Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Π.Δ. Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού (Αξιολόγηση Αξιωματικών)

 


 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουγείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α ́ 73).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. γ ́, δ ́, στ ́ και θ ́ και παρ. 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουρ- γείου Δημόσιας Τάξης» (Α ́ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α ́ 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά- ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 41).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστι- κό και άλλες διατάξεις» (Α ́ 143), όπως τροποποιήθη- καν με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 και 30γ του ν. 4337/2015, αντίστοιχα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ- μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α ́ 208).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186 από 10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β ́ 3671).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29 από 08.10.2015 από- φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου- λιαράκη» (Β ́ 2168).
9. Το υπ’ αριθ. 6003/1/21-ι ́ από 10.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγεί- ου της Ελληνικής Αστυνομίας.
10. Το υπ’ αριθ. 7016/62/3-ρλε ́ από 21.11.2017 έγγρα- φο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
11. Τις υπ’ αριθ. 8000/1/2017/97-θ ́ από 16.10.2017 και 8000/1/2017/97-ια ́ από 20.11.2017 Εισηγήσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη από το οικονομικό έτος 2018 και μετά, ύψους 59.400,00 ευρώ, περίπου, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού (Ε.Φ. 07-410, Κ.Α.Ε. Ομάδων 0400 και 0500) εντός των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ.
13. Την υπ’ αριθ. 241/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Ανα- πληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 24/1997 (Α ́ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για τους οποίους οι αρμόδιες υγειονομι- κές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας γνωμάτευσαν ότι είναι ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όμως για υπηρεσία γραφείου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, παραπέμπο- νται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων, το οποίο, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφαίνεται οριστικά για την παραμονή τους στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γρα- φείου ή για την αποστρατεία τους για λόγους υγείας. Οι ανωτέρω αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, παραμένουν στο Σώμα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου, χωρίς να απαι- τείται απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων.».

Άρθρο 2 1. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 18 του π.δ. 24/1997 αριθμείται σε παράγραφο 1.
2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του π.δ. 24/ 1997, όπως η παράγραφος αυτή αριθμήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. Τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα είναι τα ακόλουθα:
α. Επαγγελματική Ικανότητα β. Διοικητική Ικανότητα γ. Ηθικά Προσόντα δ. Ψυχικά Προσόντα ε. Σωματικά Προσόντα. Η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται με τη βαθμολό- γηση των επιμέρους ουσιαστικών προσόντων – κριτη- ρίων αξιολόγησης.».
Άρθρο 3 Το άρθρο 19 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19. Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων. 1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσό- ντων αναφέρονται στην επαγγελματική και διοικητική ικανότητα και στα ηθικά, ψυχικά και σωματικά προσόντα. 2. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ικανότητας λαμβάνονται υπόψη:
α. Η επαγγελματική επάρκεια, ιδίως δε η δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
β. Η άσκηση των ανατεθεισών αρμοδιοτήτων με βάση τον διενεργηθέντα επιχειρησιακό σχεδιασμό.
γ. Η ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
δ. Η εισήγηση και εφαρμογή σύγχρονων μορφών άσκησης του επιτελικού και του επιχειρησιακού αστυ- νομικού έργου.
ε. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα.
στ. Το πνεύμα συνεργασίας προς τις αρχές και εξυπηρέτησης προς τους πολίτες.
ζ. Η εμφάνιση και η παράσταση. 3. Ειδικά για την αξιολόγηση της επαγγελματικής ικα- νότητας των Αστυνομικών Διευθυντών και των ανώτα- των αξιωματικών, πέραν των αναφερομένων στην πα- ράγραφο 2, λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψη:
α. Η άσκηση των ανατεθεισών αρμοδιοτήτων με βάση τον διενεργηθέντα στρατηγικό σχεδιασμό.
β. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες. 4. Για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας λαμ- βάνονται υπόψη:
α. Η ικανότητα καθοδήγησης, ενημέρωσης και παρακίνησης για αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού. β. Η ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων. γ. Η ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης, συντο- νισμού και ελέγχου.
δ. Η ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώ- πινου δυναμικού και των διατιθέμενων πόρων.
ε. Η ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιο- λόγησης του προσωπικού και του παραχθέντος έργου.
5. Ειδικά για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανό- τητας των Αστυνομικών Διευθυντών και των ανώτατων αξιωματικών, πέραν των αναφερομένων στην παράγρα- φο 4, λαμβάνονται επιπρόσθετα υπόψη:
α. Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και η δημι- ουργία πνεύματος ομάδας.
β. Το κύρος και η αναγνώριση της αξίας της προσω- πικότητας.
6. Για την αξιολόγηση των ηθικών προσόντων λαμβά- νονται υπόψη:
α. Η πειθαρχία.
β. Η ευσυνειδησία και η ακεραιότητα του χαρακτήρα.
γ. Η επίγνωση του καθήκοντος.
7. Για την αξιολόγηση των ψυχικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη:
α. Η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών.
β. Το θάρρος και η ανάληψη ευθυνών.
γ. Η ψυχραιμία και η αυτοκυριαρχία.
8. Για την αξιολόγηση των σωματικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη:
α. Η γενική κατάσταση της υγείας και η αρτιμέλεια.
 β. Η αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και η μη αποχή από αυτή για λόγους υγείας.
9. Κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός της τελικής επίδοσης και η σειρά αποφοίτησης από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, κάθε άλλη εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, η κατοχή και άλλων τίτλων σπουδών ανωτάτων εκπαιδευ- τικών ιδρυμάτων ή η φοίτηση σε αυτά, οι πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου, επίσημα στοιχεία που αφορούν σε διά- φορες υπηρεσιακές λοιπές δραστηριότητες του αξιολο- γούμενου, καθώς και επίσημα έγγραφα που υφίστανται στον ατομικό φάκελο του αξιωματικού και αναφέρονται σε σοβαρά ελαττώματα και ελλείψεις που αφορούν στο χρονικό διάστημα που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης. Τα ανωτέρω ελαττώματα και ελλείψεις δεν βαθμολογού- νται, αλλά περιγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης και, ανάλογα με τη φύση τους, επηρεάζουν δυσμενώς την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων που αναφέ- ρονται στην επαγγελματική και διοικητική ικανότητα και στα ηθικά, ψυχικά και σωματικά προσόντα.
10. Ως σοβαρά ελαττώματα και ελλείψεις χαρακτη- ρίζονται:
α. Η έλλειψη πίστεως στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.
β. Η έλλειψη αισθήματος ευθύνης για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα και τη θέση του αξιωματικού.
γ. Ο αριβισμός και η εν γένει χρησιμοποίηση αθέμιτων μέσων για την επαγγελματική εξέλιξη και η προσφυγή σε πλάγια μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
δ. Η έλλειψη κοινωνικότητας και η ανάρμοστη συμπε- ριφορά προς τους πολίτες.
ε. Η καθ’ έξη μέθη, χαρτοπαιξία και δημιουργία χρεών. στ. Η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισμός και η κολακεία ή φιλοκατηγορία κατά τις σχέσεις με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους ή τους τρίτους.».
 Άρθρο 4 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του π.δ. 24/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας είναι επιτρε- πτή η υποβολή τους με τη συμβατική αλληλογραφία.». 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπονται να λαμβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν δικαστική αρχή για διερεύνηση υπόθεσης που εκκρεμεί σε αυτή, ζητήσει αντίγραφα αυτών.».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις ή ελαττώματα στα έγγραφα αξιολόγησης από τη Διεύ- θυνση Αστυνομικού Προσωπικού Αστυνομικού/Α.Ε.Α. οι εκθέσεις αξιολόγησης επιστρέφονται στους αξιολογητές για διόρθωση.».
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εάν επισημανθούν από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στοιχεία, ικανά να στοιχειοθετήσουν σκόπιμη και μη αντικειμενική ευμενή ή δυσμενή βαθμο- λογία των ουσιαστικών προσόντων των αξιολογουμένων αξιωματικών εκ μέρους των αξιολογητών, ιδίως όταν υπάρχει προφανής δυσαρμονία με βαθμολογία προη- γουμένων ετών, τίθενται αυτά υπόψη του αρμοδίου κατά περίπτωση συμβουλίου κρίσεων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 26.».
Άρθρο 5 Το άρθρο 21 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 147/2000 (Α ́ 128), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21. Αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αξιωματικών.
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από αξιω- ματικούς ανώτερους ή αρχαιότερους του αξιολογού- μενου που φέρουν βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β ́. Η αξιολόγηση των αξιωματικών από το βαθμό του Υπα- στυνόμου Β ́ έως και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή πραγματοποιείται από δύο αξιολογητές, ενώ η αξιο- λόγηση των Αστυνομικών Διευθυντών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων πραγματοποιείται από τρεις αξιολογητές. Οι Αντιστράτηγοι αξιολογούνται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Αξιολογητές είναι, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος και οι προϊστάμενοι των αμέ- σως ανώτερων ιεραρχικά οργανικά μονάδων, οι οποίοι αξιολογούν χωρίς να λαμβάνουν γνώση των βαθμολο- γιών των προηγούμενων αξιολογητών.
3. Προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, όσον αφορά στην αξιολόγηση των αξιωματικών, θεωρούνται επίσης: α. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, για τους Προϊσταμένους Κλάδων/Α.Ε.Α, τους Διευθυντές των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, τον Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), τον Διευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επι- χειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού και τον Διευθυντή της Αστυνο- μικής Ακαδημίας.
β. Ο κατά τόπο αρμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο- μίας (Βορείου – Νοτίου Ελλάδος), ο Προϊστάμενος Επιτε- λείου και ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως η σειρά αυτή καθορίζεται από τη μεταξύ των Αντιστρα- τήγων εκάστοτε αρχαιότητα, για τους Γενικούς Αστυνο- μικούς Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης και τους Γενικούς Περιφερειακούς Αστυνομικούς Διευθυντές.
γ. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Κλάδου, ο αρ- μόδιος για τον Κλάδο Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου και ο Προϊστάμενος Επιτελείου, για τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου. Σε περίπτωση δε μη ορισμού αρμοδίου για τον Κλάδο Βοηθού Προϊσταμέ- νου Επιτελείου, ο Προϊστάμενος του οικείου Κλάδου, ο Προϊστάμενος Επιτελείου και ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.
δ. Ο Προϊστάμενος Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασί- ας Συνόρων/Α.Ε.Α., ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ο Υπαρχηγός, όπως η σειρά αυτή καθορίζεται από τη μεταξύ των Αντι- στρατήγων εκάστοτε αρχαιότητα, για τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστα- σίας Συνόρων.
ε. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προ- σωπικού/Α.Ε.Α. και ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., για τον υπασπιστή του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα και τους προϊσταμένους των γραφείων του Υπουργείου Εσωτερικών.
στ. Ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού (Ε.Γ.Α.) και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιτελι- κής Υποστήριξης/Ε.Γ.Α. και τον υπασπιστή του Αρχη- γού και σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.
ζ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσω- πικού/Α.Ε.Α. και ο Προϊστάμενος του οικείου Κλάδου ή ο οικείος Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου ή ο οικείος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας ή ο Προϊστάμενος Επιτελείου ή ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα, για τους υπασπιστές τους.
η. Ο οικείος υπασπιστής και ο Διευθυντής της Διεύ- θυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για τους αξι- ωματικούς των γραφείων του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του οικείου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας, του Προϊσταμένου Επιτελείου, του οικείου Βοηθού Προϊσταμένου Επιτελείου και του οικείου Προϊσταμένου Κλάδου.
θ. Ο οικείος προϊστάμενος των γραφείων του Υπουρ- γείου Εσωτερικών και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για τους αξιωματικούς του γραφείου τους.
ι. Ο αρχαιότερος Υποδιευθυντής, ο Γενικός Αστυνο- μικός Διευθυντής Αττικής ή Θεσσαλονίκης, κατά περί- πτωση, και ο κατά τόπο αρμόδιος Γενικός Επιθεωρη- τής Αστυνομίας (Βορείου – Νοτίου Ελλάδος), για τους Υποδιευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και τους Διευθυντές των υφισταμένων Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης.
ια. Ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, Γενικός Περιφερει- ακός Αστυνομικός Διευθυντής, ο κατά τόπο αρμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας (Βορείου – Νοτίου Ελλάδος) και ο Προϊστάμενος Επιτελείου, όπως η σειρά αυτή καθορίζεται από τη μεταξύ των Αντιστρατήγων εκάστοτε αρχαιότητα, για τους Υποδιευθυντές των Γε- νικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και τους Διευθυντές των υφισταμένων Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης.
ιβ. Ο αρμόδιος για την εποπτεία των Τμημάτων Υποδιευθυντής, σε περίπτωση δε μη ορισμού αυτού, ο αρχαιότερος Υποδιευθυντής και ο Διευθυντής των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης των Γενικών Αστυνο- μικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, για τους διοικητές των υφιστάμενων υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος.
ιγ. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυν- σης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο αρχαιότερος Υποδιευθυντής των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσα- λονίκης και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τους Υποδιευθυντές των ως άνω Υπηρεσιών.
ιδ. Ο Διευθυντής των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ο αρμόδιος, κατά περίπτωση, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο κατά τόπο αρμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας (Βορείου – Νοτίου Ελλάδος), για τους Υποδιευθυντές των ως άνω Υπηρεσιών.
ιε. Ο νεότερος Υποδιευθυντής των Γενικών Αστυνομι- κών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης ή ο νεότε- ρος Υποδιευθυντής των Γενικών Περιφερειακών Αστυ- νομικών Διευθύνσεων, κατά περίπτωση, και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής και Θεσσαλονίκης ή το Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, για τους υπασπιστές και τους προϊσταμένους των Τμημάτων και των Υποδιευθύνσεων του Επιτελείου τους.
ιστ. Ο αρχαιότερος αξιωματικός των Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος, των οποίων προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι.
4. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή μη ύπαρξης ενός εκ των αξιολογητών, η αρμοδιότητα αξιολό- γησης περιέρχεται στον άμεσο προϊστάμενο αυτού, η δε αρμοδιότητα του τελευταίου στον αμέσως επόμενο αξιολογητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρά- φους 2 και 3, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αξιολόγησης των Αστυνομικών Διευθυντών, των Ταξιάρχων και των
Υποστρατήγων, όπου η αρμοδιότητα αξιολόγησης περιέρχεται στον νόμιμο αναπληρωτή του αξιολογητή που κωλύεται, απουσιάζει ή δεν υπάρχει. Στην περίπτωση που κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχει κανένας από τους αξιολογητές, τότε αυτοί ορίζονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
5. Οι αξιωματικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα, μακρά αναρρωτική άδεια, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαι- ρη παύση ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους αξιωματικούς, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η παραπομπή τους ή τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις, εάν δε κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση αυτών, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζει τους αξιολογητές των αξιωματικών αυτών.
6. Λεπτομέρειες, καθώς και θέματα δευτερεύουσας φύσεως, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του πα- ρόντος άρθρου, ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.».
Άρθρο 6 1. Ο τίτλος του άρθρου 22 του π.δ. 24/1997 αντικαθί- σταται ως εξής:
«Άρθρο 22. Αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αποσπασμένων αξιωματικών.». 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του π.δ. 24/ 1997 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες εκτός της Ελλη- νικής Αστυνομίας αξιολογούνται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο του αξιολογουμένου αξιωματικό, που υπηρετεί στις Υπηρεσίες αυτές και από τους αξιωμα- τικούς που αξιολογούν τους λοιπούς αξιωματικούς της Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην αξιολόγηση των αξιωματικών αυτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ανώτερου ή αρχαιότερου αξιωματικού στις Υπηρεσίες αυτές, οι ανωτέρω απο- σπασμένοι αξιωματικοί αξιολογούνται απευθείας από τους αρμοδίους προς τούτο αξιωματικούς των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά, οι οποίοι ζητούν πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσουν τα ουσιαστικά προσόντα των αξιολογουμένων, από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία είναι αποσπασμένοι. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται με ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου εμφαίνεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́, το οποίο είναι απόρρητο και επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης.
3. Οι αξιωματικοί που αποσπώνται για εκπαίδευση σε διάφορες Σχολές αξιολογούνται από τους αρμοδίους προς τούτο αξιωματικούς των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά. Στην περίπτωση που οι αξιολογού- μενοι έχουν αποσπασθεί για χρονικό διάστημα πέραν του τετραμήνου, ο αξιολογητής υποχρεούται να ζητή- σει από την οικεία σχολή πληροφορίες για την επίδοσή τους και τα ουσιαστικά προσόντα τους κατά το χρονικό διάστημα της απόσπασης, οι οποίες παρέχονται με το ειδικό έντυπο της παραγράφου 2.».
 Άρθρο 7 Το άρθρο 23 του π.δ. 24/1997, όπως οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού είχαν αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2016 (Α ́ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23. Χρόνος αξιολόγησης. 1. Οι αξιωματικοί όλων των βαθμών, πλην του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιολογούνται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό και την κατάσταση στην οποία τελούν, με εξαίρε- ση τους τελούντες στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμό- τητας. Το έτος αξιολόγησης αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Νοεμβρίου του επομένου έτους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, το οποίο κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των αξιολογητών, και υποβάλλονται αμέσως με το ατομικό βιβλιάριο του αξιολογούμενου από τον πρώτο αξιολογητή στον επό- μενο ή τους επόμενους αξιολογητές. Η υποβολή του ατομικού βιβλιαρίου δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο αξιολογούμενος ή κάποιος από τους αξιολογη- τές υπηρετεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου τηρείται όμοιο βιβλιάριο, το οποίο χορηγείται στον αρμόδιο αξιολογητή ύστερα από σχετική αίτησή του. Ο τελικός αξιολογητής, αφού πρώτα κοινοποιήσει στους αξιολογούμενους το γενικό χαρακτηρισμό της βαθμο- λογίας τους, όπως επίσης και τις τυχόν βαθμολογίες που δικαιολογούν την υποβολή ένστασης, αποστέλλει τις εκθέσεις αξιολόγησης αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνο- μικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., ενώ στην περίπτωση που προ- βλέπεται η υποβολή ένστασης, η ανωτέρω αποστολή λαμβάνει χώρα την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της.
2. Εκτός από την τακτική αξιολόγηση των αξιωματι- κών, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το πρώτο δεκαπεν- θήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, η αξιολόγηση των αξιωματικών διενεργείται και εκτάκτως στην περίπτωση διακοπής ή μεταβολής της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούμενο από τον πρώτο αξιολογητή και εφόσον η διακοπή ή η μεταβολή αυτή διήρκησε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, με εξαίρεση την περίπτωση διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης λόγω απόσπασης του αξιολογούμενου αξιωματικού για εκπαίδευση στις διάφορες Σχολές. Διακοπή της υπηρε- σιακής εξάρτησης θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία στη θέση του πρώτου αξιολογητή τοποθετηθεί αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να μετακινηθεί. Για διαστήματα υπηρεσια- κής εξάρτησης πέραν του μηνός και κάτω των τεσσάρων μηνών, ο άμεσος προϊστάμενος του αξιολογούμενου συντάσσει για το ως άνω χρονικό διάστημα, το ειδικό πληροφοριακό έντυπο του Παραρτήματος Γ ́, το οποίο είναι απόρρητο, καταχωρείται ηλεκτρονικά στην οικεία εφαρμογή, καθώς και στο ατομικό βιβλιάριο του αξιολο- γούμενου (σε ενσφράγιστο φάκελο) και επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης.
3. Για την τακτική και έκτακτη αξιολόγηση των αξιωμα- τικών απαιτείται όπως ο αξιολογούμενος έχει υπηρετή-
σει επί τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες υπό τις διαταγές του πρώτου αξιολογητή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21. Για τον επό- μενο ή τους επόμενους αξιολογητές δεν απαιτείται να συντρέχει η χρονική προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση δεν συντρέχει η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, αρμό- διος για την αξιολόγηση ως πρώτος αξιολογητής, είναι ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμή- ματος που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη στιγμή της αξιολόγησης.».
Άρθρο 8 Το άρθρο 24 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 164/2013 (Α ́ 262), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24. Αναβολή αξιολόγησης. 1. Η αξιολόγηση των αξιωματικών αναβάλλεται για όσο χρόνο αυτοί:
α. Τελούν σε διαθεσιμότητα. β. Έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.
2. Μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής υπόθεσης από τα πειθαρχικά συμ- βούλια, οι ανωτέρω αξιωματικοί αξιολογούνται αμέσως από τους αξιολογητές που ήταν αρμόδιοι κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση. Αν οι εν λόγω αξιολο- γητές κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν, εφαρμό- ζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21.».
Άρθρο 9 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αξιωματικών βαθ- μολογούνται με ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 100, ολογράφως και αριθμητικώς. Κατά την εξαγωγή του μέσου όρου των ουσιαστικών προσόντων και των κριτηρίων αξιολόγησής τους, οι δεκαδικοί αριθμοί μέχρι εκατοστού της μονάδας διατηρούνται.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο γενικός χαρακτηρισμός βαθμολογείται με ακέ- ραιους και δεκαδικούς αριθμούς μέχρι εκατοστού της μονάδας, ως ακολούθως:
α. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ από 91 μέχρι και 100 β. ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ από 81 μέχρι και 90,99 γ. ΚΑΛΟΣ από 61 μέχρι και 80,99 δ. ΜΕΤΡΙΟΣ από 41 μέχρι και 60,99 ε. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ από 1 μέχρι και 40,99.». 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κλίμακα βαθμολογίας των επί μέρους ουσιαστι- κών προς προαγωγή προσόντων - κριτηρίων αξιολόγη- σης καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Εξαίρετος από 91 μέχρι και 100 β. Λίαν Καλός από 81 μέχρι και 90,99 γ. Καλός από 61 μέχρι και 80,99
δ. Μέτριος από 41 μέχρι και 60,99 ε. Ανεπαρκής από 1 μέχρι και 40,99. Οι βαθμολογίες στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα - κριτήρια αξιολόγησης που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 29, κα- θώς και οι βαθμολογίες από 95 και άνω σε οποιοδήποτε επιμέρους ουσιαστικό προσόν, πρέπει να αιτιολογούνται από τον αξιολογητή που τις θέτει.».
4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του π.δ. 24/ 1997, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν εντός του έτους αξιολόγησης μοριοδοτούνται αρνητικά, με την αφαίρεση μορίων από το προσόν της πειθαρχίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της ποινής. Ειδικότερα:
α. Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με απόλυ- ση αφαιρούνται:
αα. 20 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 2 μηνών ββ. 25 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 3 μηνών γγ. 30 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 4 μηνών δδ. 35 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 5 μηνών εε. 40 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 6 μηνών. β. Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με πρό- σκαιρη παύση αφαιρούνται:
βα. 10 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύ- ση μέχρι 30 ημέρες
ββ. 15 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύ- ση μέχρι 60 ημέρες/2 μήνες
βγ. 20 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύ- ση μέχρι 90 ημέρες/3 μήνες
βδ. 25 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύ- ση μέχρι 120 ημέρες/4 μήνες.».
Άρθρο 10 Το άρθρο 26 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26. Υποχρεώσεις αξιολογητών. «1. Οι αξιολογητές προκειμένου να προβούν στην αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των αξιολο- γούμενων οφείλουν:
α. να παρακολουθούν συνεχώς το έργο τους και να ελέγχουν την εν γένει απόδοσή τους,
β. να λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία που τους αφορούν, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι ευμενή ή δυσμενή, όχι όμως το περιεχόμενο των εγγράφων αξιολόγησης που αναφέρονται σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα,
γ. να βαθμολογούν με αντικειμενικότητα. 2. Κάθε αξιολογούμενος από το βαθμό του Αστυνομι- κού Διευθυντή μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου, προβαίνει υποχρεωτικά σε αυτοαξιολόγηση των ουσι- αστικών του προσόντων, κατά το τελευταίο πενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, συντάσσοντας ειδικό προς τούτο έντυπο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην έκθε- ση αξιολόγησης υπό τον τίτλο «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́) και στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά η υπηρεσιακή του απόδοση κατά το χρονικό διάστημα της αξιολογικής περιόδου (αρμοδιότητες, επιδειχθείσα δραστηριότητα, βέλτιστες πρακτικές, βαθμός επίτευξης στόχων και πρωτοβουλίες).
3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον πρώτο αξιολογητή και υποβάλλονται διαδοχικά στον επόμενο ή τους επόμενους αξιολογητές, οι οποίοι ση- μειώνουν στην οικεία στήλη της έκθεσης τη βαθμολογία τους, ενώ στη συνέχεια ο τελικός αξιολογητής υποβάλλει αυτές στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α..
4. Η βαθμολογία επί των εκθέσεων αξιολόγησης και η αιτιολόγηση αυτής, όπου απαιτείται, τίθενται από τον εκάστοτε αξιολογητή, ενώ η τελική βαθμολογία προκύ- πτει από το μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών των αξιολογητών. Εάν υπάρχει απόκλιση πέραν των είκοσι (20) μονάδων για τους αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή δεκαπέντε (15) μονά- δων για τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αστυνο- μικού Διευθυντή και άνω, σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν, η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. θέτει το γεγονός αυτό υπόψη του αρμοδίου, κατά περί- πτωση, Συμβουλίου Κρίσεων, το οποίο και αποφαίνεται οριστικά επί του ζητήματος.
5. Ο επόμενος ή οι επόμενοι, μετά τον πρώτο, αξιολο- γητές ελέγχουν αν τηρήθηκαν από αυτόν επακριβώς οι διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε ́, που αφορούν στην αξιολό- γηση των ουσιαστικών προσόντων και, αν διαπιστώσουν ότι εμφιλοχώρησαν τυπικά ελαττώματα ή παραλείψεις (όπως, η εσφαλμένη αναγραφή του χρονικού διαστήμα- τος στο οποίο αφορά η αξιολόγηση, η ανακριβής αιτία σύνταξης της έκθεσης αξιολόγησης, η μη ορθή ή ελλι- πής καταχώριση των στοιχείων του αξιολογουμένου), επιστρέφουν τις εκθέσεις αξιολόγησης σε αυτόν για τη διόρθωσή τους.
6. Ο τελικός αξιολογητής κοινοποιεί στον αξιολογού- μενο εγγράφως και με απόδειξη, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης, το γενικό χαρακτηρισμό της βαθμολογίας του, όπως επίσης και τις τυχόν βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης κάτω του εβδομήντα (70) ή τις βαθμολογίες που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, και μετά το διε- νεργούμενο από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. έλεγχο πληρότητας της έκθεσης αξιολόγησης, χορηγείται αντίγραφο αυτής στον αξιολογούμενο.
7. Οι αξιολογούμενοι, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά της βαθμολογίας κάτω του εβδομήντα (70) σε οποιοδήποτε κριτήριο αξι- ολόγησης ή της βαθμολογίας που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό. Η ένσταση υποβάλλεται στον τελικό αξιολογητή, ο οποίος συντάσσει επ’ αυτής έκθεση εγχειρίσεως και μαζί με την έκθεση αξιολόγη- σης και κοινοποίησης, υποβάλλει αυτή την επομένη της υποβολής της στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπι- κού/A.E.A., διατυπώνοντας παράλληλα τις απόψεις του επί των ισχυρισμών του ενισταμένου. Σε περίπτωση μη υποβολής ένστασης, η έκθεση αξιολόγησης υποβάλ- λεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής.
8. Η ανωτέρω ένσταση μετά των σχετικών εγγράφων τίθεται υπόψη του αρμοδίου, κατά περίπτωση, Συμβουλίου Κρίσεων, το οποίο καλεί υποχρεωτικά τον αξιολογούμενο ενώπιόν του, ενώ δύναται να καλέσει και τους αξιολογητές αυτού και αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως, ενημε- ρώνοντας σχετικά τον αξιολογούμενο. Οι κληθέντες αξιο- λογητές υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον του Συμβουλίου, ενώ ο αξιολογούμενος δύναται να παραστεί ή να υποβάλει υπόμνημα ενώπιον αυτού. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο κάνει δεκτή την ένσταση του αξιολογουμένου, η συνταχθείσα έκθεση αξιολόγησης θεωρείται άκυρη και διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας η σύνταξη νέας έκθεσης αξιολόγησης από αξιωματικό ανώ- τερο ή αρχαιότερο από τον πρώτο αξιολογητή.
9. Αν το Συμβούλιο, από τα τιθέμενα υπόψη του στοι- χεία, δεν μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή κρίση επί της ενστάσεως, αποφασίζει τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας, η οποία διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται εντός μηνός από τη λήψη της σχετικής διαταγής. Το πόρισμα της έρευνας τίθεται υπόψη του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει πλέον ορι- στικά επί της ενστάσεως.
10. Εάν από την ενεργηθείσα έρευνα αποδειχτεί σκό- πιμη και μη αντικειμενική, δυσμενής ή ευμενής βαθμο- λογία του αξιολογούμενου, κινείται η πειθαρχική διαδι- κασία σε βάρος των υπαιτίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.».
Άρθρο 11 Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η κρίση γίνεται με συνεκτίμηση των κατά την προ- ηγούμενη παράγραφο στοιχείων των κρινομένων στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, εφόσον αυτά δεν ανα- φέρονται σε χρόνο πέραν της δεκαετίας από αυτήν και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και τον αμέσως προηγούμενο βαθμό, ως ακολούθως: ».
Άρθρο 12 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 104/2000 (Α ́ 99), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιωματικοί κρίνονται κατά βαθμούς, ως ακο- λούθως:
α. Οι Υπαστυνόμοι Β ́ και οι Υπαστυνόμοι Α ́, προακτέοι ή παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή αποστρατευτέοι. Προακτέοι κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό του- λάχιστον εξήντα ένα (61).
Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό αυτοί που αξιολογού- νται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον σαράντα ένα (41).
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον σαράντα ένα (41).
β. Οι Αστυνόμοι Β ́, οι Αστυνόμοι Α ́ και οι Αστυνομι- κοί Υποδιευθυντές, προακτέοι κατ’ εκλογήν ή προακτέ- οι κατ’ αρχαιότητα ή παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή αποστρατευτέοι.
Προακτέοι κατ’ εκλογήν κρίνονται αυτοί που αξιολο- γούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ογδόντα ένα (81).
Προακτέοι κατ’ αρχαιότητα κρίνονται αυτοί που αξιο- λογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσό- ντα με βαθμό τουλάχιστον εξήντα ένα (61).
Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον σαράντα ένα (41).
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογού- νται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον σαράντα ένα (41).
γ. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Ταξίαρχοι και οι Υπο- στράτηγοι, διατηρητέοι ή ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι ή προακτέοι ή μη προακτέοι.
Διατηρητέοι κρίνονται οι Αστυνομικοί Διευθυντές που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ογδόντα έξι (86) και οι Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ενενήντα ένα (91).
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εξήντα ένα (61).
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογού- νται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εξήντα ένα (61).
Προακτέοι κρίνονται οι Αστυνομικοί Διευθυντές που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ενενήντα ένα (91) και οι Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ενενήντα πέντε (95), και επιπλέον διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
(1) Ευρεία διοικητική και επιτελική πείρα και ικανότητα που εγγυάται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθή- κοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για τον ανώτερο βαθμό. Η ως άνω δι- οικητική και επιτελική πείρα συνάγεται από την άσκηση διοίκησης και επιτελικών καθηκόντων σε υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
(2) Γενικότερη επαγγελματική κατάρτιση που συνά- γεται από την όλη σταδιοδρομία τους ως αξιωματικών και ειδικότερα από την ευδόκιμη αποφοίτησή τους από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και την επίδοσή τους σε αυτές. Η κατοχή τίτλων σπουδών ανωτάτων εκ- παιδευτικών ιδρυμάτων, η γνώση ξένων γλωσσών και η ευδόκιμη αποφοίτηση από τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ενισχυτικά στοιχεία. Το πτυχίο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος λαμβάνεται υπόψη, εφόσον αυτό δεν αποτέλεσε προϋπόθεση ονομασίας τους σε αξιωματικούς.
Μη προακτέοι κρίνονται αυτοί που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα.
Η κρίση ως προακτέων ή μη προακτέων γίνεται μόνο προκειμένου να πληρωθούν κενές οργανικές θέσεις στον ανώτερο βαθμό. Προακτέοι κρίνονται, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους, τόσοι αξιωματικοί, όσες και οι κενές οργανικές θέσεις, μη προακτέοι δε, οι αξιωματικοί που είναι αρχαιότεροι του τελευταίου προακτέου.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διανύοντες τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους αξιωματικοί κρίνονται ως διατηρητέοι ή ευδοκίμως τερ- ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι.
Διατηρητέοι κρίνονται οι ανώτατοι αξιωματικοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ενενήντα πέντε (95) και οι ανώτεροι αξιωματικοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό του- λάχιστον ογδόντα ένα (81).
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται οι ανώτατοι αξιωματικοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ογδόντα ένα (81) και οι ανώτεροι αξιωματικοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εξή- ντα ένα (61).
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι ανώτατοι αξιωματικοί που δεν αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον ογδόντα ένα (81) και οι ανώτεροι αξιωματικοί που δεν αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εξήντα ένα (61).».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή συμπληρώσεως 35ετίας κρίνονται ως ευδοκί- μως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρα- τευτέοι.
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρί- νονται αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εξή- ντα ένα (61).
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογού- νται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον εξήντα ένα (61).».
Άρθρο 13 Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιωματικοί κρίνονται τακτικώς κατά το χρονι- κό διάστημα από 21 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρου- αρίου κάθε έτους και εκτάκτως, στις περιπτώσεις, που προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.».
Άρθρο 14 Το άρθρο 35 του π.δ. 24/1997, όπως οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αυτού είχαν αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 147/2000, τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 35. Αρμοδιότητες των Συμβουλίων. 1. Το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων είναι αρμόδιο για: α. Τις κρίσεις των Αντιστρατήγων και τις επανακρίσεις των Υποστρατήγων, των Ταξιάρχων και των Αστυνομι- κών Διευθυντών.
β. Την κρίση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, περί απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας, σε περίπτωση πράξης ανδραγαθίας Αντιστρατήγων ή στην περίπτωση πράξης, κατά την οποία έλαβαν μέρος αστυνομικοί διαφόρων βαθμών και ο αξιωματικός που φέρει τον ανώτερο βαθμό είναι Αντιστράτηγος.
γ. Την εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου που αφορούν στην απονομή ή όχι του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας. 2. Το Ανώτατο Συμβούλιο είναι αρμόδιο για: α. Τις κρίσεις των Υποστρατήγων, των Ταξιάρχων και των Αστυνομικών Διευθυντών και τις επανακρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόμων Α ́.
β. Την απονομή του Αστυνομικού Αριστείου Ανδρα- γαθίας, σε περίπτωση πράξης ανδραγαθίας Υποστρα- τήγων, Ταξιάρχων ή Αστυνομικών Διευθυντών ή στην περίπτωση πράξης, κατά την οποία έλαβαν μέρος αστυ- νομικοί διαφόρων βαθμών και ο αξιωματικός που φέρει τον ανώτερο βαθμό είναι Υποστράτηγος ή Ταξίαρχος ή Αστυνομικός Διευθυντής.
γ. Την εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Ανωτέρου Συμβουλίου που αφορούν στην απονομή ή όχι του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας. 3. Το Ανώτερο Συμβούλιο είναι αρμόδιο για: α. Τις κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόμων Α ́ και τις επανακρίσεις των κατωτέρων Αξιωματικών.
β. Την απονομή του Αστυνομικού Αριστείου Ανδρα- γαθίας, σε περίπτωση πράξης ανδραγαθίας Αστυνομι- κών Υποδιευθυντών ή Αστυνόμων Α ́ ή στην περίπτω- ση πράξης, κατά την οποία έλαβαν μέρος αστυνομικοί διαφόρων βαθμών και ο αξιωματικός που φέρει τον ανώτερο βαθμό είναι Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α ́.
γ. Την εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Κατωτέρου Συμβουλίου που αφορούν στην απονο- μή ή όχι του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας.
4. Το Κατώτερο Συμβούλιο είναι αρμόδιο για: α. Τις κρίσεις των κατωτέρων αξιωματικών. β. Την απονομή του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγα- θίας, σε περίπτωση πράξης ανδραγαθίας κατά την οποία έλαβαν μέρος αστυνομικοί διαφόρων βαθμών έως και του βαθμού του Αστυνόμου Β ́.».
Άρθρο 15 Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του π.δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προ- αγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, οι Υπαστυνόμοι Α ́, Αστυνόμοι Β ́, Αστυνόμοι Α ́ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, προάγονται στον ανώτερο βαθμό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών θέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει τον ακόλουθο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού: ».
Άρθρο 16 Η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του π.δ. 24/1997, η οποία είχε προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του π.δ. 132/2002 (Α ́ 108), αντικαθίσταται ως εξής:
 «4. Αξιωματικοί που είναι γραμμένοι σε πίνακα προ- ακτέων, μη προακτέων ή διατηρητέων και προάγονται στον επόμενο βαθμό, ενόψει αποστρατείας, εκτός ορ- γανικών θέσεων, αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερ- ματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.».
Άρθρο 17 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του π.δ.81/2016 (Α ́ 150), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, ύστερα από απόφα- ση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμ- βουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρε- σίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι έχουν κριθεί δυσμενώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως αξιωματικοί, αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιοβάθμους τους δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα- γράφου 1 του άρθρου 29, έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α ́ 89) σε όλη τη σταδιοδρομία τους, απουσίασαν από τα καθήκοντά τους πλέον του τριμή- νου την τελευταία διετία ή πλέον της διετίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Σώμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Για όσους αξιωματικούς κρίνεται με απόφαση του αρμοδίου συμβου- λίου κρίσεων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όσοι αξιωματικοί δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, κρίνονται εν συνεχεία, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρα- τείας, λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.
Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρα- τείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.».
Άρθρο 18 Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του π.δ. 31/1999 (Α ́ 33) και στη συνέχεια είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 42/2013 (Α ́ 76), το άρθρο 3 του π.δ. 164/2013 και το άρθρο 7 του π.δ. 81/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για τους αξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Αστυ- νομικού Διευθυντή που συμπληρώνουν 35ετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους των κρίσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49, κρινόμενοι έκτακτα εντός μηνός από τη συμπλήρωσή της, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1. Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς, επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, που δεν ανακα- λείται, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών πριν από τη συμπλήρωσή της. Οι ενδιαφερόμενοι δύνα- νται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδί- ου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπη- ρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι έχουν κριθεί δυσμενώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως αξιωματικοί, αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιο- λογεί για τους ομοιοβάθμους τους δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα- γράφου 1 του άρθρου 29, έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α ́ 89) σε όλη τη σταδιοδρομία τους, απουσίασαν από τα καθήκοντά τους πλέον του τριμή- νου την τελευταία διετία ή πλέον της διετίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Σώμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Για όσους αξι- ωματικούς κρίνεται με απόφαση του αρμοδίου συμβου- λίου κρίσεων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Όσοι αξιωματικοί δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις παραμονής στην ενεργό υπηρεσία, κρίνο- νται εν συνεχεία, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, σύμφωνα με τα οριζόμε- να στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.
Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρα- τείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παρ. 5 και 43 παρ. 1.».
Άρθρο 19 Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του π.δ. 24/1997, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρ- θρου 2 του π.δ. 104/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Υποστρα- τήγου που κρίνονται δυσμενώς από τα αρμόδια συμ- βούλια, δικαιούνται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεως σε αυτούς των πρακτικών των συμβουλίων, να προσφύγουν στα αρμόδια δευτεροβάθμια συμβούλια προς επανάκριση, εκθέτοντας τους λόγους που συντρέχουν για την ευμε- νέστερη κρίση τους.».
Άρθρο 20 1. Η κλίμακα βαθμολογίας του γενικού χαρακτηρισμού της παραγράφου 2 του άρθρου 9 έχει την παρακάτω αντιστοιχία προς την υπάρχουσα, όπως ισχύει, πριν την τροποποίησή της από το παρόν διάταγμα:
Παλαιός Χαρακτηρισμός
4. Σχεδόν Καλός Μέτριος 5 ή 4 από 41 μέχρι και 60,99
5. Απαράδεκτος Ανεπαρκής 3 ή 2 ή 1 από 1 μέχρι και 40,99
Άρθρο 21 Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 100/2003 (Α ́ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού θεωρεί- ται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα αστυνομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων: ».
Άρθρο 22 Η περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπη- ρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων, όσον αφορά στις ηπειρωτικές περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη, χιλιομετρικά, διαδρομή, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του τρέχοντος έτους μετάθεσης, όσον δε αφορά στις νησιωτικές περιοχές η απόσταση υπολογίζεται από το κύριο λιμάνι του νησιού.».
Άρθρο 23 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 75/2016 (Α ́ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς και για τα επόμενα δύο (2) έτη σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρή- σεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προανα- χωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών.».
Άρθρο 24 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, αντι- καθίσταται ως εξής:
«Για τον υπολογισμό των ως άνω κενών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που θα πληρωθούν από Παλαιές εκ- θέσεις αξιο- λόγησης
Νέες εκθέ- σεις αξιολό- γησης 1. Εξαίρετος Εξαίρετος από 9,50 μέ-
χρι και 10
από 91 μέ- χρι και 100 2. Λίαν Καλός Λίαν Καλός από 8 μέχρι
και 9,49
από 81 μέχρι και 90,99 3. Καλός Καλός από 6,50 μέ-
χρι και 7,99
από 61 μέχρι και 80,99 4. Σχεδόν Καλός Μέτριος από 5 μέχρι
και 6,49
από 41 μέχρι και 60,99 5. Απαράδεκτος Ανεπαρκής από 1 μέχρι
και 4,99
από 1 μέχρι και 40,99 2. Η κλίμακα βαθμολογίας των επί μέρους ουσιαστικών προσόντων της παραγράφου 3 του άρθρου 9 έχει την πα- ρακάτω αντιστοιχία προς την υπάρχουσα, όπως ισχύει, πριν την τροποποίησή της από το παρόν διάταγμα:
Παλαιός Χαρακτηρισμός
Νέος Χαρακτηρισμός αξιολόγησης- εκθέσεις Παλαιές
Νέες εκθέσεις αξιολόγησης
1. Εξαίρετος Εξαίρετος 10
από 91 μέχρι και 100
2. Λίαν Καλός Λίαν Καλός 9
από 86 μέχρι και 90,99
8
από 81 μέχρι και 85,99
3. Καλός Καλός 7 ή 6
από 61 μέχρι και 80,993
Τους κατώτερους αξιωματικούς κατά τις τακτικές μεταθέσεις.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, αντι- καθίσταται ως εξής:
«2. Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β ́ τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών σε Αστυνομικά Τμήματα και για τα επόμενα δύο (2) έτη σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Με- τανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνορι- ακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρί- ων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, κα- ταργείται.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, αντικα- θίσταται ως εξής:
«Ποσοστό 5% των νεοεξερχομένων που προηγείται στη σειρά εξόδου, όσοι έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν τοποθέτηση τον τόπο συμφερόντων τους, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους δικαστικούς λειτουργούς, συνοριακούς φύ- λακες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τοποθετούνται στις προ- κηρυχθείσες θέσεις με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά προτεραιότητα, με βάση την ως άνω αναγρα- φόμενη σειρά και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπη- ρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Στην περίπτωση νεοεξερχόμενου Υπαστυνόμου Β ́, ο οποίος είναι έγγα- μος με ομοτάξιο/ομοτάξια συνάδελφό του, αυτός που συγκεντρώνει το μικρότερο αριθμό μορίων ακολουθεί εκείνον που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορί- ων, ανεξαρτήτως της δηλωθείσας σειράς προτίμησης των προκηρυχθεισών θέσεων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προκηρυ- χθεί τουλάχιστον δύο θέσεις προς κάλυψη στην περιοχή μετάθεσης την οποία αφορά η αίτηση τοποθέτησης και δεν έχουν καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο.».
Άρθρο 25 Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2003 αντι- καθίσταται ως εξής:
«1. Οι αποφοιτούντες από το Τ.Ε.Μ.Α. Υπαστυνόμοι Β ́ τοποθετούνται σε κενές θέσεις του βαθμού τους, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία προέρχονται ή αυτής την οποία δηλώνουν ως προτίμηση ή άλλης εντός της
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου ανήκουν οι ως άνω περιοχές μετάθεσης ή όμορης περιοχής μετάθεσης των ανωτέρω της ηπειρωτικής Ελλάδας.».
Άρθρο 26 Στο τέλος της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, σε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης εντός της ιδίας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή σε Υπηρεσία όμορης περιοχής μετάθεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αστυ- νομικοί Υποδιευθυντές που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μετατίθενται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον συμπληρώνουν, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, δύο (2) έτη σε Υπη- ρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης και υποβάλουν σχετική προς τούτο αίτηση.».
Άρθρο 27 1. Η περίπτωση στ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 καταργείται.
2. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης ια ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2016, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποι- ήσει αμοιβαία μετάθεση και περιλαμβάνεται ως πρώ- τος επιλαχών στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα με τον πρώτο επιλαχόντα των ως άνω πινάκων της αντίστοιχης περι- οχής στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του πρώτου επιλαχόντα, με μέριμνα του ενδιαφερομένου κινείται η ίδια διαδικασία με τον δεύ- τερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Η έλλειψη επιθυμίας του εκάστοτε επιλαχόντα προκύπτει από το περιεχόμενο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αυτού, την οποία προ- σκομίζει μαζί με το αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης ο εν- διαφερόμενος.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης ιη ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, οι μεταθέσεις που πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για την απόκτη- ση της σχετικής ειδικότητας, διενεργούνται με βάση τα ακόλουθα, κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια: α) βαθμολογία τελικής επίδοσης, β) οικογενειακή κατάσταση, γ) τόπος συμφερόντων και δ) αρχαιότητα.».
4. Η περίπτωση κγ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2016, αντικα- θίσταται ως εξής:
«κγ. Σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, ο οποίος υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυ- νάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Εφόσον υφίσταται έτερο τέκνο ή αδελφός που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ως ένστολο προσωπικό, η χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης εί- ναι δυνατή μόνο από έναν από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση έκτακτης μετάθεσης υποβάλλεται εντός απο- κλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την επέλευ- ση του θανάτου, υπό την προϋπόθεση περαίωσης της διαταχθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση αυ- τής. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας άπαξ χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης και υπό τον όρο ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων β ́ και δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α ́ 152).».
Άρθρο 28 1. Μετά το τέλος της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β ́ από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να αποσπώνται μόνο σε Αστυνομικά Τμήματα ή Αστυνο- μικούς Σταθμούς της αυτής περιοχής μετάθεσης, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η απόσπαση έτερου αξιωματικού για την εν λόγω ανα- πλήρωση.».
2. Η περίπτωση ιζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή προστέθηκε με την παρά- γραφο 2 του άρθρου 11 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ. Για τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες από τη Σχολή Αστυφυλάκων και τους νεοεξερχόμενους Υπα- στυνόμους Β ́ από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α ́ Δωδεκανήσου και Β ́ Δωδεκανήσου, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την τοποθέτη- σή τους.».
3. Μετά την περίπτωση ιζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του π.δ. 75/2016, προστίθεται περίπτωση ιη ́ ως εξής:
«ιη. Λόγω ορισμού αξιωματικού ως τακτικού προέ- δρου ή γραμματέα - εισηγητή, αποκλειστικής απασχόλη- σης, σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, για όσο διαρκεί η θητεία του. Στην περίπτωση αυτή, ο αξιωματικός αποσπάται στη γραμματεία του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου.». 4. Μετά την περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρ- θρου 19 του π.δ. 100/2003, προστίθεται περίπτωση γ ́, ως εξής:
«γ. Από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμ- βούλιο στις περιπτώσεις ιε ́ και ιστ ́ της παραγράφου 2.».
Άρθρο 29 Η περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπη- ρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων, όσον αφορά στις ηπειρωτικές περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η συντομότε- ρη, χιλιομετρικά, διαδρομή, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του τρέχοντος έτους μετάθεσης, όσον δε αφορά στις νησιωτικές περιοχές η απόσταση υπολογίζεται από το κύριο λιμάνι του νησιού.».
Άρθρο 30 1. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης στ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ. 75/2016, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποι- ήσει αμοιβαία μετάθεση και περιλαμβάνεται ως πρώ- τος επιλαχών στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα με τον πρώτο επιλαχόντα των ως άνω πινάκων της αντίστοιχης περι- οχής στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του πρώτου επιλαχόντα, με μέριμνα του ενδιαφερομένου κινείται η ίδια διαδικασία με τον δεύ- τερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Η έλλειψη επιθυμίας του εκάστοτε επιλαχόντα προκύπτει από το περιεχόμενο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αυτού, την οποία προ- σκομίζει μαζί με το αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης ο εν- διαφερόμενος.».
2. Η περίπτωση η ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του π.δ. 75/2016, αντικα- θίσταται ως εξής:
«η. Σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, ο οποί- ος υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Εφόσον υφίσταται έτερο τέκνο ή αδελφός που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ως ένστολο προσωπικό, η χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης εί- ναι δυνατή μόνο από έναν από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση έκτακτης μετάθεσης υποβάλλεται εντός απο- κλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την επέλευ- ση του θανάτου, υπό την προϋπόθεση περαίωσης της διαταχθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση αυ- τής. Οι αιτούντες συνοριακοί φύλακες ή ειδικοί φρουροί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας άπαξ χρήση του δικαι- ώματος της παρούσας περίπτωσης και υπό τον όρο ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α ́ 161).».
3. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 211/2005 προ- στίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων ε ́ και στ ́ της πα- ραγράφου 1 από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, απο- φασίζονται από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο.».
Άρθρο 31 1. H παράγραφος 4 του άρθρου 1 του π.δ. 144/1991 (Α ́ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Υπουργός Εσωτερικών υποχρεούται, εντός μη- νός από την ημερομηνία λήψης της ένορκης διοικητικής εξέτασης, ή να διατάξει τη συμπλήρωση αυτής, όταν κρίνει τούτο απαραίτητο και μόνο για μία φορά, ή να παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο συμβούλιο κρί- σης αξιωματικών, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1-4 του άρθρου 35 του π.δ. 24/1997.».
2. H παράγραφος 5 του άρθρου 1 του π.δ. 144/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατά των αποφάσεων του εκάστοτε αρμοδίου συμ- βουλίου κρίσης αξιωματικών, με εξαίρεση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κρίσης Αντιστρατήγων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο αμέσως ανώτερο συμβούλιο κρίσης αξιωματικών, το οποίο εξετάζει τόσο τη νομι- μότητα της πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής έχουν τόσο ο Υπουρ- γός Εσωτερικών, ο οποίος δύναται να την ασκήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε σε αυτόν η απόφαση, όσο και ο υπό κρίση αστυνομικός, ο οποίος δύναται να την ασκήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτόν η απόφαση. Το συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της προ- σφυγής σε αυτό. Οι αποφάσεις του συμβουλίου κατά των οποίων δεν ασκήθηκε προσφυγή, καθώς και οι απο- φάσεις του συμβουλίου μετά την εξέταση της άσκησης της προσφυγής, είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό, ο οποίος εντός μηνός από την ημερομηνία που περιήλθε σε αυτόν η απόφαση προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την απονομή του Αστυνομικού Αριστεί- ου Ανδραγαθίας.».
Άρθρο 32 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του π.δ. 120/2008 (Α ́ 182), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια, πλην του Ανωτάτου Πει- θαρχικού Συμβουλίου, συγκροτούνται το Μάρτιο κάθε έτους με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ- νομίας, με την οποία καθορίζεται η αρμοδιότητά τους και ορίζονται τα τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τους με ετήσια θητεία.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του π.δ. 120/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών συνδι- καλιστικών ενώσεων, κατ’ έτος και κατά το πρώτο δεκα- ήμερο του Μαρτίου, προτείνουν εγγράφως στο Αρχη- γείο της Ελληνικής Αστυνομίας τα οριζόμενα από αυτά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία για μεν τα Συμβούλια της Αθήνας προέρχονται από Υπηρεσίες
που έχουν την έδρα τους στο νομό Αττικής, για δε τα Συμβούλια της Θεσσαλονίκης από Υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους στο νομό Θεσσαλονίκης.».
Άρθρο 33 1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 39 του π.δ. 584/1985 (Α ́204), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του π.δ. 16/1995 (Α ́ 7), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαί- ρεση.».
2. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 584/1985 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α. Εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.
1. Στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων χορηγείται ειδική άδεια ως ακολούθως:
α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, χορηγείται ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της μυελοδοσίας.
β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται ειδική άδεια δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης των αι- μοποιητικών κυττάρων.
2. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σε αυτές των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τρά- πεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μετα- μόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, που χορηγούνται στους δότες από τις Τρά- πεζες Εθελοντών Δοτών και οι οποίες πρωτοκολλώνται στο φάκελο αδειών κάθε δότη.
3. Ο χρόνος διάρκειας των ειδικών αυτών αδειών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους δότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (προαγωγές, αποδοχές).».
Άρθρο 34 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του π.δ. 538/1989 (Α ́ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αστυνομικοί που δεν διαμένουν στα οικήματα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να διαμένουν εντός των εδαφικών ορίων του νομού, όπου εδρεύει η Υπηρεσία τους ή σε όμορο προς αυτόν νομό και σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιόμετρα από αυτή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδα- φίου της παραγράφου 2. Δεν επιτρέπεται οι υπηρετούντες σε νησί να διαμένουν εκτός του νησιού και αντίστροφα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εάν το νησί όπου υπηρετεί ο αστυνομικός συνδέεται με γέφυρα με τον τόπο διαμο- νής του και αντίστροφα. Προκειμένου για τη Σαλαμίνα, ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει εάν ο τόπος διαμονής του αστυνομικού βρίσκεται στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής ή αντίστροφα εάν η έδρα της Υπηρεσίας του βρίσκεται στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής.». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 538/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως ύπαρξης σοβα- ρών ατομικών ή οικογενειακών λόγων, αδυναμίας εξεύ- ρεσης στέγης, ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας κ.λπ., οι αστυνομικοί δύνανται να διαμένουν και σε απόσταση πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους, ύστερα από έγγραφη έγκριση του άμε- σα προϊσταμένου της Υπηρεσίας, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω.».
Άρθρο 35 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 27/1986 (Α ́ 11), όπως το άρθρο αυτό αντικα- ταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 169/2014 (Α ́ 255), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνι- κής Αστυνομίας και ο χρόνος που διανύθηκε δεν αποτε- λεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού.».
Άρθρο 36 Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 138/2011 (Α ́ 272), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Ο χρόνος των αδειών που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και από την παρά- γραφο 6 δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολο- γικές προαγωγές και προσαυξήσεις, εκτός από χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2.».
Άρθρο 37 Η περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 82/2006 (Α ́ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερ- μανική, Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική και Αραβική.».
Άρθρο 38 1. Η περίπτωση ε ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιτα- λική, Ισπανική, Τουρκική και Αραβική (προαιρετικά).».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στις ξένες γλώσσες, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση της καλής γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α ́ 186).».
Άρθρο 39 Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για τις ξένες γλώσσες: Από τρεις (3) καθηγητές της εξεταζόμενης γλώσσας από τους διδάσκοντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και σε περίπτωση αδυναμίας από καθηγητές της τριτοβάθμιας, δευτερο- βάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.».
Άρθρο 40 Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 82/2006 αντι- καθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του τη- λετύπου ή της τηλεομοιοτυπίας (fax) για οποιαδήποτε αιτία, η διαβίβαση των θεμάτων που κληρώνονται, πραγ- ματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφώνου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.».
Άρθρο 41 Η περίπτωση ζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδή- ποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή μετάδοσης ήχου ή εικόνας.».
Άρθρο 42 Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα γραπτά των υποψηφίων και το πρακτικό διεξα- γωγής των εξετάσεων, με μέριμνα του οικείου επόπτη των εξετάσεων, αποστέλλονται αυθημερόν με κατώτερο αξιωματικό από τους υπηρετούντες στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω- σης, με εξαίρεση τα γραπτά των υποψηφίων του εξε- ταστικού κέντρου που λειτουργεί στη Σχολή Μετεκπαί- δευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, τα οποία φυλάσσονται σε χώρο των εγκαταστάσεων αυτής με προσωπική ευθύνη του Διοικητή της και αποστέλλονται συνολικά την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.».
Άρθρο 43 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 82/2006 καταργείται.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βαθμο- λόγησης των γραπτών, η εξεταστική επιτροπή καταχωρίζει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Προαγωγικές Εξετάσεις» του συστήματος Police On line, τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών και το άθροισμα των τριών βαθμολογίων, κατά αύ- ξοντα αριθμό γραπτού. Ειδικά για τις εξεταστικές επιτροπές των ξένων γλωσσών, η καταχώριση των βαθμολογιών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται από αστυνομικό της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο οποίος ορίζεται με διαταγή αυτής ως Γραμματέας της επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, οι πίνακες βαθμολογιών εκτυπώνονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται σε κάθε σελίδα από τα μέλη της επιτροπής.».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από τους πίνακες βαθμολογίας, κάθε μέλος της επιτροπής μεταφέρει τη βαθμολογία του, με κόκκινο στυλό, στην επάνω δεξιά θέση της πρώτης σελίδας του αντίστοιχου γραπτού, αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει παραπλεύρως του βαθμού, κατά τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα κάλυψής του με επικόλληση αδιαφανούς χάρτου, στην περίπτωση που το γραπτό αναβαθμολογηθεί.».
 Άρθρο 44 1. Οι περιπτώσεις β ́ και γ ́ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 18 του π.δ. 82/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Προβαίνει άμεσα στην αποκάλυψη των γραπτών και καταχωρίζει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Προα- γωγικές Εξετάσεις» του συστήματος Police On line, τα ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία των υποψηφίων (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ) στους πίνακες βαθμολογίας, έναντι του αύξοντα αριθμού του αντίστοιχου γραπτού. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης, προβαίνει υποχρεωτικά σε συνολικό επανέλεγχο των στοιχείων των υποψηφί- ων και της βαθμολογίας ενός εκάστου υποψηφίου και εκτυπώνει τους πίνακες βαθμολογιών σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται σε κάθε σελίδα από τα μέλη της επιτροπής.
γ. Κοινοποιεί αμέσως, με ευθύνη του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας τη βαθμολογία, με ανάρτηση του ενός αντιτύπου του πίνακα βαθμολογίας στον πίνακα ανακοι- νώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και παράλληλα ενεργοποιεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Προαγωγικές Εξετάσεις» του συστήματος Police On line την εμφάνιση των ατομικών βαθμολογιών των υποψη- φίων, ώστε να λάβουν γνώση.».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του π.δ. 82/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύ- πτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τις μονάδες που προκύπτουν άνω του σαράντα πέντε (45) του αθροίσματος των βαθμών της επιτροπής, για κάθε ξένη γλώσσα.».
Άρθρο 45 Μετά το άρθρο 18 του π.δ. 82/2006 προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:
«Άρθρο 18Α. Αναβαθμολόγηση γραπτών. 1. Κάθε υποψήφιος που συμμετείχε στις γραπτές εξε- τάσεις των εξεταζομένων μαθημάτων και συγκεντρώνει το 40% της συνολικής βαθμολογίας σε αυτά, εκτός από τις ξένες γλώσσες, ανεξαρτήτως αν έλαβε ή όχι τη βάση τριάντα (30) στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών, δύναται να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης σε ένα ή περισσό- τερα από τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκε, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημε- ρών από την κοινοποίηση των βαθμολογιών και του τε- λευταίου μαθήματος, σύμφωνα με την περίπτωση γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 18. Οι υποψήφιοι που υπάγο- νται στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος αναβαθμολό- γησης. Το αίτημα αναβαθμολόγησης υποβάλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο στην Υπηρεσία του, διαβιβάζεται ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. μέσω του συστήματος Police on Line και δεν ανακαλείται για κανένα λόγο. Αιτήματα υποψηφίων για αναβαθμολόγηση γραπτού, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου,
δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α..
2. Σε περίπτωση ύπαρξης αιτημάτων αναβαθμολόγη- σης ορίζεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., υπεύθυνος αξιωματικός της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω- σης της Ελληνικής Αστυνομίας για την κάλυψη των ατο- μικών στοιχείων των υποψηφίων και των βαθμολογιών της εξεταστικής επιτροπής των προς αναβαθμολόγηση γραπτών.
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή- σεων για αναβαθμολόγηση γραπτών, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., συγκροτείται τριμελής επι- τροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται:
α. Για το μάθημα της Έκθεσης Ιδεών: από ένα Αστυνο- μικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή, κατά προ- τίμηση πτυχιούχο Ελληνικής Φιλολογίας, ως πρόεδρο και από ένα Αστυνόμο Α ́ ή Αστυνόμο Β ́ και ένα φιλόλογο καθηγητή, ως μέλη.
β. Για κάθε ένα από τα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποι- νικού Δικαίου, του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου και του Αστυνομικού Δικαίου: από έναν Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρο και από έναν Αστυνόμο Α ́ ή Αστυνόμο Β ́ και έναν καθηγητή του ίδιου ή συναφούς μαθήματος, ως μέλη.
γ. Για τις ξένες γλώσσες: από τρεις (3) καθηγητές της εξεταζόμενης γλώσσας.
4. Οι πρόεδροι και τα μέλη των εξεταστικών επιτρο- πών, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να οριστούν ως πρόεδροι ή μέλη των επιτροπών αναβαθμολόγησης. Οι καθηγητές των επιτροπών αναβαθμολόγησης προέρχονται από τους διδάσκοντες των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και σε περίπτωση αδυναμίας από καθηγητές της τριτο- βάθμιας, δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.
5. Οι επιτροπές αναβαθμολόγησης κάθε μαθήματος παραλαμβάνουν από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι- μόρφωσης τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, με κα- λυμμένα τόσο τα στοιχεία των υποψηφίων όσο και τις βαθμολογίες της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και τον αύξοντα αριθμό που έλαβε το κάθε γραπτό. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 7 του άρθρου 17, εφαρμό- ζονται αναλόγως και στην περίπτωση των επιτροπών αναβαθμολόγησης.
6. Τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς από το 0 έως το 20 επί ενδεικτι- κού πίνακα που τυπώνεται ενσφράγιστα επί του γραπτού και φέρει τον τίτλο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ». Οι βαθμοί που προκύπτουν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης αποτελούν την οριστική βαθμολογία του γραπτού και βάσει αυτών καταρτίζεται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων. Η βαθμολογία της εξεταστικής επιτροπής δεν λαμβάνεται υπόψη. Η διά- ταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 17 εφαρμόζεται αναλόγως.
7. Νέα αίτηση αναβαθμολόγησης του γραπτού δεν είναι επιτρεπτή, ακόμη και στην περίπτωση που η νέα βαθμολογία είναι χαμηλότερη της αρχικής.
8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβαθμο- λόγησης των γραπτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου 17.
9. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής αναβαθμολόγησης συγκαλείται εκ νέου η ίδια συγκρο- τηθείσα επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών, με ευθύ- νη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολουθείται αντίστοιχα η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
10. Για την ασφαλή φύλαξη των γραπτών εφαρμόζο- νται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 15.».
Άρθρο 46 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3686/2008 (Α ́ 158) καταργείται.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 5%, ούτε μεγαλύτερος του 10% του συ- νόλου των οργανικών θέσεων των αξιωματικών της κα- τηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης.». 3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (Α ́ 63), αντι- καθίσταται ως εξής:
«Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β’ εξομοιώνονται με τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με τη συμπλήρω- ση του προβλεπόμενου από την περίπτωση α ́ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, χρόνου, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α ́, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9.».
Άρθρο 47 Οι περιπτώσεις β ́ και γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, όπως η πρώτη αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3686/2008, αντι- καθίστανται ως εξής:
«β. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων:
- Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 10 θέσεις - Αστυνόμοι Α ́ 110 θέσεις - Αστυνόμοι Β ́ 118 θέσεις - Υπαστυνόμοι Α ́ και Υπαστυνόμοι Β ́ 355 θέσεις γ. Θέσεις Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυ- φυλάκων γενικών καθηκόντων:
- Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες 8.773 θέσεις - Αστυφύλακες 37.907 θέσεις».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ......................... ΑΠΟΡΡΗΤΗ ........................ (Τίτλος Υπηρεσίας)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλος Υπηρεσίας........................................................................................................................................................ Για το χρονικό διάστημα από...............................................μέχρι........................................................................ Αιτία συντάξεως: (μόνο επί εκτάκτων).................................................................................................................
Στοιχεία Αξιολογητών :
Α ́) Επώνυμο-Όνομα................................................................................................................................................. Βαθμός.............................................................. Θέση.......................................................................................... Β ́) Επώνυμο-Όνομα................................................................................................................................................. Βαθμός.............................................................. Θέση..........................................................................................
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Βαθμός ........................ Αριθ. Μητρώου..................................Κατηγορία.................................................... Επώνυμο..................................................... Όνομα ............................................................................................ Πατρώνυμο ............................................... Μητρώνυμο ................................................................................ Θέση .......................................................................................................................................................................
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1.................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................
ΑΠΟΥΣΙΕΣ : Χρόνος απουσίας για οποιοδήποτε λόγο, πλην των αδειών που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 9 και 10 παρ. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 του π.δ. 27/1986. α. Από...................................μέχρι.....................λόγω................................................................................................. β. Από...................................μέχρι......................λόγω................................................................................................ γ. Από....................................μέχρι.....................λόγω.................................................................................................
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 420 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
ΜΕΡΟΣ Β ́
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
α. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξ/κών με βαθμό..........και σειρά..........μεταξύ
........... αποφοιτησάντων. β. Αποφοίτησε ευδόκιμα από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης :
i. Τμήμα Επαγ/κής Μετ/σης Επιτελών-Στελεχών (Αστυνόμων Β ́), με βαθμό ..................... και σειρά............ .................... μεταξύ ............. αποφοιτησάντων. ii. Τμήμα Επαγ/κής Μετ/σης Ανθυπαστυνόμων με βαθμό ............. και σειρά .......................... μεταξύ ................ αποφοιτησάντων.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
α. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας με βαθμό .............. β. Επιμόρφωση (τελευταίας 5ετίας):
- Τίτλος Προγράμματος......................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ................................................................................................... - Τίτλος Προγράμματος....................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός .................................................................................................. - Τίτλος Προγράμματος.......................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ...................................................................................................
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
Πτυχία/Διπλώματα:
- Τίτλος..................................................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ............................................................................................... - Τίτλος..................................................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ..................................................................................................
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Γλώσσα: .................................................... Δίπλωμα: .................................................................. Γλώσσα: ................................................... Δίπλωμα: .................................................................. Γλώσσα: ................................................. Δίπλωμα: ..................................................................
5. ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (αριθμητική καταγραφή) ........................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................
6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ (Πειθαρχικές ποινές – Διοικητικά Μέτρα – Ποινικές Κυρώσεις) ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

ΜΕΡΟΣ Γ ́ - Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός) Μέσος όρος (εκατοστό) Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής
Α. Επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα
εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός.
Γ. Ευελιξία προσαρμογής σε συνθήκες
μεταβαλλόμενες. Δ. Εισήγηση και εφαρμογή σύγχρονων
μορφών άσκησης του επιτελικού και του επιχειρησιακού αστυνομικού έργου.
Ε. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
ΣΤ. Σχέσεις με Αρχές και πολίτες.
Ζ. Εμφάνιση, παράσταση.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός) Μέσος όρος
Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Α. Καθοδήγηση, ενημέρωση, παρακίνηση
για αξιοποίηση δεξιοτήτων προσωπικού.
Β. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών
αποφάσεων.
Γ. Ικανότητα προγραμματισμού,
οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου.
Δ. Ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού και πόρων. Ε. Ικανότητα αντικειμενικής και
αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 422 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός) Μέσος όρος
Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής
Α. Πειθαρχικότητα.
Β. Ευσυνειδησία και ακεραιότητα
χαρακτήρα.
Γ. Επίγνωση καθήκοντος.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός) Μέσος όρος
Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Α. Αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία και
αυτοπεποίθηση.
Β. Θάρρος και ανάληψη ευθυνών.
Γ. Ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 423 5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός) Μέσος όρος
Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Α. Γενική κατάσταση της υγείας και
αρτιμέλεια.
Β. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
και μη αποχή απ’ αυτή για λόγους υγείας.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................
Δ ́ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 424 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
Ε ́ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :
.....................................με βαθμό...........................................................................................................................................................................
(Αριθμητικώς - Ολογράφως)
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ : ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ α)
(τ.σ. υπογραφή-ονοματεπώνυμο-βαθμό) β)
(τ.σ. υπογραφή-ονοματεπώνυμο-βαθμό)
γ)
(τ.σ. υπογραφή-ονοματεπώνυμο-βαθμό)
.................................................................... 20..... (Ημερομηνία)
Στην ........................σήμερα .........................., ο........................................................................
................................................................................κοινοποίησα στον Αξιολογούμενο Αξιωματικό
............................................................................................................ το γενικό χαρακτηρισμό του
στην από................................................................. Έκθεση Αξιολόγησης.
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞ/ΚΟΣ
Επεξήγηση γενικού χαρακτηρισμού (κλίμακα αξιολόγησης) :
1. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ - από 91 μέχρι και 100
2. ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ - από 81 μέχρι και 90,99
3. ΚΑΛΟΣ - από 61 μέχρι και 80,99
4. ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΟΣ - από 41 μέχρι και 60,99
5. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ - από 1 μέχρι και 40,99
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 425 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Α. Επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων. 1. Θεωρητική γνώση του αντικειμένου και εμπειρία (όπως τίτλοι σπουδών – μετ/σεις). 2. Συστηματική ενημέρωση και απόκτηση νέων γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός
του. 3. Αναπτύσσει τη γενική του μόρφωση (εγκυκλ/κές και λοιπές ειδικές γνώσεις, ξένες γλώσσες...). 4. Αναπτύσσει γνώσεις και ικανότητες που απαιτούν θέσεις υψηλότερου επιπέδου. 5. Αντιλαμβάνεται άμεσα και σωστά τις καταστάσεις, τα αίτια των προβλημάτων, αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις, τις αξιολογεί και επιλέγει την καλύτερη, χρησιμοποιώντας τη λογική, αναζητώντας και αξιοποιώντας τις απαραίτητες πληροφορίες εγκαίρως. 6. Αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα των διαφόρων ζητημάτων και τα προσεγγίζει από πολλές οπτικές
γωνίες, νοητική ευελιξία, δομημένη – ορθολογική λήψη αποφάσεων. 7. Δημιουργεί ευέλικτα προγράμματα υλοποίησης συνδυάζοντας τους στόχους με τα μέσα που έχει στη
διάθεσή του και τηρεί εναλλακτικά σχέδια δράσης. 8. Μελέτες και εισηγήσεις για επίλυση και βελτίωση υπηρεσιακών θεμάτων. Β. Επιχειρησιακός σχεδιασμός 1. Καταγραφή - γνώση των δυνατοτήτων, των παθογενειών της Υπηρεσίας, ως και των ενδεχόμενων κινδύνων -
απειλών που δύναται να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία. 2. Σαφής προσδιορισμός και καταγραφή των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού. 3. Ενημέρωση και έλεγχος για το βαθμό κατανόησης των διαδικασιών από το προσωπικό. 4. Κωδικοποίηση της διαδικασίας μέσω διαταγών ή υποδειγμάτων εντύπων, για ευχερέστερη και ομοιόμορφη
εφαρμογή των επιχειρησιακών δράσεων από το προσωπικό. 5. Μέριμνα για καθιέρωση σαφών και ολοκληρωμένων διαδικασιών, που δεν θα καταλείπουν περιθώριο υποκειμενικής ερμηνείας αυτών από το προσωπικό, ούτε διακριτική ευχέρεια στην εκδήλωση των απαιτουμένων δράσεων. 6. Μέριμνα για την διασφάλιση, σε επίπεδο οργανωτικό, οικονομικό, νομικό, υποδομών και εκπαίδευσης, των
αναγκαίων προαπαιτούμενων υλοποίησης των επιχειρησιακών δράσεων. 7. Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος της υλοποίησης των αποφάσεων, των εργασιών και των παραχθέντων αποτελεσμάτων και προσαρμογή των δράσεων όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. 8. Παρακολούθηση και έλεγχος των οικονομικών δαπανών. Γ. Ευελιξία προσαρμογής σε συνθήκες μεταβαλλόμενες 1. Έγκαιρη και ορθή αντίληψη της πραγματικότητας, εντοπισμός των προβλημάτων, ανάπτυξη, σύμφωνα με τους κανόνες της αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων, εναλλακτικών δράσεων με βάση τις διαμορφούμενες κάθε φορά αναγκαιότητες. 2. Συνεχής επικοινωνία με το προσωπικό - αυτοπρόσωπη αντίληψη των προβλημάτων - καθιέρωση κύκλου συνεχούς αλληλοενημέρωσης μεταξύ προσωπικού - διοίκησης, για έγκαιρο εντοπισμό των παθογενειών. 3. Συστηματική καλλιέργεια στο προσωπικό της Υπηρεσίας, σε επίπεδο τόσο διαδικαστικό όσο και ψυχολογικό, της απαιτούμενης κουλτούρας ετοιμότητας στο ενδεχόμενο άμεσης και αποτελεσματικής προσαρμογής των διαδικασιών σε νέες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Δ. Εισήγηση και εφαρμογή σύγχρονων μορφών άσκησης του επιτελικού και του
επιχειρησιακού αστυνομικού έργου 1. Δυνατότητα αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και ικανότητα σχηματισμού πλήρους και
αποτελεσματικής εισήγησης - πρότασης προς αντιμετώπιση των θεμάτων. 2. Μελέτες και εισηγήσεις για επίλυση και βελτίωση υπηρεσιακών θεμάτων. 3. Καινοτόμος σκέψη, πρωτοτυπία. Ε. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 1. Αποτελεσματική περαίωση των δράσεων στον αναγκαίο χρόνο, με αξιοποίηση του απαιτούμενου κάθε
φορά ανθρώπινου δυναμικού και μέσων. Πρόθυμη και εθελοντική, όπου απαιτείται, εκτέλεση υπηρεσίας. 2. Συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμα και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, όταν οι συνθήκες το
απαιτούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού επαγγέλματος. 3. Χειρισμός υποθέσεων - δράσεων με γνώμονα την παραγωγή ποιοτικού και αξιόπιστου αποτελέσματος και
όχι με αντίληψη τυπικής διεκπεραίωσης μιας υποχρέωσης.
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 426 TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
4. Ενδιαφέρον για την Υπηρεσία και το προσωπικό αυτής, ενεργητικότητα και δραστηριότητα. ΣΤ. Σχέσεις με Αρχές και πολίτες 1. Μέριμνα ώστε οι δράσεις της Υπηρεσίας να στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους
πολίτες υπηρεσιών. 2. Δράση εντός των πλαισίων της νομιμότητας, για την επίλυση των προβλημάτων προς το συμφέρον των
πολιτών και της Υπηρεσίας. 3. Παροχή, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Σώματος και των αρχών της νομιμότητας και της αναλογικότητας, αναγκαίων διευκολύνσεων σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους με τις αστυνομικές υπηρεσίες. 4. Συμπεριφορά προς τους πολίτες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, που μαρτυρεί επαγγελματική
επάρκεια, αντικειμενικότητα και ανάλογη κατά περίπτωση κοινωνική ευαισθησία. 5. Αντίληψη της εικόνας που έχουν οι πολίτες για την υπηρεσία, γνώση περί διατύπωσης τυχόν παραπόνων
και εκδήλωση των αναγκαίων ενεργειών προς ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων. 6. Ανάπτυξη, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με συναρμόδιες
αρχές και φορείς . 7. Καθιέρωση διαδικασιών διαβούλευσης με εκπροσώπους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και με
εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων. Ζ. Εμφάνιση και Παράσταση 1. Φροντίζει συστηματικά την προσωπική του υγεία και τα σωματικά του προσόντα. 2. Επιζητά την συστηματική ενημέρωσή του για την άσκηση του επαγγέλματός του ώστε να βρίσκεται
συνεχώς σε πρωτοπορία.. 3. Αναπτύσσει τις προσωπικές και ηγετικές του ικανότητες.
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Α. Καθοδήγηση, ενημέρωση, παρακίνηση και αξιοποίηση δεξιοτήτων προσωπικού 1. Καλλιέργεια και διατήρηση υψηλού φρονήματος στο προσωπικό. Μετάδοση και εμπέδωση από το
προσωπικό του δόγματος και της κυρίαρχης ιδεολογίας του Σώματος. 2. Εξακρίβωση της καταλληλότητας του ατόμου ή της ομάδας για την ανάθεση και διεκπεραίωση μιας δράσης. 3. Δυνατότητα εντοπισμού αφανούς δυναμικότητας σε άτομα ή ομάδες και αξιοποίηση αυτών. 4. Συστηματική παρακολούθηση των εργασιών του προσωπικού και παρέμβαση όπου απαιτείται, για την παροχή των αναγκαίων συμπληρωματικών κατευθύνσεων ή ενθάρρυνσης και υποστήριξης των προσπαθειών. 5. Εξασφάλιση στο προσωπικό και στο μέτρο του εφικτού, των αναγκαίων προϋποθέσεων (μέσα,
διαδικασίες, οδηγίες, κ.λπ.), προς επίτευξη των στόχων. 6. Εντοπισμός και ανάδειξη ατόμων και ομάδων που δύνανται να αποτελέσουν παράδειγμα ορθής εφαρμογής
των ακολουθούμενων διαδικασιών. 7. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε άτομα, που μέσω της αποτελεσματικής εργασίας τους και της ορθής
συμπεριφοράς τους, αναδεικνύουν τη φιλοσοφία του Σώματος. Β. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων 1. Λήψη αποφάσεων εντός του πλαισίου της προκαθορισμένης στρατηγικής και επιχειρησιακής δράσης του
Σώματος. 2. Συγκέντρωση ικανών δεδομένων με ταυτόχρονη αποτελεσματική κατανόηση του θέματος. 3. Ορθολογική εκτίμηση των δεδομένων, με αποφυγή υπεραπλούστευσης των καταστάσεων κατά τρόπο εμπειρικό. 4. Λήψη αποφάσεων με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον, παραμερίζοντας εγωιστικά κίνητρα ή προσωπικές
αντιλήψεις. 5. Εντοπισμός δυνητικών λύσεων μέσω συσκέψεων, έρευνας και ορθού σχεδιασμού. Γ. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης συντονισμού και ελέγχου 1. Αποδοχή, εκ μέρους των διοικούντων όλων των βαθμών, της ευθύνης άσκησης διοίκησης και του
αυξημένου ποσοστού διακινδύνευσης που συνεπάγεται η ανάληψη και η κατοχή θέσης ευθύνης. 2. Καθορισμός στόχων για το προσωπικό, οι οποίοι πρέπει είναι συγκεκριμένοι, χρονικά προσδιορισμένοι,
ρεαλιστικοί και αξιολογούμενοι. 3. Προγραμματισμός και καταμερισμός επιμέρους έργου για το προσωπικό. 4. Αποτελεσματική διεκπεραίωση των στόχων (βραχυπρόθεσμων - επιχειρησιακών και μακροπρόθεσμων -
στρατηγικών) στο χρόνο που έχει καθοριστεί. 5. Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
. Δ. Ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων 1. Αποδοτική αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή).
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 427 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
2. Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις δεξιότητες και το χρόνο του προσωπικού. 3. Δίκαιη και αντικειμενική κρίση των ενεργειών του προσωπικού. 4. Σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας. 5. Προσδιορισμός φιλόδοξων, αλλά και ρεαλιστικών στόχων, που είναι σε θέση να παρακινήσουν το
προσωπικό, αλλά και να νοηματοδοτήσουν τις ενέργειές του. 6. Επίδειξη εμπιστοσύνης και σεβασμού στους συνεργάτες. Ε. Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου. 1. Εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης προσωπικού και δράσεων, προκειμένου
να καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός τομέων που χρήζουν αλλαγή ή αναθεώρηση. 2. Επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής διαδικασιών και τακτικών που έχουν προσδιοριστεί ως αναγκαίες
προϋποθέσεις επίτευξης των τεθέντων στόχων. 3. Εντοπισμός μιας δράσης με θετικά αποτελέσματα και ανάδειξη αυτής ως προτύπου εργασίας. 4. Εντοπισμός τομέων εργασίας ή καθηκόντων όπου η απόδοση είναι χαμηλότερη από το επιδιωκόμενο
πρότυπο και εξακρίβωση των αιτιών. 5. Εντοπισμός των ατομικών ή συλλογικών εκπαιδευτικών αναγκών. 6. Ενθάρρυνση και προσφορά κινήτρων προς τους αστυνομικούς προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή
τους. 7. Ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ διοικητών - διοικουμένων. 8. Ουσιαστική αξιολόγηση των δράσεων και του προσωπικού, με κριτική θεώρηση και τεχνοκρατική προσέγγιση, που θα οδηγήσει, αν απαιτηθεί, στην αναπροσαρμογή και βελτίωση των εξειδικευμένων σχεδίων και των εφαρμοζόμενων δράσεων. 9. Αποφυγή, κατά την αξιολόγηση, εξωραϊσμού, αναβολής αντιμετώπισης ή απόκρυψης τυχόν παθογενειών
που εντοπίζονται.
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Πειθαρχικότητα
1. Εκδήλωση συμπεριφοράς - διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας, τέτοια που προσιδιάζει στην ιδιότητα του
αστυνομικού. 2. Αξιοπρεπής συμπεριφορά, εμφάνιση και διαβίωση, εντός και εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
κρατούντες κανόνες κοινωνικής ηθικής, αντάξια του αστυνομικού λειτουργήματος. 3. Γνώση του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών που διέπουν τους κανόνες πειθαρχημένης
συμπεριφοράς και πειθαρχικού ελέγχου εντός του Σώματος. 4. Επίγνωση της αναγκαιότητας πιστής, ομοιόμορφης και αντικειμενικής εφαρμογής των κανόνων που
διέπουν την ορθή συμπεριφορά του αστυνομικού εντός και εκτός υπηρεσίας.
Β. Ευσυνειδησία και ακεραιότητα χαρακτήρα. 1. Εντιμότητα, εχεμύθεια, ειλικρίνεια, διαφάνεια, ευθύτητα, ανάληψη ευθυνών, αποδοχή κριτικής,
αξιοπιστία. 2. Συμπεριφορά άξια του αστυνομικού λειτουργήματος σύμφωνα με τους κανόνες της υπηρεσιακής,
κοινωνικής και ηθικής δεοντολογίας. 3. Αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων. 4. Υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης.
Γ. Επίγνωση καθήκοντος
1. Υψηλή αίσθηση προσωπικής ευθύνης και διάθεση συμμετοχής για αποτελεσματική επίτευξη των στόχων
του Σώματος. 2. Δράση εντός του νομικού, οργανωτικού και αξιακού πλαισίου του Σώματος.
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση 1. Ρεαλιστική αντίληψη, χωρίς εξιδανίκευση, των γνώσεων, προσόντων και ικανοτήτων. 2. Πεποίθηση της ικανότητας για σχεδιασμό, δράση και αποδοχή της όποιας κριτικής. 3. Σταθερότητα στις γνώμες και στις αποφάσεις. 4. Αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση, εντός των ορίων που ορίζει η πειθαρχία του Σώματος, αξιών και
αρχών.
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 428 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
5. Ανάληψη πρωτοβουλιών και εκδήλωση δράσεων, με ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης επιτυχούς
διεκπεραίωσής τους.
Β. Θάρρος και ανάληψη ευθυνών 1. Αντοχή σε δύσκολες καταστάσεις και πιέσεις, ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία. 2. Επίδειξη έλλογου θάρρους σε κρίσιμες καταστάσεις. 3. Θέληση και ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων υπό πίεση.
Γ. Ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία 1. Εκδήλωση ενεργειών με βάση την προηγηθείσα οργάνωση, προετοιμασία και εκπαίδευση και όχι βάσει
τυχαίων και ευκαιριακών εμπνεύσεων. 2. Αντιμετώπιση απρόβλεπτων και αιφνιδιαστικών καταστάσεων με τρόπο επαγγελματικό και ευέλικτο,
προσαρμόζοντας παρόμοιες τακτικές δράσης στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν.
5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Α. Γενική κατάσταση της υγείας και αρτιμέλεια. 1. Προβλήματα αρτιμέλειας που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο της αξιολόγησης. 2. Προβλήματα χρόνιων ασθενειών που διαρκούν κατά την περίοδο της αξιολόγησης.
Β. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και μη αποχή απ’ αυτή για λόγους υγείας Απουσία από την υπηρεσία λόγω ασθένειας.
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 429 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
......................... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ........................ ΑΠΟΡΡΗΤΗ (Τίτλος Υπηρεσίας)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α ́ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τίτλος Υπηρεσίας....................................................................................................................................................... Για το χρονικό διάστημα από.......................................μέχρι............................................................................. Αιτία συντάξεως : (μόνο επί εκτάκτων)..........................................................................................................
Στοιχεία Αξιολογητών : Α ́) Επώνυμο-
Όνομα................................................................................................................................................. Βαθμός.............................................................................Θέση....................................................... Β ́) Επώνυμο-
Όνομα.................................................................................................................................................. Βαθμός.............................................................................Θέση........................................................ Γ ́) Επώνυμο-
Όνομα.................................................................................................................................................. Βαθμός.............................................................................Θέση..........................................................
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Βαθμός ........................Αριθ. Μητρώου....................................Κατηγορία........................................................ Επώνυμο......................................................... Όνομα .......................................................................................... Πατρώνυμο ..................................................... Μητρώνυμο ............................................................................ Θέση .............................................................................................................................................
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
ΑΠΟΥΣΙΕΣ : Χρόνος απουσίας για οποιοδήποτε λόγο, πλην των αδειών που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 9 και 10 παρ. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 του π.δ. 27/1986. α. Από........................μέχρι.....................λόγω...................................................................................................... β. Από.......................μέχρι.....................λόγω...................................................................................................... γ. Από.......................μέχρι.....................λόγω.......................................................................................................
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 430 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
ΜΕΡΟΣ Β ́
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
α. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξ/κών με βαθμό..........και σειρά..........μεταξύ
............. αποφοιτησάντων.
β. Αποφοίτησε ευδόκιμα από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης :
i. Τμήμα Επαγ/κής Μετ/σης Επιτελών-Στελεχών (Αστυνόμων Β ́), με βαθμό .................... και σειρά............ .................... μεταξύ ............. αποφοιτησάντων. ii. Σχολείο Αστυνομικών Διευθυντών, με βαθμό ............και σειρά......... μεταξύ....................... αποφοιτησάντων.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
α. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας με βαθμό .............. β. Επιμόρφωση (τελευταίας 5ετίας):
- Τίτλος Προγράμματος.......................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός .................................................................................................. - Τίτλος Προγράμματος..........................................................................................................
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ............................................................................................... - Τίτλος Προγράμματος....................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ...............................................................................................
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ Πτυχία/Διπλώματα:
- Τίτλος..................................................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ............................................................................................... - Τίτλος..................................................................................................................................... Εκπαιδευτικός Οργανισμός ...............................................................................................
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Γλώσσα: .................................................... Δίπλωμα: .................................................................. Γλώσσα: .................................................... Δίπλωμα: .................................................................. Γλώσσα: .................................................... Δίπλωμα: ..................................................................
5. ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ (αριθμητική καταγραφή) ........................................................................................................................................................................................... ..... ........................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................
6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ (Πειθαρχικές ποινές – Διοικητικά Μέτρα – Ποινικές Κυρώσεις) ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

ΜΕΡΟΣ Γ ́ - Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός) Μέσος όρος (εκατοστό) Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Γ ́ Αξιολογητής
Α. Στρατηγικός σχεδιασμός.
Β. Επικοινωνιακές δεξιότητες.
Γ. Επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα
εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
Δ. Επιχειρησιακός σχεδιασμός.
Ε. Ευελιξία προσαρμογής σε συνθήκες
μεταβαλλόμενες. ΣΤ. Εισήγηση και εφαρμογή σύγχρονων
μορφών άσκησης του επιτελικού και του επιχειρησιακού αστυνομικού έργου.
Ζ. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
Η. Σχέσεις με Αρχές και πολίτες.
Θ. Εμφάνιση, παράσταση.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός)
Μέσος όρος Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Γ ́ Αξιολογητής Α. Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας,
δημιουργία πνεύματος ομάδας.
Β. Κύρος, αναγνώριση αξίας και
προσωπικότητας.
Γ. Καθοδήγηση, ενημέρωση, παρακίνηση
για αξιοποίηση δεξιοτήτων προσωπικού.
Δ. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών
αποφάσεων.
Ε. Ικανότητα προγραμματισμού,
οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου.
ΣΤ. Ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων. Ζ. Ικανότητα αντικειμενικής και
αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός)
Μέσος όρος Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Γ ́ Αξιολογητής
Α. Πειθαρχικότητα.
Β. Ευσυνειδησία και ακεραιότητα
χαρακτήρα.
Γ. Επίγνωση καθήκοντος.
Γ ε ν ι κ ο ς    μ έ σ ο   ς ό ρ ο ς
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθμός (0-100 ακέραιος αριθμός)
Μέσος όρος Α ́ Αξιολογητής Β ́ Αξιολογητής Γ ́ Αξιολογητής Α. Αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση.
Β. Θάρρος και ανάληψη ευθυνών.
Γ. Ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης)
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 433 ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................
5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Α ́ Αξιολογητής Βαθμός (0-100 Β ́ Αξιολογητής ακέραιος αριθμός)
Γ ́ Αξιολογητής
Μέσος όρος
Α. Γενική κατάσταση της υγείας και
αρτιμέλεια.
Β. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
και μη αποχή απ’ αυτή για λόγους υγείας.
Γ ε ν ι κ ο ς μ έ σ ο ς ό ρ ο ς
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: (για βαθμολογία κάθε επιμέρους προσόντος με βαθμό ενενήντα πέντε (95) και πάνω, καθώς και για βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, απαιτείται από κάθε Αξιολογητή η παράθεση ειδικής αιτιολόγησης) ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................
Δ ́ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 434 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
Ε ́ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :
.....................................με βαθμό...........................................................................................................................................................................
(Αριθμητικώς - Ολογράφως)
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ : ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ α)
(τ.σ. υπογραφή-ονοματεπώνυμο-βαθμό)
β)
(τ.σ. υπογραφή-ονοματεπώνυμο-βαθμό)
γ)
(τ.σ. υπογραφή-ονοματεπώνυμο-βαθμό)
.................................................................... 20..... (Ημερομηνία)
Στην ........................σήμερα .........................., ο........................................................................
................................................................................κοινοποίησα στον Αξιολογούμενο Αξιωματικό
............................................................................................................ το γενικό χαρακτηρισμό του
στην από................................................................. Έκθεση Αξιολόγησης.
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ                             Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞ/ΚΟΣ


Επεξήγηση γενικού χαρακτηρισμού (κλίμακα αξιολόγησης) :
6. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ - από 91 μέχρι και 100
7. ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ - από 81 μέχρι και 90,99
8. ΚΑΛΟΣ - από 61 μέχρι και 80,99
9. ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΟΣ - από 41 μέχρι και 60,99
10. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ - από 1 μέχρι και 40,99

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Α. Στρατηγικός σχεδιασμός 
1. Αντίληψη - Γνώση υφιστάμενης κάθε φορά κατάστασης των δομών και λειτουργιών του Σώματος.
2. Προσδιορισμός στόχων – Επιδίωξη επίτευξης αυτών.
3. Μετάδοση της αναγκαιότητας εφαρμογής των δράσεων από τις δομές του Σώματος.
4. Προσδιορισμός των δράσεων προκειμένου επιτευχθούν τεθέντες στόχοι.
5. Μέριμνα έτσι ώστε οι δράσεις να είναι:
- Ομοιόμορφες - Ενιαίες - Υλοποιήσιμες - Διαχρονικού χαρακτήρα.
6. Μέριμνα οι τεθέντες στόχοι και οι επιλεγείσες δράσεις να κατανοηθούν σε απόλυτο βαθμό από τις δομές
του Σώματος.
7. Προετοιμασία των δομών του Σώματος για άμεση ανάπτυξη και εφαρμογή, σε περίπτωση ανάγκης,
δράσεων, εκτός του πλαισίου του σχεδιασθέντος στρατηγικού σχεδιασμού.
8. Έλεγχος – Συντονισμός της εφαρμογής των δράσεων – Αξιολόγηση.
9. Επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού με βάση τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων.
10. Ανάπτυξη εθνικών και διεθνών συνεργασιών με συναρμόδιες αρχές και φορείς.
Β. Επικοινωνιακές δεξιότητες 
1. Ικανότητα μετάδοσης της κυρίαρχης αντίληψης για την αποστολή και λειτουργία του Σώματος, τους στόχους και τη στρατηγική δράσης τόσο στο προσωπικό, όσο και στους πολίτες, μέσω του απαραίτητου κάθε φορά, διαύλου επικοινωνίας (προφορικός λόγος, γραπτό κείμενο, μέσα επικοινωνίας).
2. Μέριμνα για την μέσω της επικοινωνίας, δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των
επικεφαλής και του προσωπικού των υπηρεσιών του Σώματος.
3. Διαμόρφωση του πλαισίου και των θεμάτων εσωτερικής επικοινωνίας, προς τον σκοπό της μεταφοράς
στο προσωπικό του Σώματος πληροφοριών όπως:
- Οι αξίες, οι αρχές και οι στόχοι του Σώματος -
Η πολιτική στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού -
Τα επιχειρησιακά σχέδια (στο βαθμό που δεν είναι απόρρητα) -
Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας -
Οι ατομικοί στόχοι απόδοσης και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογηθεί η επίτευξη τους -
Οδηγίες και κατευθύνσεις για την επίτευξη των στόχων -
Τα σχέδια για αλλαγές στις μεθόδους και στον τρόπο δράσης.
4. Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος και οργανωτικού πλαισίου, δυνατότητας λήψης από το
προσωπικό, πολίτες και φορείς:
-
Προτάσεων για τους στόχους, τα σχέδια και τη στρατηγική του Σώματος -
Προβλημάτων που συναντώνται στην υλοποίηση των στόχων - Παραπόνων για θέματα που αφορούν το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας και γενικότερα
του αστυνομικού έργου.
5. Εντοπισμός και διαχείριση εντός του Σώματος συγκρουσιακών καταστάσεων, οι οποίες έχουν αρνητικές
συνέπειες στην επιδιωκόμενη συνεργασία, αναγκαία προϋπόθεση επίτευξης τεθέντων στόχων.
6. Μέριμνα για προβολή του πολυδιάστατου έργου του Σώματος, με στόχο τη θεμελίωση της εμπιστοσύνης
των πολιτών απέναντι στην Αστυνομία.
Γ. Επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων. 

9. Θεωρητική γνώση του αντικειμένου και εμπειρία (όπως τίτλοι σπουδών – μετ/σεις).
10.Συστηματική ενημέρωση και απόκτηση νέων γνώσεων που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματός
του.
11.Αναπτύσσει τη γενική του μόρφωση (εγκυκλ/κές και λοιπές ειδικές γνώσεις, ξένες γλώσσες...).
12.Αναπτύσσει γνώσεις και ικανότητες που απαιτούν θέσεις υψηλότερου επιπέδου. 13.Αντιλαμβάνεται άμεσα και σωστά τις καταστάσεις, τα αίτια των προβλημάτων, αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις, τις αξιολογεί και επιλέγει την καλύτερη, χρησιμοποιώντας τη λογική, αναζητώντας και αξιοποιώντας τις απαραίτητες πληροφορίες εγκαίρως.
14.Αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα των διαφόρων ζητημάτων και τα προσεγγίζει από πολλές οπτικές
γωνίες, νοητική ευελιξία, δομημένη – ορθολογική λήψη αποφάσεων.
15.Δημιουργεί ευέλικτα προγράμματα υλοποίησης συνδυάζοντας τους στόχους με τα μέσα που έχει στη
διάθεσή του και τηρεί εναλλακτικά σχέδια δράσης.
16.Μελέτες και εισηγήσεις για επίλυση και βελτίωση υπηρεσιακών θεμάτων.
Δ. Επιχειρησιακός σχεδιασμός 
9. Καταγραφή - γνώση των δυνατοτήτων, των παθογενειών της Υπηρεσίας, ως και των ενδεχόμενων κινδύνων -
απειλών που δύναται να αντιμετωπίσει η Υπηρεσία.
10. Σαφής προσδιορισμός και καταγραφή των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού.
11. Ενημέρωση και έλεγχος για το βαθμό κατανόησης των διαδικασιών από το προσωπικό.
12. Κωδικοποίηση της διαδικασίας μέσω διαταγών ή υποδειγμάτων εντύπων, για ευχερέστερη και ομοιόμορφη
εφαρμογή των επιχειρησιακών δράσεων από το προσωπικό.
13. Μέριμνα για καθιέρωση σαφών και ολοκληρωμένων διαδικασιών, που δεν θα καταλείπουν περιθώριο υποκειμενικής ερμηνείας αυτών από το προσωπικό, ούτε διακριτική ευχέρεια στην εκδήλωση των απαιτουμένων δράσεων.
14. Μέριμνα για την διασφάλιση, σε επίπεδο οργανωτικό, οικονομικό, νομικό, υποδομών και εκπαίδευσης, των
αναγκαίων προαπαιτούμενων υλοποίησης των επιχειρησιακών δράσεων.
15. Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος της υλοποίησης των αποφάσεων, των εργασιών και των παραχθέντων αποτελεσμάτων και προσαρμογή των δράσεων όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.
16. Παρακολούθηση και έλεγχος των οικονομικών δαπανών.
Ε. Ευελιξία προσαρμογής σε συνθήκες μεταβαλλόμενες 
4. Έγκαιρη και ορθή αντίληψη της πραγματικότητας, εντοπισμός των προβλημάτων, ανάπτυξη, σύμφωνα με τους κανόνες της αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων, εναλλακτικών δράσεων με βάση τις διαμορφούμενες κάθε φορά αναγκαιότητες.
5. Συνεχής επικοινωνία με το προσωπικό - αυτοπρόσωπη αντίληψη των προβλημάτων - καθιέρωση κύκλου συνεχούς αλληλοενημέρωσης μεταξύ προσωπικού - διοίκησης, για έγκαιρο εντοπισμό των παθογενειών.
6. Συστηματική καλλιέργεια στο προσωπικό της Υπηρεσίας, σε επίπεδο τόσο διαδικαστικό όσο και ψυχολογικό, της απαιτούμενης κουλτούρας ετοιμότητας στο ενδεχόμενο άμεσης και αποτελεσματικής προσαρμογής των διαδικασιών σε νέες υπηρεσιακές απαιτήσεις,
ΣΤ. Εισήγηση και εφαρμογή σύγχρονων μορφών άσκησης του επιτελικού και του
επιχειρησιακού αστυνομικού έργου

17. Δυνατότητα αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και ικανότητα σχηματισμού πλήρους και
αποτελεσματικής εισήγησης - πρότασης προς αντιμετώπιση των θεμάτων. 18. Μελέτες και εισηγήσεις για επίλυση και βελτίωση υπηρεσιακών θεμάτων. 19. Καινοτόμος σκέψη, πρωτοτυπία.
Ζ. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
5. Αποτελεσματική περαίωση των δράσεων στον αναγκαίο χρόνο, με αξιοποίηση του απαιτούμενου κάθε
φορά ανθρώπινου δυναμικού και μέσων. Πρόθυμη και εθελοντική, όπου απαιτείται, εκτέλεση υπηρεσίας.
6. Συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμα και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, όταν οι συνθήκες το
απαιτούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού επαγγέλματος.
7. Χειρισμός υποθέσεων - δράσεων με γνώμονα την παραγωγή ποιοτικού και αξιόπιστου αποτελέσματος και όχι με αντίληψη τυπικής διεκπεραίωσης μιας υποχρέωσης.
8. Ενδιαφέρον για την Υπηρεσία και το προσωπικό αυτής, ενεργητικότητα και δραστηριότητα.
Η. Σχέσεις με Αρχές και πολίτες 
8. Μέριμνα ώστε οι δράσεις της Υπηρεσίας να στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους
πολίτες υπηρεσιών.
9. Δράση εντός των πλαισίων της νομιμότητας, για την επίλυση των προβλημάτων προς το συμφέρον των
πολιτών και της Υπηρεσίας. 10. Παροχή, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Σώματος και των αρχών της νομιμότητας και της αναλογικότητας, αναγκαίων διευκολύνσεων σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, κατά τις συναλλαγές τους με τις αστυνομικές υπηρεσίες.
11. Συμπεριφορά προς τους πολίτες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, που μαρτυρεί επαγγελματική
επάρκεια, αντικειμενικότητα και ανάλογη κατά περίπτωση κοινωνική ευαισθησία.
12. Αντίληψη της εικόνας που έχουν οι πολίτες για την υπηρεσία, γνώση περί διατύπωσης τυχόν παραπόνων
και εκδήλωση των αναγκαίων ενεργειών προς ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων.
13. Ανάπτυξη, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με συναρμόδιες
αρχές και φορείς .
14.Καθιέρωση διαδικασιών διαβούλευσης με εκπροσώπους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και με
εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων.
Θ. Εμφάνιση και Παράσταση
4. Φροντίζει συστηματικά την προσωπική του υγεία και τα σωματικά του προσόντα.
5. Επιζητά την συστηματική ενημέρωσή του για την άσκηση του επαγγέλματός του ώστε να βρίσκεται
συνεχώς σε πρωτοπορία..
6. Αναπτύσσει τις προσωπικές και ηγετικές του ικανότητες.
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Α. Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, δημιουργία πνεύματος ομάδος
1. Παροχή οράματος και καθορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων, πλήρως κατανοητές από το προσωπικό
του Σώματος και εφαρμογή αυτών στις καθημερινές υποχρεώσεις και αρμοδιότητές του.
2. Ανάπτυξη της απαιτούμενης οργανωσιακής κουλτούρας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται το κοινό σύστημα
αξιών, στάσεων και αντιλήψεων του προσωπικού.
3. Ανάπτυξη του απαιτούμενου κλίματος εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και υποστήριξης, εντός του οποίου τα
μέλη της ομάδας δύνανται να διατυπώσουν θέσεις, προτάσεις και ενδεχόμενα ενστάσεις.
4. Ενθάρρυνση του προσωπικού για μεταξύ του επικοινωνία με ειλικρίνεια, αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.
5. Αποδοχή παθογενειών και λαθών, με ταυτόχρονη επιδίωξη άμεσης επίλυσης αυτών επ’ ωφελεία του
Σώματος και του προσωπικού.
6. Ενθάρρυνση του προσωπικού να αναζητά τις απαιτούμενες ισορροπίες μεταξύ των υπηρεσιακών και
προσωπικών – οικογενειακών προτεραιοτήτων.
7. Ενίσχυση του κινήτρου της κοινωνικής παρακίνησης, δηλαδή της θετικής ή καλόπιστης αρνητικής κριτικής από το υπηρεσιακό περιβάλλον, για ενέργειες ή παραλείψεις. Η επικράτηση στο προσωπικό του αισθήματος ματαιότητας των όποιων πράξεων, που προκαλείται από αδυναμία ή αδιαφορία της διοίκησης, να επιβραβεύσει ή να ψέξει θετικές ή αρνητικές αντίστοιχα πράξεις , προκαλεί αδράνεια στο προσωπικό και μείωση υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.
8. Μέριμνα για αναγνώριση του έργου, την επιβράβευση της προσπάθειας, την παροχή της απαιτούμενης
εργασιακής ασφάλειας, αναβάθμιση του κύρους και της κοινωνικής καταξίωσης του προσωπικού του Σώματος.
Β. Κύρος, αναγνώριση αξίας και προσωπικότητας 
1. Γνώση της αποστολής και αντίληψη της ευθύνης. 2. Ικανότητα καθοδήγησης και έμπνευσης προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου έργου.
3. Αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των συνεργατών, χωρίς εκδήλωση προσωπικής ευμένειας ή
δυσμένειας.
4. Διάθεση της απαιτούμενης πειθούς και αποφασιστικότητας
5. Διάθεση της απαιτούμενης δημιουργικότητας για εντοπισμό, αλλά κυρίως εφαρμογή νέων ιδεών.
6. Σχεδιασμός και εφαρμογή του αναγκαίου αποκεντρωτισμού στην άσκηση της διοίκησης, μέσω κατανομής
αρμοδιοτήτων στους συνεργάτες.
7. Επιδίωξη η υψηλή απόδοση, δημιουργώντας συνθήκες ενεργητικής συμμετοχής του προσωπικού.
8. Ορθή και σοβαρή διαχείριση εικόνας, λόγων και έργων.
Γ. Καθοδήγηση, ενημέρωση, παρακίνηση και αξιοποίηση δεξιοτήτων προσωπικού
8. Καλλιέργεια και διατήρηση υψηλού φρονήματος στο προσωπικό. Μετάδοση και εμπέδωση από το
προσωπικό του δόγματος και της κυρίαρχης ιδεολογίας του Σώματος. 9. Εξακρίβωση της καταλληλότητας του ατόμου ή της ομάδας για την ανάθεση και διεκπεραίωση μιας δράσης. 10.Δυνατότητα εντοπισμού αφανούς δυναμικότητας σε άτομα ή ομάδες και αξιοποίηση αυτών. 11.Συστηματική παρακολούθηση των εργασιών του προσωπικού και παρέμβαση όπου απαιτείται, για την παροχή των αναγκαίων συμπληρωματικών κατευθύνσεων ή ενθάρρυνσης και υποστήριξης των προσπαθειών.
12.Εξασφάλιση στο προσωπικό και στο μέτρο του εφικτού, των αναγκαίων προϋποθέσεων (μέσα,
διαδικασίες, οδηγίες, κ.λπ.), προς επίτευξη των στόχων.
13.Εντοπισμός και ανάδειξη ατόμων και ομάδων που δύνανται να αποτελέσουν παράδειγμα ορθής εφαρμογής
των ακολουθούμενων διαδικασιών.
14.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε άτομα, που μέσω της αποτελεσματικής εργασίας τους και της ορθής συμπεριφοράς τους, αναδεικνύουν τη φιλοσοφία του Σώματος.
Δ. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων 6. Λήψη αποφάσεων εντός του πλαισίου της προκαθορισμένης στρατηγικής και επιχειρησιακής δράσης του
Σώματος.
7. Συγκέντρωση ικανών δεδομένων με ταυτόχρονη αποτελεσματική κατανόηση του θέματος.
8. Ορθολογική εκτίμηση των δεδομένων, με αποφυγή υπεραπλούστευσης των καταστάσεων κατά τρόπο εμπειρικό.
9. Λήψη αποφάσεων με γνώμονα το υπηρεσιακό συμφέρον, παραμερίζοντας εγωιστικά κίνητρα ή προσωπικές
αντιλήψεις.
10.Εντοπισμός δυνητικών λύσεων μέσω συσκέψεων, έρευνας και ορθού σχεδιασμού.
Ε. Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης συντονισμού και ελέγχου 
6. Αποδοχή, εκ μέρους των διοικούντων όλων των βαθμών, της ευθύνης άσκησης διοίκησης και του
αυξημένου ποσοστού διακινδύνευσης που συνεπάγεται η ανάληψη και η κατοχή θέσης ευθύνης.
7. Καθορισμός στόχων για το προσωπικό, οι οποίοι πρέπει είναι συγκεκριμένοι, χρονικά προσδιορισμένοι,
ρεαλιστικοί και αξιολογούμενοι.
8. Προγραμματισμός και καταμερισμός επιμέρους έργου για το προσωπικό.
9. Αποτελεσματική διεκπεραίωση των στόχων (βραχυπρόθεσμων - επιχειρησιακών και μακροπρόθεσμων -
στρατηγικών) στο χρόνο που έχει καθοριστεί.
10.Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
ΣΤ. Ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων 
7. Αποδοτική αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή).
8. Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις δεξιότητες και το χρόνο του προσωπικού.
9. Δίκαιη και αντικειμενική κρίση των ενεργειών του προσωπικού.
10. Σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας.
11. Προσδιορισμός φιλόδοξων, αλλά και ρεαλιστικών στόχων, που είναι σε θέση να παρακινήσουν το προσωπικό, αλλά και να νοηματοδοτήσουν τις ενέργειές του.
12. Επίδειξη εμπιστοσύνης και σεβασμού στους συνεργάτες.
Ζ. Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου.
10.Εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης προσωπικού και δράσεων, προκειμένου
να καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός τομέων που χρήζουν αλλαγή ή αναθεώρηση. 11.Επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής διαδικασιών και τακτικών που έχουν προσδιοριστεί ως αναγκαίες
προϋποθέσεις επίτευξης των τεθέντων στόχων.
12.Εντοπισμός μιας δράσης με θετικά αποτελέσματα και ανάδειξη αυτής ως προτύπου εργασίας.
13.Εντοπισμός τομέων εργασίας ή καθηκόντων όπου η απόδοση είναι χαμηλότερη από το επιδιωκόμενο
πρότυπο και εξακρίβωση των αιτιών.
14.Εντοπισμός των ατομικών ή συλλογικών εκπαιδευτικών αναγκών.
15.Ενθάρρυνση και προσφορά κινήτρων προς τους αστυνομικούς προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
16.Ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ διοικητών - διοικουμένων. 17.Ουσιαστική αξιολόγηση των δράσεων και του προσωπικού, με κριτική θεώρηση και τεχνοκρατική προσέγγιση, που θα οδηγήσει, αν απαιτηθεί, στην αναπροσαρμογή και βελτίωση των εξειδικευμένων σχεδίων και των εφαρμοζόμενων δράσεων. 18. Αποφυγή, κατά την αξιολόγηση, εξωραϊσμού, αναβολής αντιμετώπισης ή απόκρυψης τυχόν παθογενειών
που εντοπίζονται.
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Πειθαρχικότητα
5. Εκδήλωση συμπεριφοράς - διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας, τέτοια που προσιδιάζει στην ιδιότητα του
αστυνομικού. 6. Αξιοπρεπής συμπεριφορά, εμφάνιση και διαβίωση, εντός και εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 439 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
κρατούντες κανόνες κοινωνικής ηθικής, αντάξια του αστυνομικού λειτουργήματος.
7. Γνώση του θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών που διέπουν τους κανόνες πειθαρχημένης
συμπεριφοράς και πειθαρχικού ελέγχου εντός του Σώματος.
8. Επίγνωση της αναγκαιότητας πιστής, ομοιόμορφης και αντικειμενικής εφαρμογής των κανόνων που διέπουν την ορθή συμπεριφορά του αστυνομικού εντός και εκτός υπηρεσίας.
Β. Ευσυνειδησία και ακεραιότητα χαρακτήρα.
5. Εντιμότητα, εχεμύθεια, ειλικρίνεια, διαφάνεια, ευθύτητα, ανάληψη ευθυνών, αποδοχή κριτικής,
αξιοπιστία. 6. Συμπεριφορά άξια του αστυνομικού λειτουργήματος σύμφωνα με τους κανόνες της υπηρεσιακής,
κοινωνικής και ηθικής δεοντολογίας.
7. Αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων.
8. Υψηλή αίσθηση κοινωνικής ευθύνης.
Γ. Επίγνωση καθήκοντος
3. Υψηλή αίσθηση προσωπικής ευθύνης και διάθεση συμμετοχής για αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του Σώματος.
4. Δράση εντός του νομικού, οργανωτικού και αξιακού πλαισίου του Σώματος.
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση
6. Ρεαλιστική αντίληψη, χωρίς εξιδανίκευση, των γνώσεων, προσόντων και ικανοτήτων.
7. Πεποίθηση της ικανότητας για σχεδιασμό, δράση και αποδοχή της όποιας κριτικής.
8. Σταθερότητα στις γνώμες και στις αποφάσεις.
9. Αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση, εντός των ορίων που ορίζει η πειθαρχία του Σώματος, αξιών και αρχών.
10. Ανάληψη πρωτοβουλιών και εκδήλωση δράσεων, με ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης επιτυχούς
διεκπεραίωσής τους.
Β. Θάρρος και ανάληψη ευθυνών 4. Αντοχή σε δύσκολες καταστάσεις και πιέσεις, ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία. 5. Επίδειξη έλλογου θάρρους σε κρίσιμες καταστάσεις. 6. Θέληση και ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων υπό πίεση.
Γ. Ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία
3. Εκδήλωση ενεργειών με βάση την προηγηθείσα οργάνωση, προετοιμασία και εκπαίδευση και όχι βάσει
τυχαίων και ευκαιριακών εμπνεύσεων. 4. Αντιμετώπιση απρόβλεπτων και αιφνιδιαστικών καταστάσεων με τρόπο επαγγελματικό και ευέλικτο,
προσαρμόζοντας παρόμοιες τακτικές δράσης στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν.
5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Α. Γενική κατάσταση της υγείας και αρτιμέλεια. 3. Προβλήματα αρτιμέλειας που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο της αξιολόγησης. 4. Προβλήματα χρόνιων ασθενειών που διαρκούν κατά την περίοδο της αξιολόγησης.
Β. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και μη αποχή απ’ αυτή για λόγους υγείας Απουσία από την υπηρεσία λόγω ασθένειας.
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 440 TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τίτλος Υπηρεσίας...................................................................................................................................................... Για το χρονικό διάστημα από......................................μέχρι............................................................................. Αιτία συντάξεως : ....................................................................................................................................................
Επώνυμο-Όνομα....................................................................................................................................................... Βαθμός.............................................................................Θέση...................................................................
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Βαθμός ........................Αριθ. Μητρώου...................................Κατηγορία........................................................ Επώνυμο......................................................... Όνομα .............................................................................................. Πατρώνυμο ..................................................... Μητρώνυμο ............................................................................... Θέση ..........................................................................................................................................
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
5. ....................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
3. ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
5. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
........................................................2017
Ο .........................................(τίτλος)
(Τ.Σ. Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο -Βαθμός)
________________
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 441 Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ή ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ)
Σε ένα κείμενο – δοκίμιο, που δεν θα υπερβαίνει τις 150 λέξεις, παρακαλούμε όπως περιγράψετε τις αρμοδιότητες που είχατε, την επιδειχθείσα εκ μέρους σας δραστηριότητα, τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετήσατε κατά την αντιμετώπιση υπηρεσιακών ζητημάτων, το βαθμό επίτευξης των στόχων, καθώς και τις πρωτοβουλίες/εισηγήσεις που αναλάβατε/εκπονήσατε, κατά το χρονικό διάστημα της αξιολογικής περιόδου.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 442 TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 11/25.01.2018
Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :