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
 15. Επέκταση της μάχιμης 5ετίας κατά δυο (2) έτη, ήτοι συνολικά επτά(7) δηλαδή, εφόσον κάποιος συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα.
IMG 8200 1280x550
IMG 8179 1024x768Μετά το πέρας των εργασιών του ΔΣ ακολούθησε η εκδήλωση για την ευλογία της βασιλόπιτας από τον εκπρόσωπο του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Θεολόγη Αλεξανδράκη. Την κοπή της πίτας τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα Παπακώστα Αικατερίνη, οι βουλευτές κ. Γιώργος Τζιμάνης (ΣΥΡΙΖΑ), Μάξιμος Χαρακόπουλος (Νέα Δημοκρατία), Εύη Χριστοφιλοπούλου (Κίνημα Αλλαγής), Κώστας Στεργίου(ΚΚΕ), Ευστάθιος Ανθόπουλος (Ανεξάρτητοι Έλληνες), Γεώργιος Τσιτσιλιάνος (Ποτάμι), οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Επιτελάρχης Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Δασκαλάκης εκπροσωπώντας τον κ. Αρχηγό, ο ΓΑΔΑ υποστράτηγος κ. Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής της ΔΑΕΑ  Ταξίαρχος κ. Παρασκευάς Σανιδάς, ο διοικητής της Διεύθυνσης Αδσφαλείας Αττικής ταξίαρχος κ. Γεώργιος Κανέλλος, ο διευθυντής του ΤΕΑΠΑΣΑ ταξίαρχος κ. Ελευθέριος Γκαρίλας, ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης Γεωργατζής, οι πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ, κ. Γρηγόρης Γερακαράκος, της ΠΟΕΥΠΣ κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, της ΕΑΠΣ κ. Φίλιππος Παντελεάκος, ο εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ κ. Μιχάηλ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥΑ κ. Πάκος Δημοσθένης και ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος.
IMG 81856 527x768Ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους μας αφού τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, ευχήθηκε καλή δύναμη σε όλα τα μέλη του ΔΣ επισημαίνοντας ότι η τριετία του απερχόμενου ΔΣ ήταν απόλυτα επιτυχημένη καθώς αυτή αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αύξηση των νέων μελών της ΠΟΑΞΙΑ κατά 80%, τα οποία εκτίμησαν θετικά τις θέσεις μας και την αγωνιστική μας τακτική, η οποία χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα χωρίς λαϊκισμούς και πάντα μέσα στα πλαίσια της συνδικαλιστικής αξιοπρέπειας. Επίσης, στάθηκε στη συνεργασία με τις Ομοσπονδίες των ενστόλων, χωρίς να αποτελούν όπως τόνισε εμπόδιο οι όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις διαφόρων αιτημάτων που μας απασχολούν.  Η συναινετική αυτή προσπάθεια θα συνεχιστεί και το 2019 μια χρονιά, που πρέπει να δώσουμε και πάλι το στίγμα μας καθώς το 2018 έκλεισε ένας κύκλος και η χώρα πορεύεται στη μεταμνημονιακή εποχή και που απαιτεί ένα συνδικαλιστικό κίνημα ενωμένο και αρραγές.
Η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη χαιρετίζοντας την εκδήλωση ευχήθηκε καλή συνδικαλιστική χρονιά στην Ομοσπονδία, τονίζοντας ότι γνωρίζει τα προβλήματα και ότι θα είναι αλληλέγγυα στην επίλυσή τους, δεδομένου ότι και εκ μέρους της ηγεσίας καταβάλλεται προσπάθεια να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα αναφέροντας χαρακτηριστικά την ανανέωση των οχημάτων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς παραδίδονται άμεσα 450 νέα οχήματα στις Αστυνομικές υπηρεσίες. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι στο σύνολό τους αναγνώρισαν τον αγώνα που διεξάγουμε για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αστυνομίας.
DSCN1845 1024x768DSCN1799 439x768DSCN1781 1024x768DSCN1783 1024x768DSCN1807 543x768
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Το 2019 η Ομοσπονδία μας ενδυναμωμένη όσο ποτέ θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά και μαχητικά τον αγώνα για μια καλύτερη Αστυνομία με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, αξιοπρεπείς αμοιβές και τους Αστυνομικούς περήφανους για το έργο τους και την προσφορά τους στην κοινωνία.
 2014 poaxia no ypografes
Πηγή poaxia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :