Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Προσδιορισμός ανώτατου ορίου συντάξεων αποστράτων

 Γράφει ο Υποστράτηγος ε.α. Νικόλαος Ζαρκάδας

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α΄} καθορίζεται ότι «Μέχρι 31.12.2018 αναστέλλεται η καταβολή κάθε ατομικής σύνταξης ...κατά το μέρος πουυπερβαίνει τις δύο χιλιάδες {2.000} ευρώ...» {παρ. 1}.

Στις λοιπές παραγράφους καθορίζονται οι λεπτομέρειες των ποσών, που προσμετρώνται, το καθαρό ποσό που δικαιούται ο κάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε πηγή, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες {3.000} ευρώ και τέλος το ποσόν, που θα καταβάλλεται από 1.1.2019, ήτοι μετά την αναπροσαρμογή των συντάξεων {παρ. 2 και 3}.

Για τον προσδιορισμό του ανώτατου ορίου, από την ορισθείσα στην τελευταία συνταξιοδοτική πράξη κύρια σύνταξη αφαιρούνται οι νομοθετημένες μειώσεις και η αναδρομική δόση και εφ’ όσον το ποσόν, που εναπομένει υπερβαίνει τις 2000 ευρώ, η συνταξιοδοτική πράξη παύει να αποτελεί την βάση προσδιορισμού της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης και αυτή μεταφέρεται το ποσόν των 2.000 ευρώ, επί του οποίου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες εισφορές και κρατήσεις, ήτοι Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} 6%, κράτηση υγειονομικής περίθαλψης 6% και φόρου εισοδήματος, που αναλογεί. Το καθαρό ποσόν, προ φόρου, ορίζεται σε 1767,20 ευρώ και ισχύει από 1.6.2016.

Επομένως υπάρχει και αναδρομική κράτηση επιστροφής εισπραχθέντος ποσού, για το οποίο δεν καθορίστηκε και δεν κοινοποιήθηκε σε πόσες μηνιαίες δόσεις θα επιστραφεί. Υπενθυμίζεται όμως ότι με το από 28.2.2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες των δόσεων, ήτοι για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι 1.000 ευρώ παρακρατείται το 1/10 αυτής, ενώ για το υπερβάλλον των 1.000 ευρώ παρακρατείται το 1/6 αυτής. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 50 ευρώ.

Αλήθεια, αφού η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} με την υπ’ αριθμόν 244/2017απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κριθεί αντισυνταγματική και το Σύνταγμά μας επιτάσσει «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις» {παρ. 5 άρθρου 95}, μήπως είναι καιρός η Πολιτεία να αποφασίσει την εκτέλεσή της;

Η συμμόρφωση προς την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αφ’ ενός μεν ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την παρεχόμενη προστασία από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αφ’ ετέρου δε δεν αφήνει τους ενδιαφερόμενους σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου, αλλά αντίθετα προστατεύει τις θεμελιώδεις αρχές τόσον της ασφάλειας δικαίου όσον και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών, που επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων και δικαστικών αποφάσεων ανεξάρτητα των οικονομικών επιπτώσεων.

Η συστηματική αποφυγή εκτέλεσης της αναφερόμενης απόφασης συνεχίζει την εκκρεμότητα και δημιουργεί αβεβαιότητα και ανατροπή των κανόνων δικαίου και δικαιοσύνης σε μια δημοκρατική πολιτεία και σε ένα κράτος δικαίου.

(roykoymoykoy.blogspot.gr)
πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :