Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Πρόταση συνδικαλιστών της Λάρισας που αφορά τις υπηρεσιακές άδειες οδήγησης

 Λάρισα, 28 Ιουλίου 2017 ΘΕΜΑ: « Μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία » Σύμφωνα με το άρθρο 16 §2 του Ν.3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α’) ήταν δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονταν από την Ελληνική Αστυνομία σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.οικ.47272/5763/2009 (ΦΕΚ 1917 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, καθορίζονταν οι όροι και προϋποθέσεις μετατροπής άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονταν από την Ελληνική Αστυνομία, σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9028/1469 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας από 27/3/2013 ήταν και είναι και σήμερα δυνατή η μετατροπή άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 19/1995, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.1996 (χρόνο έναρξης ισχύος του ανωτέρω, κατά το άρθρο 17) μέχρι και 18.1.2013, οπότε και καταργήθηκε στο σύνολό του, λόγω αντικατάστασής του από το Π.Δ. 51/2012 (ΦΕΚ 101 Α’). Άδειες ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων οι οποίες χορηγήθηκαν από την 19.1.2013 και μετά από την ΕΛ.ΑΣ., δεν μετατρέπονται κατά τα ως άνω οριζόμενα, διότι εφαρμογή έχουν πλέον οι διατάξεις του Π.Δ. 51/2012, όπου δεν ρυθμίζεται η σχετική διαδικασία. Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να αναδειχτεί η παράλειψη πρόβλεψης του Π.Δ. 51/2012 ώστε να δίνεται η δυνατότητα μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών χωρίς να απαιτούνται εκ νέου θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Προτείνουμε, όπως τεθεί το θέμα στην ΠΟΑΣΥ και με τις παρεμβάσεις της στα αρμόδια Υπουργεία πιέσει να εξετασθεί να ισχύσει η δυνατότητα (εκ νέου και αναδρομικά από 19-1-2013) μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την ΕΛ.ΑΣ. σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Δήμος Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Λ. - Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Α.Σ.Υ. ΤΗΓΑΝΗΣ Νικόλαος Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Λ. - Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Α.Σ.Υ. ΖΗΣΑΚΗΣ Γεώργιος Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Λ.

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :