Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Το νέο μισθολόγιο στελεχών ΕΔ-ΣΑ και πως διαμορφώνεται με αναδρομικές κρατήσεις (ΠΙΝΑΚΕΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

  Πώς διαμορφώνεται το μισθολόγιο στρατιωτικών - Σωμάτων Ασφαλείας με αναδρομικές κρατήσεις.
 Τα χιλιάδες προβλήματα, τα λάθη στα φύλλα μισθοδοσίας, η νυχτερινή αποζημίωση που ακόμη περιμένουν, το κόλπο με την «προσωπική διαφορά» και η αδικία με το εφάπαξ.

Με χιλιάδες προβλήματα και λάθη στα φύλλα μισθοδοσίας ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου μισθολογίου των Στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλεί­ας, τον Ιανουάριο. Ήδη οι πρώτες μει­ώσεις έχουν γίνει αντιληπτές, παρά τα λάθη στα μηχανογραφικά και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των Ταμείων, οι οποίες ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Οι κρατήσεις θα είναι αναδρομικές από 1ης Ιανουαρίου 2017, οπότε αρχίζει, σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή του νέου μισθολογίου, και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για το προσωπικό, το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ασφαλι­στικές εισφορές για έναν χρόνο! Ήδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Σω­μάτων Ασφαλείας έχουν ζητήσει την καταβολή σε δόσεις των αναδρομικών κρατήσεων. Οι στρατιωτικοί, από την πλευρά τους, είναι σε κατάσταση αναμονής, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχει εκδώσει καμία από τις προβλεπόμενες αποφάσεις για την έγκαιρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου, με αποτέλεσμα να είναι οι πλέον αδικημένοι.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι επίσης σε αναμονή της εφαρμογής των διατάξεων για τη νυχτερινή αποζη­μίωση, ύψους 2,7 ευρώ την ώρα, που νομοθετήθηκε, αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος που θα ορίζει τους δι­καιούχους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δίνεται.

Τα φύλλα μισθοδοσίας περιείχαν για πρώτη φορά την «προσωπική διαφο­ρά». Το ποσό που αναφέρεται ως «προσωπική διαφο­ρά» είναι η αρνητική διαφορά που προ­κύπτει στο νέο από το παλιό μισθολόγιο και θα καλύπτεται από επόμενες αυξήσεις που θα προκόψουν με οποιονδήποτε τρόπο. Οι μειώσεις που περιέχουν στη συντριπτική τους πλειονότητα τα φύλλα μισθοδοσίας έχουν προκαλέσει σοκ στο μεγαλύτερο μέρος των στελε­χών, ενώ ακόμα και όσοι είδαν κάποια αύξηση, πάνω από 20 ευρώ, δεν θα τη λάβουν άμεσα, αλλά σε τέσσερις δόσεις τα επόμενα χρόνια!

Επιπλέον, η τελευταία δόση των αναδρομικών που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣτΕ, δίνεται με τον μισθό του Ιανουαρίου και, συνεπώς, από τον Φεβρουάριο όλοι οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες θα δουν ακόμα μία μεί­ωση στον οικογενειακό τους προϋπο­λογισμό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, παρά τις δεσμεύσεις της, δεν έχει φροντίσει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ

Με τον Ν. 4472/2017 για τη μισθολογική κατάταξη των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω­μάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσ­σερις κατηγορίες, ανάλογα με την προ­έλευση των στελεχών αυτών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Κατηγορία Α': Για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώ­ματος.

Κατηγορία Β': Για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχο­λές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυ­νάμεων.

Κατηγορία Γ': Για τα στελέχη με προέ­λευση από ΕΠΟΠ - ΟΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΥ, κα­θώς και για το προερχόμενο από την κα­τηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό. 

Κατηγορία Δ': Για τους ειδικούς φρουρούς - συνοριακούς φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πέρα από τον βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:

1. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015 (A’ 176), όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργα­σίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των κα­θηκόντων των εν λόγω στελεχών.

3. Επίδομα θέσης ευθύνης από τον βαθ­μό του ταγματάρχη και άνω.

4. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυρο­σβεστικό και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή), το οποίο, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών, αποδεδειγμένα ερ­γάζεται πέραν των 5 ημερών την εβδο­μάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.

4. β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, κα­θώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, χο­ρηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 ευρώ ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

Οι πλέον αδικημένοι είναι οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), οι οποί­οι δεν δικαιούνται τα επιδόματα, πλην του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ-newspaper@parapolitika.gr
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-05/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
πηγή  staratalogia.blogspot.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :