Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόταση της Ένωσης Αξιωματικών Βορείου Αιγαίου για βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών από το Τ.Ε.Μ.Α.

 

Διαβάστε τις προτάσεις της Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Αιγαίου αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών που προέρχονται από ΤΕΜΑ:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Τ.Ε.Μ.Α.
Ισχύουσα διάταξη [Άρθρο 42 π.δ/τος 24/1997 - όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 4 άρθρου 1 π.δ/τος 132/2002 (ΦΕΚ Α 108)]


1. […]
"2. Επίσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προάγονται:
α. [...].
β. Οι Υπαστυνόμοι Α' του Ν.Δ. 649/1970 στο βαθμό του Αστυνόμου Β' της ιδίας κατηγορίας Αξιωματικών, εφόσον προήχθη στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α' το ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως άνω Υπαστυνόμος Α' που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών ή και οι αμέσως προηγούμενοι αυτού δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή για τους αναφερόμενους στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του παρόντος διατάγματος λόγους, τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των ομοιοβάθμων Αξιωματικών, που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.". ([1])
3. [...] 4. [...].
 
Προτεινόμενη διάταξη [ Άρθρο 42 π.δ/τος 24/1997]

1. […]
"2. Επίσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προάγονται:
 α. [...].
β. Οι Υπαστυνόμοι Α' και οι Αστυνόμοι Β΄ του Ν.Δ. 649/1970 στο βαθμό του Αστυνόμου Β' και Αστυνόμου Α΄ αντίστοιχα της ιδίας κατηγορίας Αξιωματικών, εφόσον προήχθη στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α' και Αστυνόμου Β΄ αντίστοιχα το ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως άνω Υπαστυνόμος Α' ή Αστυνόμος Β΄ που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών ή και οι αμέσως προηγούμενοι αυτού δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή για τους αναφερόμενους στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του παρόντος διατάγματος λόγους, τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των ομοιοβάθμων Αξιωματικών, που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.".
3. [...] 4. [...].
 
[1] Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την πργ. 4 του άρθρου 1 του π.δ/τος 132/2002, το οποίο θεσπίστηκε το έτος 2002 για να αντιμετωπίσει ανάλογες στρεβλώσεις στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄.  Οπότε, υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο, το οποίο και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄.
 
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 
Με την προτεινόμενη διάταξη θα περιοριστεί η περαιτέρω βαθμολογική στασιμότητα, που προκαλείται από τις διατάξεις του π.δ/τος 81/2016, με τις οποίες αυξήθηκαν τα έτη παραμονής σε κάθε βαθμό, με συνέπεια να αφαιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα εξάντλησης της βαθμολογικής εξέλιξης που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις [ήτοι μέχρι του βαθμού του Αστυνομικού Υποδιευθυντή], λόγω κατάληψής από το όριο ηλικίας, ιδιαιτέρως δε για τις σειρές που εξήλθαν του Τ.Ε.Μ.Α. από 2005 έως και το 2009, για τις οποίες απαιτείτο για την εισαγωγή τους υψηλότερο όριο ηλικίας [38 έτη] και περισσότερα έτη υπηρεσίας στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των αξιωματικών των σειρών αυτών, φέρει το βαθμό του Αστυνόμου Β΄, τον οποίο κατέχουν από ένα μέχρι έξι έτη και έχουν ηλικία από 48 έως 55 ετών [περίπου], οπότε για αρκετούς απ’ αυτούς, με το ισχύον σύστημα, ο βαθμός αυτός θα είναι ο καταληκτικός.
Λόγω της ένταξης στην επετηρίδα των αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. των Υπαστυνόμων που προάγονται με ειδικές διατάξεις (αθλητές), των οποίων η προαγωγή ανατρέχει στο χρόνο της αθλητικής επίδοσης, παρατηρείται κάλυψη μεγάλου αριθμού θέσεων, κυρίως στους βαθμούς του Αστυνόμου Β΄ & Α΄ [λόγω αναδρομικής προαγωγής] από αξιωματικούς μικρής ηλικίας, οι οποίοι θα παραμένουν στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ επί πολλά έτη, λόγω και της έλλειψης οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή [10 θέσεις]. 
Η πρόσφατη αύξηση των οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ αντιμετώπισε το πρόβλημα πρόσκαιρα, καθώς με τις πρόσφατες προαγωγές καταλήφθηκε σχεδόν το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων που δημιουργήθηκαν [περίπου οι 105 από τις 110], με αποτέλεσμα το ίδιο πρόβλημα που επέβαλε την συγκεκριμένη παρέμβαση, ήτοι της προαγωγής νεώτερων ιεραρχικά αξιωματικών της ΣΑΕΑ, να υφίσταται και για τα επόμενα έτη.
Με την συγκεκριμένη τροποποίηση επιλύεται άπαξ το πρόβλημα και έτσι δεν θα χρειάζεται κάθε τόσο να παρεμβαίνει η Υπηρεσία με την αύξηση οργανικών, η οποία ως γνωστό παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες στην υλοποίησή της, για δημοσιονομικούς και άλλους λόγους. Σε συνδυασμό δε με την προσφάτως θεσπισθείσα μείωση του αριθμού εισαχθέντων στο Τ.Ε.Μ.Α., με την πάροδο μερικών ετών, θα επέλθει ισορροπία του αριθμού εισαχθέντων με την ετήσια εκροή σε αφυπηρέτηση, χωρίς να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις προαγωγές τους και ανατροπές στην ιεραρχία.
Τέλος, η τροποποίηση αυτή έχει ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς ούτως ή άλλως έχει προβλεφθεί το ενδεχόμενο προαγωγής τους στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ με τη συμπλήρωση έξι [6] ετών στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄,  τα οποία και αποτελούν τον ελάχιστο χρόνος παραμονής στο βαθμό αυτό. 


                                                                                                                                                          

[1] Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την πργ. 4 του άρθρου 1 του π.δ/τος 132/2002, το οποίο θεσπίστηκε το έτος 2002 για να αντιμετωπίσει ανάλογες στρεβλώσεις στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄.  Οπότε, υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο, το οποίο και εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα , συμβάλλοντας στην ομαλή εξέλιξη των αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄.


                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ


πηγή bloko.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :