Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για ασφαλιστικό-πλασματική και πραγματική υπηρεσία-τρόπο υπολογισμού συντάξεως από την οικονομολόγο Καλομοίρα Νεράτζη

 H συνταξιοδότηση των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας καθορίζεται από ειδικές διατάξεις που τους εντάσσει σε ειδική κατηγορία με διαφορετικά των υπολοίπων εργαζόμενων όρια ηλικίας και προϋποθέσεις χρόνου, και έχουν  δικαίωμα για έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

Με την Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών  οι προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού .

Ετσι όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010  δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3865/2010 στα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνταν για τη συνταξιοδότηση.

Όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησαν να αυξάνονται σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για την άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ετσι για όσους συμπληρώνουν 24 ½ έτη υπηρεσίας:

Το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για αποχώρηση
    Το έτος 2012 απαιτούνται 27 ½ έτη.
    Το έτος 2013 απαιτούνται 29   έτη
    Το έτος 2014 απαιτούνται 30 ½ έτη
    
Η μάχιμη πενταετία, ως πραγματική και συντάξιμη, συνυπολογίζεται και αφαιρείται από τον επιπλέον χρόνο που προστίθεται στα 24 ½ έτη
Για την συμπλήρωση των 24 & ½ ετών Υπηρεσίας συνυπολογίζονται αθροιστικά η πραγματική Υπηρεσία στο Σώμα (από την ημέρα κατάταξης στη Σχολή), η στρατιωτική θητεία (απαιτείται η εξαγορά της – στην ενέργεια ή κατά τη συνταξιοδότηση), η προϋπηρεσία στις Δημόσιες Υπηρεσίες (ως τέτοια λογίζεται και η προϋπηρεσία στο στρατό με την ιδιότητα του ΕΠΥ –ΟΠΥ) και στον Ιδιωτικό Τομέα (π.χ. τα ένσημα στο ΙΚΑ   κ.λ.π.)


Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

Πλασματική και πραγματική υπηρεσία

Για τη θεμελίωση δικαιώματος από τους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνεται υπόψη τόσο η πραγματική υπηρεσία όσο και οι χρόνοι που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ως συντάξιμοι.

 Πραγματική είναι η υπηρεσία που παρέχεται πραγματικά σε αντίθεση με την πλασματική που θεωρείται συντάξιμη κατά πλάσμα δικαίου.

Ετσι πραγματική διανυθείσα υπηρεσία θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε αθροιστικά στις Ενοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, η σχολή και ο χρόνος κατά τον οποίο ασκούνται κανονικά υπηρεσιακά καθήκοντα. Κατ' εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας:


  • α) ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας,
  • β) ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε έξοδος από το στράτευμα ή μετάθεση σε αργία με απόλυση,
  • γ) ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και
  • δ) ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και πολεμικής διαθεσιμότητας μέχρι την κατάληψη από το όριο ηλικίας.


Πέραν των ως άνω χρόνων λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (πτητικά, αλεξίπτωτα, ΟΥΚ, υποβρύχια κ.λπ.) για τις ειδικές κατηγορίες των υπηρετούντων και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης είτε μισθωτών είτε ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ.

Επιπρόσθετα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία).
Δικαίωμα χρήσης της μάχιμης πενταετίας μπορούν να κάνουν όλοι και ανεξάρτητα του χρόνου κατάταξής τους στην Ελληνική Αστυνομία.

Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική (πρέπει να έχει παρασχεθεί ανάλογη υπηρεσία σε μάχιμη θέση)  συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο αν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει (24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσία πλην της μάχιμης υπηρεσίας), εκτός της περιπτώσεως των τριτέκνων γυναικών και των περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αποστρατείας.

Για όσους κατατάχθηκαν μετά την 1-10-1990, η χρήση της γίνεται μόνον με την παράλληλη αναγνώρισή της. Η εν λόγω αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (20% στην αμοιβή πέραν του 5νθημέρου εργασίας).


Τρόπος Υπολογισμού.

Ενώ με την Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπήρξε καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας ο νέος τρόπος υπολογισμού έφερε κάθετες μειώσεις σέ όσους αποχωρήσουν μετά από την 12/05/2016.

Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 η κύρια σύνταξη υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης .
Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης.

Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Παραμένω στην διάθεσή σας
Με εκτίμηση
Νεράτζη Γ. Καλομοίρα

πηγή armyvoice.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :