Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

 Η ταυτότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δι.Δ.Α.Π.), αποτελεί την Κεντρική Αρχή Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας

Η αποστολή

Η Δι.Δ.Α.Π. έχει ως αποστολή την υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών και την ανάλυση προανακριτικών δεδομένων σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και στις άλλες Εθνικές Αρχές Ασφάλειας και Επιβολής του Νόμου, όπως και στις Δικαστικές Αρχές.
Κατευθύνει τη δράση της προς το σκοπό της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης των αξιοποίνων πράξεων, είτε στο πλαίσιο αυτόνομης επιχειρησιακής πληροφοριακής δράσης είτε στο πλαίσιο πληροφοριακής υποστήριξης άλλων Υπηρεσιών και Αρχών, που αφορούν μια σειρά σοβαρών και οργανωμένων εγκληματικών συμπεριφορών, οι οποίες έχουν, μεταξύ άλλων, διασυνοριακή διάσταση και διευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Η υπαγωγή

Έχει διοικητική αυτοτέλεια, υπάγεται απευθείας στην ανώτατη διοικητική βαθμίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αρχηγό του Σώματος, η δε τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών υπάγονται απευθείας, ως προς το ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής τους αποστολής, περιφερειακές – αποκεντρωμένες δομές συλλογής και διαχείρισης Πληροφοριών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των δώδεκα Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, σε όλη την επικράτεια.

Η διάρθρωση

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής της και εφαρμόζοντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας, διαρθρώνεται εσωτερικά σε Τμήματα και τομείς δράσης, ενώ συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο και τη δράση των περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα αποκεντρωμένα Τμήματα και Γραφεία συλλογής και διαχείρισης Πληροφοριών, που υπάγονται διοικητικά στις γεωγραφικές αστυνομικές περιφέρειες, αποτελούν τις κατά τόπους υποστηρικτικές δομές της που έχουν ως αποστολή την αξιοποίηση πληροφοριών για κάθε μορφή εγκληματικότητας που αφορά τις τοπικές κοινωνίες.
Το έργο

Στο πλαίσιο της αποστολής της, διατηρεί και εμπλουτίζει τις βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ μεριμνά για τη διασφάλισή τους. Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, διαβαθμίζονται ανάλογα με το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά τους, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την έρευνα και τη δίωξη του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας και μέσω των προβλεπόμενων διαύλων, η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται από τις διεθνείς υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου και ανταποκρίνεται στα αιτήματα παροχής πληροφοριών αλλοδαπών αρχών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.
Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4281/2014 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014. 
Η θεσμική θωράκιση λειτουργίας της Κεντρικής Αρχής Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπει αυξημένες εγγυήσεις ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας που περιλαμβάνουν την εποπτεία από ανώτερο Εισαγγελικό Λειτουργό και τον εξωτερικό έλεγχο Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, αλλά και ιδιαίτερες εγγυήσεις και προβλέψεις που αφορούν την επιλογή, τοποθέτηση και στελέχωση της Υπηρεσίας και τα καθήκοντα του προσωπικού.
Η Διεύθυνση λειτουργεί με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και συμμετέχει σε όλα τα εθνικά και διεθνή φόρα που ασχολούνται με τα θέματα πληροφοριών και ασφάλειας.
Σε υποθέσεις αυξημένου αστυνομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος η Δι.Δ.Α.Π. ενεργοποιεί ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας των πολιτών.
Στοιχεία επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Τηλέφωνο: 210 5705200 (όλο το 24ωρο)
Fax : 213 1527470
E-mail: ioc.didap@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr
Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 5705200Διασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και η ανωνυμία του ατόμου που επικοινωνεί.
Ο παραπάνω τρόπος επικοινωνίας δεν αφορά περιπτώσεις καταγγελιών που χρήζουν άμεσης - πρώτης αστυνομικής ανταπόκρισης. Η διαχείριση των περιπτώσεων αυτών δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες και στο πεδίο δράσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και μπορείτε να απευθύνεστε σε άλλες τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαθέσιμες στον παρόντα ιστότοπο (www.hellenicpolice.gr).
Τηλεφωνικός κατάλογος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών:
Τίλος ΥπηρεσίαςΤηλέφωνοe-mail
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών210 5705030didap@hellenicpolice.gr
Κέντρο Πληροφοριών ΔιΔΑΠ210 5705200ioc.didap@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Αθηνών210 6476662inteldept.attikis@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης2310 388310inteldept.thessalonikis@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου2710 230505inteldept.peloponnisou@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου22810 96116inteldept.notaigaiou@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης28210 25735inteldept.kritis@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδος22310 56875inteldept.sterelladas@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδος2610 695071inteldept.ditelladas@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων26610 29195inteldept.ionnison@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
25310 83269inteldept.anmakthakis@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας2310 388625inteldept.kenmakedonias@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας24610 49898inteldept.ditmakedonias@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου26510 65988inteldept.ipirou@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας2410 683240inteldept.thessalias@hellenicpolice.gr
Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου
22510 58921inteldept.voraigaiou@hellenicpolice.gr

Σε κάθε περίπτωση, για άμεση αστυνομική βοήθεια και επέμβαση μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 100 της Αμέσου Δράσεως ή στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή

πηγή astynomia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :