Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τις νέες κατηγορίες των προστίμων και την ακύρωση των παλαιών προστίμων των ανασφάλιστων

 

 
Διαβάστε τις διατάξεις του άρθρου 31 του νομοσχεδίου για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στη φορολογία που ψηφίστηκε την 28-7-2017 -
 
Ακυρώνονται και επίσημα τα παράβολα των προστίμων των 250€ που επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα για τα ανασφάλιστα οχήματα.
Στο άρθρο 31 του νομοσχεδίου για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στη φορολογία που ψηφίστηκε την 28-7-2017 καθορίζονται οι κατηγορίες  των προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα οι οποίες θα είναι τέσσερις :
-100 Ευρώ για δίτροχα μέχρι 250 κυβικά
-150 Ευρώ για όλα τα δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω.
-200 Ευρώ για τα αυτοκίνητα έως 1000 cc.
-250 Ευρώ για όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.
Στο άρθρο 50  του ιδίου νομοσχεδίου υπάρχει μεταβατική διάταξη στην οποία ορίζεται ότι: "Παράβολα που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α1110) μέχρι την κατάθεση του παρόντος, ακυρώνονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται."

Αναλυτικά οι διατάξεις


Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 237/1986

1.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α' 110), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26του ν. 4141/2013 (Α'81), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής:
Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc.
Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω.
Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.»
2.Στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»
3.Όπου στο άρθρο 5α του π.δ. 237/1986 αναφέρεται ως αρμόδια υπηρεσία η «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)» του Υπουργείου Οικονομικών νοείται η «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)» της Α.Α.Δ.Ε..
4.Το άρθρο αυτό ισχύει από την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή.

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις

Παράβολα που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 5α του π.δ. 237/1986 (Α1110) μέχρι την κατάθεση του παρόντος, ακυρώνονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται.

Κατεβάσετε το Σ/Ν οπως ψηφίστηκε


πηγή e-nomothesia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :