Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τροποποίηση του Νόμου 2168/1993 - Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού

 


Στο ποσό των 5,83 ευρώ μηνιαίως καθορίζεται η υποχρεωτική εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής αστυνομίας, βάσει τροπολογίας που κατατέθηκε.
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορά την παροχή εφάπαξ  οικονομικής ενίσχυσης στους μετόχους τους και συστάθηκε στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».
 
 Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ A 93 - 31.05.2018)
Άρθρο 21.
1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2622/ 1998 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Η εφάπαξ κατ’ έτος το μήνα Νοέμβριο υποχρεωτική εισφορά του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, που καθορίζεται στο χρηματικό ποσό ύψους δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2,92 ευρώ), το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8066/17/2-η΄ από 31.12.2004 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεωτική εισφορά του αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, αποδίδεται μέσα στο μήνα Νοέμβριο αντίστοιχα, πιστώνοντας τον υπ’ αριθμ. 802-00-2001-001481 λογαριασμό που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ της Ελλάδος, με την επωνυμία “Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί συμβάσει αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών”.».
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2168/1993 (Α΄17) αντικαθίσταται ως εξής: «Η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μετόχων, η οποία καθορίζεται στο χρηματικό ποσό ύψους πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (5,83 ευρώ).».
4. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Η μηνιαία υποχρεωτική εισφορά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος “Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”.».
5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2017.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθμ. 8064/16/2 από 8.6.2000 (Β΄ 768) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8064/5/25-ιγ΄ από 16.10.2003 (Β΄ 1604) όμοια
 Έναρξη ισχύος
Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

πηγή   pasapolice.blogspot.com

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :