Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύµφωνα µε το ν.4488/2017 (ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ)

 
Μετά την ψήφιση του άρθρου 19 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/13-9-2017) «περί τροποποίησης του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114)» το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) και ο τίτλος αυτού αντικαθίστανται, από 1.1.2017, ως εξής: «Άρθρο 26 Κρατήσεις επί των συντάξιµων αποδοχών»

1. α) Η πάγια µηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη». Επισηµαίνεται ότι στις λοιπές µη συντάξιµες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται η διάταξη της παρ. β του άρθρ. 26 του Π.∆.422/81, δηλαδή ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδοµάτων τα οποία δεν είναι συντάξιµα (π.χ. για το οικογενειακό επίδοµα κράτηση 4,5% µόνο για τους «νέους ασφαλισµένους»* και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισµένους»** ). Οµοίως ισχύει ως έχει και η διάταξη του άρθρου 27 του Π.∆.422/81, σύµφωνα µε την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές, πάγιες αποζηµιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π. Τονίζουµε επίσης ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση καταβολής δικαιώµατος εγγραφής υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (άρθρο 25 του Π.∆.422 /81). Σηµειώνουµε ότι σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που µε ειδική διάταξη νόµου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και µόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).
 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Υπουργεία (Με την παράκληση να ενηµερωθούν οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών τους και των εποπτευόµενων φορέων τους) 2.Την Βουλή των Ελλήνων ΜΕ EMAIL
 Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κατά είδος αποδοχών µε τα αντίστοιχα ποσοστά κρατήσεων των µετόχων που αµείβονται σύµφωνα µε το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015):
 *Παλαιοί ασφαλισµένοι νοούνται οι υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο πριν την 1/1/1993. 
**Νέοι ασφαλισµένοι νοούνται οι υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο µετά την 1/1/1993.
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4354/2015 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. Ν.4354/2015 ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΑΛΑΙΟΙ* ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/93 ΝΕΟΙ ** ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/93
ΑΡΘΡΟ 14 και ΑΡΘΡΟ 27 παρ.2 Βασικός Μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ.2
αρθρ.27 ν.4354/2015 4,5% 4,5%
ΑΡΘΡΟ 16 Επίδομα Θέσης Ευθύνης (για προϊσταμένους επιλεγέντες, ορισθέντες ή τοποθετηθέντες με απόφαση του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου).Επίδομα Θέσης Ευθύνης (για προϊσταμένους κατά αναπλήρωση ή ανάθεση άσκησης καθηκόντων) 4,5% 4,5% ΑΡΘΡΟ 15 Οικογενειακή παροχή 1% 4,5%
ΑΡΘΡΟ 18 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1% 4,5%
ΑΡΘΡΟ 19 Επίδομα απομακρυσμένων /παραμεθόριων περιοχών 1% 4,5%
ΑΡΘΡΟ 17 Αποζημίωση συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση θέσεων εργασίας 2% 2% ΑΡΘΡΟ 20 Υπερωριακή εργασία 2% 2%
ΑΡΘΡΟ 21 Αμοιβές συλλογικών οργάνων 2% 2%
ΑΡΘΡΟ 22 Κάθε είδους αποζημιώσεις ειδικών κατηγοριών 2% 2%
ΑΡΘΡΟ 27 παρ.1 Προσωπική διαφορά (σύμφωνα με το Ν. 4354/2015) 2% 2% Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής μαζί με τις όποιες προσαυξήσεις του (π.χ επίδομα κατοικίας αλλοδαπής) 2% 2%

α)Επίδομα EUROCONTROL (αρ.34 και 34α Ν.2682/1999) β)Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής (παρ. 2 αρθ.20 Ν. 2606/1998) γ)αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για έξοδα μετάθεσης σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/1994), δ)οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές ( παρ.4 αρθ. 72 Ν. 3528/2007) 2% 2% Ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό 2% 2%                                                     ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 
Με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/13-9-2017) προσδιορίζονται οι συντάξιµες αποδοχές των αµειβοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4472 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-5-2017), επί των οποίων πρέπει να διενεργείται και να αποδίδεται αντίστοιχα για τους µετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 4,5% . Σε τυχόν επιδόµατα µη συντάξιµα διενεργείται κράτηση 1% (άρθρο 26 παρ. β΄ του Π.∆.422/81). Επί της προσωπικής διαφοράς και οποιουδήποτε άλλου ποσού που καταβάλλεται σε µέτοχο του Ταµείου (παροχές, αποζηµιώσεις, αµοιβή αποδοτικότητας κ.λπ.) διενεργείται κράτηση 2% (άρθρο 27 του Π.∆.422/81) εκτός του επιδόµατος Αλλοδαπής και της αποζηµίωσης εξωτερικού των υπαλλήλων του Υπ. Εξωτερικών, οι οποίες απαλλάσσονται της κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Σε εφαρµογή των ανωτέρω παρακαλούνται όλοι οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών να προβούν στην αναδροµική κράτηση και απόδοση στο Ταµείο µας της οιασδήποτε διαφοράς, προς συµπλήρωση του ποσοστού 4,5% σε όλες τις από 1.1.2017, συντάξιµες αποδοχές των υπαλλήλων ή λειτουργών της Υπηρεσίας ή του Φορέα µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. Εφεξής δε να διενεργείται και να αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση ποσοστού 4,5% στις µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές όλων των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. στις οποίες διενεργούνται κρατήσεις υπέρ κυρίας σύνταξης. Το ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. στην 41η συνεδρίαση στις 2/10/2017 αποφάσισε: α)Τον συµψηφισµό της κράτησης επί του ποσού των 140,80€ στις περιπτώσεις που αυτή έχει παρακρατηθεί (διότι καταργήθηκε από 1/1/2017 µε τον Ν. 4387/2016), µε τις διαφορές που προκύπτουν από την αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ σε 4,5% (αναδροµικά από 01/01/2017 σύµφωνα µε τον Ν. 4488/2017). β)Τη ρύθµιση της εξόφλησης των ανωτέρω διαφορών σε δύο δόσεις µε παρακράτηση από τη µισθοδοσία των µετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. Σας διευκρινίζουµε ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιµότητας υπαλλήλου-µετόχου, παρ. 3, 4 του αρ.25 του Ν.4354/2015, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο των αποδοχών του σύµφωνα µε την παρ.1 του αρ.29 του Π.∆. 422/81 και όχι στις µειωµένες αποδοχές τις οποίες που καταβάλλονται. Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν των περιπτώσεων όπου η κράτηση είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν.3528/2007(ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου-µετόχου να καταβάλλει µετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για ολόκληρο το διάστηµα ή µέρος αυτού, προκειµένου να προσµετρηθεί ο χρόνος αυτός ως χρόνος συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά την απονοµή του µερίσµατος. Επισηµαίνουµε επίσης ότι, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, υπαλλήλων που δε µετέχουν στο Ταµείο, δεν ισχύουν από 1/1/15 και µετά, σύµφωνα µε το Ν. 4254/2014. Σας ενηµερώνουµε ότι σύντοµα θα επικαιροποιηθεί ο Οδηγός κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ που είναι ανηρτηµένος στην ιστοσελίδα του Ταµείου (www.mtpy.gr) και θα καταγράφονται αναλυτικά το είδος των αποδοχών και το ποσοστό των κρατήσεων των µετόχων του Ταµείου των αµειβοµένων σύµφωνα µε του παραπάνω αναφερόµενους νόµους Παρακαλούµε για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Προϊσταµένη της                                               Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ασφαλισµένων ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Περιουσίας

Μαρία Παπαγιάννη                                                                            Ζαφείριος Ορφανός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.   ΕΔΩ

πηγή mtpy.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :