Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επιστολή ΠΟΑΞΙΑ προς Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών και Γ.Λ.Κ. για το θέμα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας

 


Φτάνοντας στα τέλη του 2017, και εν’ όψει από 1-1-2018 της εφαρμογής του νέου μισθολογίου στα Σώματα Ασφαλείας, παραμένει αδιευκρίνιστο το ζήτημα της αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας.
Παρά τις επανειλημμένες σχετικές ερωτήσεις μας για το θέμα αυτό δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ούτε έχει υπάρξει κάποια πρωτοβουλία έκδοσης εφαρμοστικής εγκυκλίου (ως προς το καθεστώς αναγνώρισης για τα Σώματα Ασφαλείας) του Ν.4387/2016, η οποία να ξεκαθαρίζει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τον τρόπο αναγνώρισης της πενταετίας. Προς τούτο, για μια ακόμη φορά, παραθέτουμε τις απόψεις μας  για το ανωτέρω θέμα τις οποίες επιθυμούμε να σας αναπτύξουμε και δια ζώσης σε σχετική προς τούτο συνάντηση την οποία σας καλούμε να καθορίσετε το συντομότερο δυνατόν.
ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Δικαίωμα για αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας έχουν όσοι έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν στις προβλεπόμενες από την οικεία νομοθεσία Υπηρεσίες και μέχρι πέντε έτη, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α΄-120), για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που κατατάχθηκαν από 1-10-1990 και μετά, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά (39,87) μηνιαίως και παρακρατούνται μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις εξήντα (60) μηνών. Εξαιρούνται της καταβολής, όσοι προγενέστερα της κατάταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία, είχαν εργασθεί στο Δημόσιο για πρώτη φορά πριν της 1-10-1990. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που κατατάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία πριν την 1-10-1990.
 
2. Κατά την άποψη μας και λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α του ν.4387/2016, σύμφωνα με τις οποίες το Δημόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και να καταβάλλει τις ήδη κανονισθείσες συντάξεις, καθώς και εκείνες που θα κανονισθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
β) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ (1-1-2017),
γ) τον χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ. του ν.4387/2016, δηλαδή χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λογίζεται μεταξύ άλλων ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος αυτού, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η εισφορά για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας όπως είχε διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010, ως ισχύει, καθόσον αποτελεί χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και όχι πλασματικής, δηλαδή με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερομένους, επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, και τούτο να περιγραφεί αναλόγως στη σχετική εγκύκλιο που αναμένεται να εκδοθεί. Και αυτό διότι η εν λόγω πενταετία αποτελεί πραγματικό χρόνο εργασίας η οποία καλύπτεται στο σύνολο του ασφαλιστικού βίου του εργαζομένου (στα 35 έτη υπηρεσίας ένας Αστυνομικός έχει εργαστεί 1750 ημέρες επιπλέον (περίπου 6 έτη), λόγω 6ημέρου). Επιπλέον, η προσμέτρηση των ετών αυτών, να ληφθεί υπόψη μόνο ως προς το ποσοστό αναπλήρωσης και όχι στον προσδιορισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών. Προς υποβοήθησή σας παραθέτουμε σχετική πρόταση
«Ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 40 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, και περιγράφεται στο άρθρο 15 παρ. 1β του ν. 4387/2016, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και αναγνωρίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται αναγνώριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010, ως ισχύει.
Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη στον χρόνο πραγματικής ασφάλισης βάσει του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη, με ποσοστό αναπλήρωσης αυτό του έτους αποχώρησης του υπαλλήλου,  αλλά δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του μέσου όρου των συντάξιμων μηνιαίων αποδο­χών βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.». 
Το ανωτέρω αναφερόμενο σκεπτικό θεωρούμε ότι θα επιλύσει τα όποια προβλήματα ή παρερμηνείες σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας έχουν ανακύψει και θα επιφέρει για το αστυνομικό προσωπικό τις ωφέλειες οι οποίες προέκυπταν από το πνεύμα των διατάξεων για την αναγνώριση αυτής. 
2014 poaxia no ypografes

πηγή poaxia.gr
Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :