Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Κατανόηση τού αυτονόητου - του Κωνσταντίνου Πλατιά

 Δημοσιεύουμε το άρθρο του Κώστα Πλατιά, της ΠΟΑΞΙΑ: ·Από την ψήφιση του ν.4387/2016 και έπειτα μεταξύ άλλων άρθρων,  προβληματισμό και αναταραχή δημιούργησε στο σύνολο των
συναδέλφων Αστυνομικών το άρθρο 15, όπου έκανε λόγο για το χρόνο   ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

·                    Άμεσα το όλο ζήτημα απασχόλησε την Ομοσπονδία μας (ΠΟΑΞΙΑ) η οποία έθεσε στις άμεσες προτεραιότητές της, αφενός μεν να τύχει διευκρίνησης  το όλο θέμα και αφετέρου να μην θιγούν οι διατάξεις περί αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας που ίσχυε μέχρι τότε.
·                    Πολλά τα προβλήματα που συναντήσαμε κατά την πορεία των επαφών μας με τους αρμόδιους παράγοντες για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν γιατί τα Σώματα Ασφαλείας και οι Στρατιωτικοί θα έπρεπε να συνεχίζουν στο προηγούμενο καθεστώς αναγνώρισης που άλλωστε είχε κατοχυρωθεί με νόμο, ο οποίος  δεν είχε καταργηθεί.
·                    Πέρασαν δυο (2) χρόνια, και  ποτέ δεν αφήσαμε αυτή τη διεκδίκηση  να ατονήσει. Πάντα μεθοδική με συγκεκριμένες προτάσεις πιέζαμε σε λύσεις δίκαιες προς το συμφέρον των συναδέλφων μας. Τελικά πριν λίγες ημέρες η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε και μόνο ικανοποίηση θα μπορούσα να πω ότι μας έδωσε, αφού το σύνολο των παρεμβάσεών μας έπιασε τόπο.
·                    Συμπερασματικα, επιχειρείται μικρή ανάλυση της υπ' αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329  από 08-06-2018 εγκύκλιου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
·                    Κεφάλαιο Η, γίνεται αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναγνώρισης των διπλάσιων υπηρεσιών (μάχιμη πενταετία, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΥΕΜΕΑ). Συγκεκριμένα, προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης από τους στρατιωτικούς καταταγέντες μετά την 01-10-1990 οι προαναφερόμενες διπλάσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 59 του π.δ. 169/2007, θα πρέπει να καταβληθούν διπλάσιες εισφορές. Η παρακράτηση των διπλάσιων ασφαλιστικών εισφορών δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο  στρατιωτικός υπάλληλος υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο.
·                    Εν συνεχεία, προβαίνει σε χρονικό διαχωρισμό των διπλάσιων υπηρεσιών (ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΥΕΜΕΑ) και ειδικότερα των χρόνων διπλάσιας υπηρεσίας που πραγματοποιούνται από 01-01-2018 και εφεξής και των χρόνων διπλάσιας υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31-12-2017 και αναλύονται ως ακολούθως:
·                    α) Για παρασχεθείσες διπλάσιες υπηρεσίες (ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΥΕΜΕΑ) από την 01-01-2018 και εντεύθεν, προκείμενου να τύχουν αναγνώρισης, θα πρέπει να καταβληθούν διπλάσιες εισφορές, τόσο από τον ασφαλισμένο (2*6,67%), όσο και από τον εργοδότη. Επισημαίνεται ότι, το Δημόσιο ως εργοδότης για κάθε ασφαλισμένο αποδίδει πλέον εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ύψους 3,33% για το έτος 2017, 6,67% για το έτος 2018, 10% για το έτος 2019, και 13,33 % για το 2020 και εφεξής. Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η διπλάσια υπηρεσία. Σε περίπτωση όμως, που ο υπάλληλος υποβάλει    στο διάστημα αυτό αρνητική δήλωση περί αναγνώρισης των διπλάσιων υπηρεσιών και μελλοντικά επιθυμήσει την αναγνώριση αυτής (ακόμα και κατά τη συνταξιοδότηση), οι εισφορές θα υπολογιστούν βάση των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.
·                    β) Για διπλάσιες υπηρεσίες (ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΥΕΜΕΑ) που  έχουν παρασχεθεί μέχρι την 31-12-2017 και ουδέποτε έχουν αναγνωριστεί (υπεβλήθη αίτημα αναγνώρισης που εκκρεμεί ή δεν υπεβλήθη καθόλου), η εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.
·                    Γνωριζεται ότι, οι διπλάσιες υπηρεσίες αποτελούν πραγματικές υπηρεσίες, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (και όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν).
·                     Μάχιμη Πενταετία, στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Η΄ «Υπολογισμός διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων» της προαναφερομένης εγκυκλίου, γίνεται σαφές ότι, οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 (αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας με ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.
·                    Η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία), γίνεται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου (σήμερα 46,00 € ). Δηλαδή το μηνιαίο κόστος αναγνώρισης συνεχίζει να ανέρχεται στο πόσο των 39,87 €. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, επαυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης, (δηλαδή τα συντάξιμα έτη), και δεν επηρεάζει το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών με τον οποίο υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
·                    Απο τα παραπάνω καθίστατε σαφές ότι η εν λόγω εγκύκλιος αποτελεί το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών μας μέχρι σήμερα αφού σε κάθε περίπτωση κατά την άποψή μου κρίνεται ευεργετική, για το ένστολο προσωπικό, καθόσον δύνανται μεταξύ άλλων να υπερβούν και τα μέχρι τώρα ανακύπτοντα προβλήματα αυξημένου κόστους αναγνώρισης (εν απουσία σχετικής εγκυκλίου) των  παρελθόντων διπλάσιων υπηρεσιών (ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, ΥΕΜΕΑ). Επιπλέον η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας, καθίσταται ευεργετική προς όλους τους συναδέλφους που τη δικαιούνται, καθόσον προσφέρει, αφενός κατά περίπτωση κάλυψη απαιτούμενων χρόνων θεμελίωσης συνταξιοδότησης και αφετέρου μηναία αύξηση της σύνταξης μεσοσταθμικά 120 ευρώ με συνολικό κόστος μόλις στα 2.300 ευρώ περίπου.
Τίποτα δεν μας χαρίζεται!!!!!.
Μέσα από ένα σαφές διεκδικητικό πλάισιο, που να στηρίζετε, άλλες φορές στην έντονη, πλήν όμως επικοδομιτική, αντιπαράθεση και άλλες σε προτάσεις – επιχειρήματα έχουμε ξεκινήση έναν αγώνα για την αποκατάσταση των αδικιών, σε κάθε επίπεδο που μας αφορά.
Αυτό επιδιώκουμε και αυτό πράττουμε.!!!
                                                           
                                                                Πλατιάς Κων/νος
Ειδικός Γραμματέας Οικον/κων-
Ασφαλιστικών-Θεσμικών &
θεμάτων Προσωπικού Π.Ο.ΑΞΙ.Α
πηγή bloko.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :