Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιταχύνεται ο υπολογισμός σύνταξης, εφάπαξ και μερίσματος για τους δημοσίους υπαλλήλους

 


Τις αλλαγές στη διαδικτυακή Εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) και ορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων περιγράφει εγκύκλιος που υπογράφουν ο αν. υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.
Η εγκύκλιος που ερμηνεύει το νόμο Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, μεταξύ άλλων, περιγράφει αναλυτικά τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τις αλλαγές στη διαδικτυακή Εφαρμογή ΔΑΥΚ.
Τονίζεται ότι για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών απαιτείται η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς – τομείς κοινωνικής ασφάλισης, ΕΦΚΑ–ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ, στους οποίους υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί. Εργαλείο καταγραφής – αποτύπωσης των στοιχείων και για τους τρεις ως άνω φορείς – τομείς αποτελεί η διαδικτυακή Εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως σημειώνεται, «με στόχο να διεκπεραιωθούν άμεσα τα εκκρεμή αιτήματα για σύνταξη (κύρια, επικουρική), μέρισμα και εφάπαξ παροχή των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί τα ΔΑΥΚ, είναι επιτακτική ανάγκη όπως αποσταλούν μέσω της Εφαρμογής ΔΑΥΚ συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση τον αριθμό των οριστικοποιημένων ΔΑΥΚ των υπαλλήλων, των οποίων η υπαλληλική τους σχέση (κεφ. 2 της Ε-ΔΑΥΚ) έχει λυθεί από 30.12.2014 και μετά».
Οι προθεσμίες είναι οι εξής:
 • Για αριθμό ΔΑΥΚ από 1 έως 20: 2 μήνες
 • Για αριθμό ΔΑΥΚ από 21-100: 3 μήνες, και
 • Για αριθμό ΔΑΥΚ από 101 και άνω: 6 μήνες.
Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης καθώς και του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής νοούνται οι αποδοχές του ασφαλισμένου, επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
2. Για τον προσδιορισμό των κατά τα ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών απαιτείται η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και για τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς – τομείς κοινωνικής ασφάλισης, ΕΦΚΑ–ΓΛΚ, ΕΤΕΑΕΠ και ΜΤΠΥ, στους οποίους υπάγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί. Εργαλείο καταγραφής – αποτύπωσης των στοιχείων και για τους τρεις ως άνω φορείς – τομείς αποτελεί η διαδικτυακή Εφαρμογή του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-ΔΑΥΚ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.
3. α. Κατόπιν των ανωτέρω, αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 5.6 του ΔΑΥΚ, το οποίο πλέον περιλαμβάνει πίνακα με τίτλο «Αποδοχές επί των οποίων υπολογίσθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ παροχή και ποσά παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ των οικείων ταμείων» με τις εξής στήλες:
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης.
 • Ποσό εισφορών υπέρ Κύριας Σύνταξης.
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ.
 • Ποσό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης.
 • Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από τακτικές αποδοχές.
 • Ποσό εισφορών υπέρ επικουρικής σύνταξης από πρόσθετες αμοιβές.
 • Σύνολο αποδοχών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε εισφορές υπέρ εφάπαξ παροχής.
 • Ποσό εισφορών υπέρ εφάπαξ παροχής.
 • Βασικός μισθός.
 • Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
 • Χρόνος ασφάλισης (σε ημέρες).
Τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται ανά μισθολογική περίοδο (μήνα). Στις αποδοχές περιλαμβάνονται και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας (όπου/όποτε αυτά καταβλήθηκαν και επί αυτών παρακρατήθηκαν εισφορές υπέρ του οικείου Ταμείου).
Δεδομένου ότι οι αποδοχές επί των οποίων επιβάλλονται εισφορές διαφοροποιούνται ανά εντασσόμενο φορέα – τομέα στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στο ΜΤΠΥ, στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα παρατίθενται συγκεντρωμένες προς διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών οι αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, βάσει των οικείων διατάξεων κάθε φορέα – τομέα.
β. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του πίνακα του υποκεφαλαίου 5.6 του ΔΑΥΚ γίνεται με βάση τα στοιχεία των αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας. Εάν δεν υπάρχουν αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων γίνεται με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιακών μεταβολών και τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου – λειτουργού, όπως αυτά προκύπτουν από τον ατομικό και υπηρεσιακό φάκελό του. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν υπέρ των οικείων Ταμείων υπολογίζονται επί των κατά περίπτωση συντάξιμων αποδοχών και με βάση τα κατά περίπτωση ισχύοντα ποσοστά.
Επισημαίνεται ότι από την ένταξη του Φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και μετά, η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων διενεργείται αποκλειστικά από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας.
4. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν άμεσα τα εκκρεμή αιτήματα για σύνταξη (κύρια, επικουρική), μέρισμα και εφάπαξ παροχή των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει και για τους οποίους έχουν οριστικοποιηθεί τα ΔΑΥΚ, είναι επιτακτική ανάγκη όπως αποσταλούν μέσω της Εφαρμογής ΔΑΥΚ συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα στις προθεσμίες οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί και οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση τον αριθμό των οριστικοποιημένων ΔΑΥΚ των υπαλλήλων, των οποίων η υπαλληλική τους σχέση (κεφ. 2 της Ε-ΔΑΥΚ) έχει λυθεί από 30.12.2014 και μετά. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται στο υποκεφάλαιο 5.6 του ΔΑΥΚ, όπως τροποποιείται κατά τα ανωτέρω και συσχετίζονται μηχανογραφικά με το ήδη υποβληθέν ΔΑΥΚ ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό.

Η έναρξη των ανωτέρω προθεσμιών άρχεται μετά την πάροδο δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εγκυκλίου.
5. Η ΓΓΠΣ θα αποστείλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στην Ε-ΔΑΥΚ οδηγίες για τη χρήση των νέων δομών του ΔΑΥΚ καθώς και για την αποστολή των κατά τα ανωτέρω συμπληρωματικών στοιχείων και τον τρόπο συσχετισμού και ενσωμάτωσης αυτών με τα ΔΑΥΚ που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

πηγή asfalistiko.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :