Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Η τραγική ιστορία του Υπομοίραρχου Χωροφυλακής ΤΑΣΟΠΟΛΟΥ

 
Μια τραγική ιστορία του 1956 , θυμίζει στους κατοίκους της Λέρου η προτομή του τοτε Διοικητή Χωροφυλακής του νησιού Υπομοίραρχου ΤΑΣΟΠΟΛΟΥ Αναστασιου  η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Λακκιου , μπροστά από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου. Απόσπασμα από δημοσιεύσεις εκείνης της εποχής αναδημοσιευουμε σήμερα στην eaamth.gr :Εν Ρόδω Τρίτη 24 Ιουλίου 1956 Αριθ. Φύλλου 1583

H ΡΟΔΙΑΚΗ

Τραγικό θάνατο βρήκαν μέσα σε πηγάδι ο Διοικητής Χωροφυλακής Λέρου και 4 ακόμη άτομα

ΣΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ - ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΕΞ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 4 ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

Ο ατυχής υπομοίραρχος προσεπάθει να τα διασώση.

Κατά τηλεγραφικήν αναφορά εκ Λέρου, προχθές, ο υπομοίραρχος Αναστάσιος Τασόπουλος, διοικητής Χωροφυλακής Λέρου, κατελθών εντός φρέατος προς διάσωσιν 4 ατόμων, υπέστη ασφυξίαν ελλείψει οξυγόνου.  Μεταφερθείς εν αφασία εις το Νοσοκομείον απεβίωσε μετ’ ολίγου.

Κατά την αυτήν αναφοράν δεν είχον γνωσθή αι λεπτομέρειαι του τραγικού δυστυχήματος, δεν ειδοποιήθησαν δε και οι οικείοι του υπομοιράρχου ελλείψει διευθύνσεως.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Κατά σχετικάς πληροφορίας, εντός φρέατος βάθου 17 μέτρων της περιοχής Λακκίου Λέρου ευρίσκετο εν μοτέρ αντλίας κατελθών δε μηχανικός δια να το επισκευάση απώλεσε τας αισθήσεις του και δεν έδιδε σημεία ζωής.

Ο ιδιοκτήτης του φρέατος κατήλθε πάραυτα δια να βοηθήση τον μηχανικόν, αλλά και αυτός παρέμεινεν εις τα βάθη του φρέατος. Την αυτήν δε τύχην είχον και δύο εργάται που κατήλθον, ενώ εις ενωμοτάρχης και δύο χωροφύλακες οίτινες κατήλθον εν συνεχεία ανεσύρθησαν εις οικτράν κατάστασιν.

Παρατυχών ο υπομοίαρχος Τασόπουλος έσπευσε τότε να κατέλθη και αυτός, δια να διαπιστώση τα αίτια των δυστυχημάτων και να βοηθήση εάν ηδύνατο τους εντός του φρέατος ευρισκομένους. Αλλά και αυτός είχε την ιδίαν τύχην, αποβιώσας ολίγην ώραν μετά την εξαγωγήν του εκ του φρέατος.

Σημειωτέον ότι ο υπομοίραρχος Τασόπουλος είχε τοποθετηθεί εις Ρόδον, από της 4-11-52, υπηρέτησε δε ως διοικητής εις όλα τα αστυνομικά τμήματα, ως και εις την Αγορανομίαν και Τροχαίαν.

Εις την Λέρον, είχε τοποθετηθεί ως διοικητής την 18-6-54, έκτοτε δε υπηρέτει εκεί ευδοκίμως μέχρι της προχθές.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Χθες το απόγευμα ελήφθη νεωτέρα τηλεγραφική αναφορά συμφώνως προς την οποίαν την 5ην απογευματινήν της Κυριακής, ο Κατσής Ζαννής ετών 44, ασχολούμενος με την άντλησιν ύδατος εις Αγ. Θεολόγον Λέρου, κατήλθεν εις φρέαρ βάθους 15 μέτρων προς επιδιόρθωσιν της βενζινομηχανής αυτού.

Ούτος απώλεσε τας αισθήσεις του, προσέτρεξαν δε οι Εμμ. Χαλίκης, ετών 37, και οι 19ετείς Προκόπιος Σουπιάδης και Παναγιώτης Ζάμπρος, αμφότεροι μαθηταί των Τεχνικών Σχολών Λέρου δια να τον βοηθήσουν, αλλά και αυτοί, κατελθόντος εις το φρέαρ, απώλεασν τας αισθήσεις των και κατέπεσαν εντός του ύδατος.


Καταφθάσας ο υπομοίαρχος Τασόπουλος, με δύναμιν χωροφυλακής, διέταξε τον χωροφύλακα Θεοχ. Παπαδόπουλον να κατέλθη προσδεδεδμένος δια σχοινίου εντός του φρέατος, αλλά και ούτος απώλεσε τας αισθήσεις του.

Εν συνεχεία, ο υπομοίαρχος Τασόπουλος επεχείρησε κάθοδον, εντός του φρέατος, άνευ προσδέσεως, αλλά και ούτος ηκολούθησε την τύχην των λοιπών.

Ανελκυσθέντες άπαντας μετά ώρα, απεβίωσαν μετά τρίωρον, ο θάνατος των δε ωφείλεται εις ασφυξίαν.  Ο χωροφύλαξ Παπαδόπουλος διεσώθη.
πηγη κειμενου  rodiaki.gr
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :