Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιστροφή αχρεωστήτων ποσών μετά το πέρας των αναδρομικών κρατήσεων από τη Δ/νση Διαχ. Χρηματικού και τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος

 
Σας ενημερώνουμε σχετικά:
Με το υπ’ αριθ. 17/4 από 2-6-2016 Πρακτικό/Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αποφασίστηκε η υποβολή από τους μετόχους Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία συμφωνούν και αποδέχονται το υπόλοιπο των εισφορών που θα συνεχίσει να παρακρατείται και να αποδίδεται μέχρι την λήξη των δόσεων, όπως παρακρατηθεί και συμψηφισθεί από το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα.
Οι εισφορές υπέρ των Τομέων Πρόνοιας που θα συνεχίσουν να παρακρατούνται από τις υπολειπόμενες δόσεις των αναδρομικών διαφοράς αποδοχών (Ν. 4307/2014), συμφωνούν να τους επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, κατόπιν νέου αιτήματός τους μετά τη λήξη των δόσεων και την ολοσχερή απόδοσή τους στο Ταμείο.
Η επιστροφή στους δικαιούχους τ. μετόχους θα γίνει κατόπιν αιτήσεώς τους προς το αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Η αίτηση θα κατατίθεται στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων, ή εναλλακτικά μπορεί να αποστέλλεται μέσω φαξ στο 210–5276859, ή μέσω mail inc@teapasa.gr, ενώ για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους χειριστές του Τμήματος (τηλ. 210-5276761-765, 731-732).
Στην αίτηση θα επισυνάπτεται Φ/φο ΙΒΑΝ Τραπεζικού Λογ/σμου (Εθνικής Τράπεζας), στον οποίον ο ενδιαφερόμενος θα είναι πρώτος δικαιούχος.

πηγή teapasa.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :