Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συλλογή Νομοθεσιών σχετικά με νέο μισθολόγιο-επιδόματα-όρια ηλικίας κ.ά στελεχών ΕΔ-ΣΑ

 1. ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ-ΣΑ (Ν.4472/2017)

Σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ http://staratalogia.blogspot.gr/2017/05/44722017-2.html.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74Α'/19-05-2017 ο Νόμος 4472/2017 που συμπεριλαμβάνεται το Ειδικό Μισθολόγιο των ΕΔ-ΣΑ (από Άρθρο 123 έως το Άρθρο 127), με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»:2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ http://staratalogia.blogspot.gr/2017/05/blog-post_929.html.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με  Αριθμ. Φ. 841/26/38463 Σ. 7925 (ΦΕΚ 1762 Β'/22-05-2017) για τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.3. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΙΚ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ-ΣΑ

Σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ http://staratalogia.blogspot.gr/2017/07/blog-post_58.html.

Δημοσιεύτηκε στις 19/07/2017 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ) με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».4. ΑΡΘΡΟ 3 Ν. 4488/2017: ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΣΩΝ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (Ν.4472/2017)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137Α/13-09-2017 ο Νόμος 4488/2017, με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων για τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό.

Με τον ν.4488/13-9-2017 επέρχεται νέος αιφνιδιασμός στις τσέπες των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, λόγω της ρύθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 3 αυτού, με τις οποίες επηρεάζονται οι συντάξιμες αποδοχές για όσους αμείβονται με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (νέο ειδικό μισθολόγιο).5.  Ν.4494/2017 ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ 

Σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ http://staratalogia.blogspot.gr/2017/11/44942017.html.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 165/Α/2-11-2017 ο Νόμος 4494/2017 με θέμα: «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις».6.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ http://staratalogia.blogspot.gr/2017/10/blog-post_464.html.
   πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :