Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Επεξηγήσεις για το νέο ειδικό μισθολόγιο, του Α/Υ' κ.Κώστα Πλατιά, Ειδικού Γραμματέα Θεσμικών Οικονομικών θεμάτων Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

 


ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ν. 4472/2017 ΦΕΚ Α-74)
1. Μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου εισήχθησαν νέες διατάξεις (άρθρα 124 έως 127) που αφορούν τις μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017καταργώντας τις διατάξεις του ν. 3205/2003, τις μισθολογικές προαγωγές και τις μισθολογικές ωριμάνσεις (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) και διάφορα επιδόματα. Ειδικότερα:
α. Δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών, ανάλογα με την προέλευση τους.
i. Κατηγορία Α: Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων πτυχιούχοι ΑΕΙ, υπαγόμενοι σε 35 μισθολογικά κλιμάκια.

ii. Κατηγορία Β: Αξιωματικοί του ν.δ/τος 649/1970 (Τ.Ε.Μ.Α.) και Αξιωματικοί ν. 3686/2008, Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, υπαγόμενοι σε 28 μισθολογικά κλιμάκια.
1. Μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου εισήχθησαν νέες διατάξεις (άρθρα 124 έως 127) που αφορούν τις μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017καταργώντας τις διατάξεις του ν. 3205/2003, τις μισθολογικές προαγωγές και τις μισθολογικές ωριμάνσεις (επίδομα χρόνου υπηρεσίας) και διάφορα επιδόματα. Ειδικότερα:
α. Δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών, ανάλογα με την προέλευση τους.
i. Κατηγορία Α: Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων πτυχιούχοι ΑΕΙ, υπαγόμενοι σε 35 μισθολογικά κλιμάκια.
ii. Κατηγορία Β: Αξιωματικοί του ν.δ/τος 649/1970 (Τ.Ε.Μ.Α.) και Αξιωματικοί ν. 3686/2008, Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, υπαγόμενοι σε 28 μισθολογικά κλιμάκια.
iii. Κατηγορία Γ: Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι προερχόμενοι από Ειδικούς Φρουρούς ή Συνοριακούς Φύλακες, υπαγόμενοι σε 22 μισθολογικά κλιμάκια.
iv. Κατηγορία Δ: Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες, υπαγόμενοι σε 18 μισθολογικά κλιμάκια.
v. Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι λαμβάνουν το 54% του μισθολογικού κλιμακίου 35 της κατηγορίας Α’ για το 1ο έτος φοίτησης, το 56% για το 2ο και 3ο έτος φοίτησης και το 58% για το 4ο έτος φοίτησης. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες λαμβάνουν το 33% του μισθολογικού κλιμακίου 28 της κατηγορίας Β’ για το 1ο έτος φοίτησης και το 35% για το 2ο και 3ο έτος φοίτησης.
β. Για τη μισθολογική εξέλιξη από κατώτερο προς το αμέσως ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Β.Μ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Β.Μ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Β.Μ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Β.Μ
1
4200
1
2445
1
2109
1
1686
2
3800
2
2385
2
2039
2
1662
3
3400
3
2325
3
2009
3
1639
4
3150
4
2265
4
1939
4
1587
5
3000
5
2165
5
1849
5
1531
6
2880
6
2145
6
1769
6
1479
7
2800
7
2085
7
1709
7
1427
8
2705
8
2065
8
1659
8
1379
9
2650
9
1995
9
1599
9
1329
10
2575
10
1925
10
1529
10
1277
11
2455
11
1845
11
1479
11
1230
12
2375
12
1785
12
1429
12
1183
13
2245
13
1725
13
1369
13
1141
14
2155
14
1665
14
1329
14
1098
15
2095
15
1605
15
1309
15
1056
16
2025
16
1545
16
1269
16
1014
17
1975
17
1485
17
1239
17
972
18
1925
18
1455
18
1159
18
953
19
1875
19
1415
19
1079


20
1845
20
1365
20
1039


21
1755
21
1315
21
979


22
1705
22
1285
22
939


23
1655
23
1245
24
1625
24
1185
25
1575
25
1115
26
1525
26
1085
27
1475
27
1045
28
1435
28
985
29
1395


30
1355


31
1315


32
1275


33
1235


34
1195


35
11552. Εκτός του βασικού μισθού παρέχονται τα παρακάτω επιδόματα και παροχές:
α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α-176), όπως ισχύει, αναλόγως του αριθμού τέκνων.
β. Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας για αξιωματικούς και κατώτερους, ποσού αναλόγως του βαθμού τους. Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται αναλόγως για στελέχη που είναι έγγαμα (55€) και για στελέχη με τέκνα (115€).
γ. Επίδομα θέσης ευθύνης για αξιωματικούς από το βαθμό του Αστυνόμου Α’ και άνω, ποσού αναλόγως του βαθμού τους.
δ. Ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ως ισχύει μέχρι σήμερα.
ε. Ειδική αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, ως ισχύει μέχρι σήμερα.
στ. Υπερωριακή αποζημίωση προσωπικού ασφαλείας σε γραφεία μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων, ως ισχύει για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.
ζ. Επίδομα παραμεθόριων περιοχών για στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι στους Νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης.
η. Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, ΕΚΑΜ, ΜΑΤ, ΤΕΕΜ, συνοδών σκύλων, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία), ως ισχύουν μέχρι σήμερα.
θ. Επίδομα μετακίνησης σε στελέχη που υπηρετούν στα Α.Τ. Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.
ι. Ειδική μηνιαία αποζημίωση στο αστυνομικό προσωπικό της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
ια. Αποζημίωση διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σχολών, ως ισχύει μέχρι σήμερα.
ιβ. Ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας δοκίμων, ως ισχύει μέχρι σήμερα
ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟ €
Α / ΓΕΕΘΑ
500
Aρχηγός
450 - 390
Υπαρχηγός (Γ.ΕΠ.Σ.)
430 - 370
Αντιστράτηγος
420 - 360
Υποστράτηγος
400 - 340
Ταξίαρχος
395 - 335
Αστυν.Δ/ντής
385 - 325
Αστ.Υποδ/ντής
375 - 315
Αστυνόμος Α΄
285 - 225
Αστυνόμος Β΄
220 - 160
Υπαστυνόμος Α΄
190 - 130
Υπαστυνόμος Β΄
180 - 120
Ανθυπαστυνόμος
160 - 100
Αρχιφύλακας
150 - 90
Υπαρχιφύλακας
140 - 80
Αστυφύλακας
115 - 55
Ε.Φ.-Σ.Φ.
105
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘ.
ΑΓΑΜΟΣ
0,00
ΕΓΓΑΜΟΣ
55,00
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ
115,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ειδική Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία  (ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ)
Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων (νυχτερινά), ανέρχεται σε 2,77 €, για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι το ένστολο προσωπικό που εργάζεται κατά τις ώρες 22.00 – 06.00
Α / ΓΕΕΘΑ
550
Aρχηγός
400
Υπαρχηγός (Γ.ΕΠ.Σ.)
350
Αντιστράτηγος
250
Υποστράτηγος
200
Ταξίαρχος
170
Αστυν.Δ/ντής
60
Αστ.Υποδ/ντής
40
Αστυνόμος Α΄
30
- Ειδική Αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου  (ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ)
Η Ειδική Αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, ανέρχεται σε 46,00 €.
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ
ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ
1 ΤΕΚΝΟ
2 ΤΕΚΝΑ
3 ΤΕΚΝΑ
4 ΤΕΚΝΑ
5 ΤΕΚΝΑ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
50
70
120
170
240

(50+20)
(50+20+50)
(50+20+50+50)
(50+20+50+50+70)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΣΟ
Επίδομα παραμεθορίου:  100€              Σε όσους υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι στους Νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου,   Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης.
0
0,00
1
50,00
2
70,00
3
120,00
4
170,00
5
240,00
3. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4472/2017 (Α-74) καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, ως ισχύει, που αφορούν, τον βασικό μισθό και τα επιδόματα του παλαιού μισθολογίου, τις μισθολογικές προαγωγές του ν. 2838/2000, ως ισχύει, καθώς και όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις με οποιαδήποτε ονομασία, που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
-Ως εκ τούτου καταργούνται τα ακόλουθα επιδόματα: α. επίδομα χρόνου υπηρεσίας, β. εξομάλυνσης, γ. ειδικής απασχόλησης, δ. θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, ε. έξοδα παράστασης, στ. ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης, ζ. πληροφορικής, η. ειδικών συνθηκών, θ. πεζής περιπολίας.     
4. Επισημαίνεται ότι για τα επιδόματα αναπηρίας, κινδύνου (πτητικό, ΕΚΑΜ, ΜΑΤ, ΤΕΕΜ, συνοδών σκύλων, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) και την αποζημίωση διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολών απαιτείται για κάθε ένα εξ αυτών η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων, δηλαδή την 1-1-2017.
5. Από την 1-1-2017, ισχύς του νόμου, όσοι έτυχαν αποστρατεία, το ΓΛΚ, απαιτείται πλέον η έκδοση νέων οικονομικών στοιχείων από τη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
    6. Εκ πρώτης άποψης, προκύπτει ότι θα υπάρξουν μειώσεις, σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, αν δούμε  συνδυαστικά το εύρος των παρεμβάσεων που αφορούν τα κλιμάκια σε συνδυασμό με την κατάργηση του χρόνου στρατιωτικής θητείας κι αναγνώρισης χρόνου αναγνώρισης πτυχίου από την ισχύς του νόμου(1-1-2017& έπειτα).
Επιπλέον παρατηρήσεις:
Προσωπική Διαφορά
Πρόκειται για ρύθμιση που μόνο αξιόπιστη δεν είναι, βλέπετε τι γίνεται με την προσωπική  διαφορά των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα:
1) Με την εφαρμογή της αναγνωρίζεται πλήρως ότι θα υπάρχει μείωση των αποδοχών μας.
2) Άμεσο κόψιμο των μισθολογικών προαγωγών.
3) Εφόσον δεν θα υπολογίζεται στην κράτηση για κύρια σύνταξη, ενδέχεται να μειώνει από τη θέσπισή της και έπειτα τον μέσο όρο αποδοχών που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.
 Επιπλέον:
1) Προκύπτουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ ομοιοβάθμων ίδιας κατηγορίας ή πολύ μικρές διαφορές με ευνοημένους κατώτερης κατηγορίας, όπως της Β αντί της Α που υποτίθεται ότι πρόκειται για την ανώτερη κατηγορία.
2) Σε περίπτωση που προκύπτουν αυξήσεις σε σχέση με το ισχύον μισθολόγιο τότε η όποια αύξηση θα καταβληθεί, εάν είναι πάνω από 20 ευρώ σε 4 ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα 4 ετών.
3) Κατά γενική εκτίμηση επωφελούμενοι είναι 85 ανώτατοι Αξιωματικοί και πολύ λίγοι ΑστυνΔντες με 32 έτη και πάνω. Όλοι οι υπόλοιποι, και ιδιαίτερα Αστυφύλακες, καθώς και Αρχιφύλακές ΜΠΣ θα δουν μειώσεις
4) Προς το παρόν καταβάλλονται κανονικά, πλην όμως όπως είναι διατυπωμένο το μόνο που δεν θίγεται είναι το κόστος της ωριαίας απασχόλησης, που παραμένει 2,77 €. Τα υπόλοιπα όπως τα το ετήσιο πλαφόν (16.000.000 ώρες) και οι ώρες κατά μήνα με τη νέα ΚΥΑ που θα εκδοθεί τίθενται σε αμφιβολία.(Μένει να το δούμε).
5) Το ειδικό μισθολόγιο είναι αδιαίρετο, πλην όμως οι στρατιωτικοί έχουν άλλα μεμονωμένα επιδόματα που κάνουν τη διαφορά υπέρ τους.
6) Καταργεί το πάγωμα των ωριμάνσεων από την ισχύ του νομοσχεδίου, δηλαδή την 1-1-2017. Θετική εξέλιξη.
Τώρα αν όλα αυτά τα δούμε συνδυαστικά και με τα νέα μέτρα που εφαρμοστούν μετά το 2019 και αφορούν μείωση  αφορολογήτου  κτλ, κατανοητό είναι ότι θα μειωθεί περαιτέρω το εισόδημα των, δεδομένο ότι από την αρχή της κρίσης υπέστησαν, τόσο το σύνολο των  μειώσεων που αφορούσε όλους τους υπόλοιπους, όσο και τις μειώσεις ειδικού χαρακτήρα όπως οι παραπάνω.
Επιπρόσθετα:
-Κατά την άποψή μου η 1127/2016 απόφαση ΣτΕ, παραμένει ισχυρή, αφού στη σελίδα 101 αναφέρει μεταξύ άλλων:
«……… οι αποδοχές στρατιωτικών και των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας δεν μπορούν να καθορισθούν σε επίπεδα αντίστοιχα και, κατά μείζονα λόγο, κατώτερα εκείνων που είχαν διαμορφωθεί κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. ………»
        Δηλαδή όποια αρχιτεκτονική και έχει το νέο μισθολόγιο, δεν μπορεί να υστερεί ως προς το μισθολογικό κόστος του υφιστάμενου μισθολογίου.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :