Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ποιοι Βασικοί Μισθοί ΣΑ-ΕΔ τροποποιούνται (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ)

 


Λανθασμένες οδηγίες για την κατάταξη χιλιάδων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στα μισθολογικά κλιμάκια του νέου ειδικού μισθολογίου του ν. 4472/2017 έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τον Ιούλιο του 2017 προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας με διευκρινιστική εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκης.
Με τα λάθη προκύπτουν απώλειες από 40 έως και 400 ευρώ το μήνα επί των ακαθάριστων αποδοχών για πολλούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, επειδή τοποθετούνταν σε μισθολογικά κλιμάκια με βασικούς μισθούς χαμηλότερους από αυτούς που δικαιούνταν σύμφωνα με το ν. 4472/2017. Οι λανθασμένες οδηγίες διορθώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2018 (02/01/2018) με την αποστολή της ίδιας εγκυκλίου σε «ορθή επανάληψη».
Ωστόσο, παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο αν τελικά οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόλαβαν να λάβουν υπόψη τους τις νέες διορθωμένες οδηγίες κατά την αναπροσαρμογή των αποδοχών του μηνός Ιανουαρίου 2018 στα δεδομένα του νέου μισθολογίου του ν. 4472/2017, η οποία έγινε τον Δεκέμβριο του 2017 αναδρομικά από την 1-1-2017.
Αν αυτό δεν συνέβη, τότε όσες κατηγορίες στελεχών ΕΔ-ΣΑ επηρεάζονται από τις λανθασμένες οδηγίες, υπέστησαν όντως τις παραπάνω απώλειες. Από τη σύγκριση των οδηγιών της αρχικής και της νέας εγκυκλίου προκύπτουν ανά κατηγορία οι εξής διαφορές:
Α. Για τους υπαγόμενους στην Κατηγορία Α’ του νέου ειδικού μισθολογίου του ν. 4472/2017, διαπιστώνονται διορθώσεις που επηρεάζουν το ύψος των αποδοχών στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Με βάση την λανθασμένη οδηγία που δόθηκε αρχικά όσοι λοχαγοί και αντίστοιχοι είχαν την 1η-1-2017 από:
* 24 μέχρι 25 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 19ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, με βασικό μισθό (β.μ.) 1.875 ευρώ
* 25 μέχρι 27 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 18ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.925 ευρώ
* 27 έτη υπηρεσίας και άνω τοποθετούνται όλοι στο 17ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.975 ευρώ!
Με την νέα διορθωμένη οδηγία που εκδόθηκε τελικά, 5 μήνες αργότερα, όσοι είχαν την 1η-1-2017 από:
* 24 μέχρι 25 έτη κατατάσσονται στο 18ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.925 ευρώ.
* 25 μέχρι 26 έτη κατατάσσονται στο 17ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.975 ευρώ.
* 26 μέχρι 27 έτη κατατάσσονται στο 16ο Κλιμάκιο, με β.μ. 2.025 ευρώ.
* 27 μέχρι 29 έτη κατατάσσονται στο 15ο Κλιμάκιο, με β.μ. 2.095 ευρώ.
* 29 μέχρι 31 έτη κατατάσσονται στο 14ο Κλιμάκιο, με β.μ. 2.155 ευρώ.
* 31 μέχρι 32 έτη κατατάσσονται στο 13ο Κλιμάκιο, με β.μ. 2.245 ευρώ.
* 32 έτη και άνω κατατάσσονται στο 12ο Κλιμάκιο, με β.μ. 2.375 ευρώ.
2. Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι: Με βάση την λανθασμένη οδηγία που δόθηκε αρχικά όσοι υπολοχαγοί και αντίστοιχοι είχαν την 1η-1-2017 από:
* 22 μέχρι 23 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 22ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, με β.μ. 1.705 ευρώ
* 23 μέχρι 25 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 21ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.755 ευρώ
* 25 μέχρι 27 έτη υπηρεσίας τοποθετούνται στο 20ο κλιμάκιο, με β.μ. 1.845 ευρώ
* 27 έτη υπηρεσίας και πάνω τοποθετούνται όλοι στο 19ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.875 ευρώ!
Με την νέα διορθωμένη οδηγία, όσοι είχαν την 1η-1-2017 από:
* 22 μέχρι 23 έτη κατατάσσονται στο 21ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.755 ευρώ.
* 23 μέχρι 24 έτη κατατάσσονται στο 20ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.845 ευρώ.
* 24 μέχρι 25 έτη κατατάσσονται στο 19ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.875 ευρώ.
* 25 μέχρι 26 έτη κατατάσσονται στο 18ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.925 ευρώ.
* 26 μέχρι 27 έτη κατατάσσονται στο 17ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.975 ευρώ.
* 27 μέχρι 28 έτη κατατάσσονται στο 16ο Κλιμάκιο, με β.μ. 2.025 ευρώ.
* 28 έτη και άνω κατατάσσονται στο 15ο κλιμάκιο, με β.μ. 2.095 ευρώ.
3. Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι: Με βάση την λανθασμένη οδηγία που δόθηκε αρχικά, όσοι ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι είχαν την 1η-1-2017 από:
* 16 μέχρι 17 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 28ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, με β.μ. 1.435 ευρώ
* 17 μέχρι 18 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 27ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.475 ευρώ
* 18 μέχρι 19 έτη υπηρεσίας τοποθετούνται στο 26ο κλιμάκιο, με β.μ. 1.525 ευρώ
* 19 έτη υπηρεσίας και άνω τοποθετούνται όλοι στο 25ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.575 ευρώ!
Με την νέα διορθωμένη οδηγία, όσοι είχαν την 1η-1-2017 από:
* 16 μέχρι 17 έτη κατατάσσονται στο 27ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.475 ευρώ.
* 17 μέχρι 18 έτη κατατάσσονται στο 26ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.525 ευρώ.
* 18 μέχρι 19 έτη κατατάσσονται στο 25ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.575 ευρώ.
* 19 μέχρι 20 έτη κατατάσσονται στο 24ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.625 ευρώ.
* 20 μέχρι 21 έτη κατατάσσονται στο 23ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.655 ευρώ.
* 21 μέχρι 23 έτη κατατάσσονται στο 22ο Κλιμάκιο, με β.μ. 1.705 ευρώ.
* 23 έτη και άνω κατατάσσονται στο 21ο κλιμάκιο, με β.μ. 1.755 ευρώ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:

Β. Για τους κατατασσόμενους στην Κατηγορία Β’ του νέου ειδικού μισθολογίου, διαπιστώνονται διορθώσεις στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αρχιλοχίες και αντίστοιχοι: Με βάση την λανθασμένη οδηγία που δόθηκε αρχικά τον Ιούλιο του 2017, όσοι αρχιλοχίες και αντίστοιχοι είχαν την 1η-1-2017 από 9 μέχρι 10 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 25ο Μισθολογικό Κλιμάκιο με βασικό μισθό 1.185 ευρώ, ενώ με τη νέα διορθωμένη οδηγία κατατάσσονται στο 24ο Κλιμάκιο στο οποίο αντιστοιχεί βασικός μισθός 1.185 ευρώ.
2. Επιλοχίες και αντίστοιχοι: Με την αρχικώς εκδοθείσα λανθασμένη οδηγία όσοι επιλοχίες και αντίστοιχοι την 1η-1-2017 είχαν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας κατατάσσονται στο 28ο Κλιμάκιο (β.μ. 985 ευρώ), όσοι είχαν από 5 μέχρι 7 έτη κατατάσσονται στο 27ο Κλιμάκιο (β.μ. 1.045 ευρώ), όσοι είχαν από 7 μέχρι 10 έτη τοποθετούνται στο 26ο Κλιμάκιο (β.μ. 1.085 ευρώ) κι όσοι είχαν από 10 μέχρι 11 έτη κατατάσσονται στο 25ο Κλιμάκιο (β.μ. 1.115 ευρώ).
Με τη νέα διορθωμένη οδηγία οι έχοντες μέχρι 5 έτη κατατάσσονται στο 27ο Κλιμάκιο (β.μ. 1.045 ευρώ), οι έχοντες από 5 μέχρι 7 στο 26ο Κλιμάκιο (β.μ. 1.085 ευρώ), οι έχοντες από 7 μέχρι 9 έτη στο 25ο Κλιμάκιο (β.μ. 1.115 ευρώ) και οι έχοντες από 9 μέχρι 11 έτη στο 24ο Κλιμάκιο (1.185 ευρώ).
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ:

ΣΥΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΛΓΟ-ΥΠΛΓΟ-ΑΝΘΛΓΟ-ΑΛΧΙΑ-ΕΠΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ:

(Ε.Τ. 17/01/2017 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ - gpalaitsakis@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])
 
πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :