Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4540/2018 για το μεταναστευτικό και τροποποιήσεις στη διαδικασία ασύλου

 Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαμονή και την ελεύθερη κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο στην ελληνική επικράτεια.Τροποποιούνται οι διαδικασίες ασύλου και άλλες διατάξεις.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91/Α/22-5-2018 ο νόμος 4540/2018 με τίτλο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013)".

Με το Νόμο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία.
-Καθορίζεται η διαδικασία ενημέρωσης, από τις αρμόδιες Αρχές, των αιτούντων παροχή διεθνούς προστασίας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών, με τη χορήγηση σχετικού ενημερωτικού εντύπου σε γλώσσα που κατανοούν ή ενημερώνονται προφορικά με τη συνδρομή διερμηνέα.
-Επανακαθορίζονται ζητήματα, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των αιτούντων (χωριστές εγκαταστάσεις από κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου, πρόσβαση των αιτούντων σε υπαίθριους χώρους, δυνατότητα επίσκεψης και επικοινωνίας των μελών της οικογένειας αυτών, των εκπροσώπων και των συνηγόρων, πρόσβαση των δημοσίων φορέων και κοινωνικών φορέων για την παροχή στους κρατούμενους αιτούντες ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών κ.λπ.)
-Ορίζεται ότι, στο πλαίσιο υποβολής των μη νομίμως εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους, στον προβλεπόμενο ιατρικό έλεγχο, αυτός διενεργείται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνοδεύεται με την παροχή οδηγιών για την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων.
-Καθιερώνονται γενικοί κανόνες για την παροχή στους αιτούντες υλικών συνθηκών υποδοχής σε είδος ή με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος μέσω εθνικών, ενωσιακών ή άλλων πόρων, από την αρμόδια Αρχή υποδοχής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς και πιστοποιημένους κοινωνικούς φορείς.
-Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής των ευάλωτων προσώπων (ανήλικων, ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων κ.λπ.)
-Παρέχεται, στους αιτούντες, το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συνθηκών υποδοχής και ορίζεται ρητά ότι, οι αιτούντες/προσφεύγοντες λαμβάνουν δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του :

Ν. 4540/2018 - ΦΕΚ 91/Α/22-5-2018
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

πηγή e-nomothesia.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :