Τρίτη 10 Απριλίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4531/2018 για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

 


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4531/2018, ο οποίος περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις για την ποινική νομοθεσία και όχι μόνο.
Ειδικότερα, ο νόμος αφορά:
Ι) Στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
ΙΙ) Στην ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και
ΙΙΙ) Σε άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κύρωση της για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, επτά χρόνια μετά την υπογραφή της,  αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εμπέδωση και προστασία των δικαιωμάτων τους, με τις ρυθμίσεις που εισάγονται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
  • Την ενίσχυση της ποινικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος των γυναικών (ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων, stalking, «εγκλήματα τιμής»),
  • Την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 339 παρ. 3 ΠΚ  (μη άσκηση ποινικής δίωξης εάν μεταξύ του υπαιτίου αποπλάνησης ανηλίκου και του θύματος τελέστηκε γάμος). 
  • Την τροποποίηση του ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, με στόχο την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.
  • Την τροποποίηση του ν. 2168/1993 περί όπλων, ώστε να μην χορηγούνται άδειες σε όσους διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Την προστασία από την επιστροφή αλλοδαπών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και προσέρχονται στις αρμόδιες αρχές για να υποβάλουν τη σχετική καταγγελία.
Πέραν των τροποποιήσεων σε Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ποινικό Κώδικα και Νόμο 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (δείτε αναλυτικά παλαιότερο άρθρο μας εδώ), ο Νόμος 4351/2018 περιλαμβάνει τις εξής αξειοσημείωτες διατάξεις:
1. Διατάξεις που αφορούν τα συναινετικά διαζύγια - Άρθρο 28
1.Στο Παράρτημα II με τίτλο «Πίνακας αμοιβών δικηγόρων για παράσταση σε συμβόλαια» του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) προστίθεται η φράση:
«ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ»
2. Στην περίπτ. δ' του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 111376/11-01-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» (Β' 13), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου».
2. Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Άρθρο 31
3. Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων 2121/1993, 4481/2017 και του π.δ. 311/1994 - Άρθρο 45
4. Αλλαγές στη νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας - Άρθρο 25
Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4531/2018, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.
Η κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων θα ολοκληρωθεί σύντομα.

πηγή lawspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :