Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση Στρατιωτικών και Αστυνομικών (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 27,5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ-ΣΑ

Έξι ανατροπές σε όρια ηλι­κίας, μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα έρχονται για εν ενεργεία στρατιωτικούς και αποστράτους.

Με τις διατάξεις που είναι σε ισχύ και εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρ­μοστούν:

1. Οι προϋποθέσεις εξόδου αλλά­ζουν και απαιτούνται περισσότερα χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην Αστυνομία.

2. Οι νέες συντάξεις με αίτηση από 1/7/2016 βγαίνουν μικρότερες πάνω και από 18%. Στους πίνακες που δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλι­ση και Συντάξεις», με ενδεικτικά ποσά νέων συντάξεων, οι μειώσεις φτάνουν και στο 21%, ανάλογα με τα έτη, τις αποδοχές και το βαθμό εξόδου.

3. Οι απώλειες δεν θα είναι μόνο στη σύνταξη, αλλά και στο εφάπαξ.

4. Οι παλιές συντάξεις, όσων δη­λαδή αποστρατεύτηκαν μέχρι 30/6/2016, θα υπολογιστούν ξανά και θα αφαιρεθούν τα διπλά έτη για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί εισφορές.

5. Έρχονται μειώσεις αποδοχών από το 2018 για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, με νέο μισθο­λόγιο που συγχωνεύει επιδόματα και εισάγει την προσωπική διαφορά στους μισθούς που κινδυνεύει να καταργηθεί, με νόμο, όπως γίνεται και στις συντάξεις.

6. Μπαίνει κόφτης 7 εκατ. ευρώ στα επιδόματα ειδικών συνθηκών, ευθύνης και, ενδεχομένως, σε πτητικά, καταδυτικά.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη σύ­νταξη καθορίζεται από το πότε οι στρατιωτικοί συμπληρώνουν τα 24,5 έτη υπηρεσίας.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ανάλογα με το πότε συμπληρώθη­καν 24,5 χρόνια, διαμορφώνονται ως εξής:

 Όσοι κατετάγησαν πριν από το 1992 και συμπλήρωναν ως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη.
 Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011, υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.
 Όσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013 θα πρέπει να συμπληρώνουν συνο­λικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.
 Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
 Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά, που είναι οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχο­λής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά) καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.

Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζε­ται και η στρατιωτική τους θητεία (κα­τόπιν εξαγοράς). Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσμετρώνται διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη υπη­ρεσία), που μπορεί να είναι από 2 ως 5 χρόνια. Για παράδειγμα: στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρα­τείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

Ανώτατο όριο τα 60

Το απώτατο όριο ηλικίας για να βγουν σε αποστρατεία είναι το 60ό έτος. Υπάρ­χει όμως και η ψηφισμένη πρόβλεψη στο άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 4336/2015 για εφαρμογή του 58ου έτους για τα στελέ­χη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως να εφαρμόζεται. Η διάταξη λέει ότι «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθ­μιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλή­ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω­μα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας».


Με πόσα χρόνια βγαίνουν οι τρίτεκνοι γονείς

Οι τρίτεκνοι χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επι­βαρύνονται με πρόσθετο χρόνο. Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συ­μπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμέ­νο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υπο­βάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαί­νουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγμα­τικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.


ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.


Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκό­ντων Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος. 0 ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε βαθμό, καθώς και τα όρια ηλικίας για αποστρατεία έχουν αυξηθεί με Προεδρικό Διά­ταγμα από το 2016. Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

 Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β΄.
 Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α΄.
 Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β΄ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπη­ρεσίας από την οποία 5 έτη στο βαθμό.
 Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α’ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπη­ρεσίας.
 Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υπο­διευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
 Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευ­θυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συ­νολικής υπηρεσίας στο βαθμό. 
 Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.
 Σε 1 έτος για το βαθμό του Υποστρατήγου.


ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ «ΠΤΗΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ». ΠΟΤΕ «ΜΕΤΡΟΥΝ» ΔΙΠΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Α. Πτητικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως δι­πλάσιος χρόνος υπηρεσίας απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

 Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται 1,5 χρόνος επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 19,5 χρόνια.
 Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια.
 Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 4,5 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 22,5 χρόνια. 
 Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.
 Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Β. Καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθά­ρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

 Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.
 Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 2 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 22 χρόνια.
 Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των παραπάνω εξαμήνων απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συ­μπληρώσουν 23 χρόνια.
 Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 24 χρόνια.
 Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπλη­ρώνει 20ετία το 2017 και έχει 4 εξάμηνα (2 χρόνια) στις παραπάνω ειδικότητες θα πάρει το διπλάσιο χρόνο των εξαμήνων, ήτοι 8 εξάμηνα, ή 4 συντάξιμα έτη, μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή το 2022. Με τα διπλά εξάμηνα, τα 25 έτη γίνονται 29. Και με τα 5 έτη σε μάχιμες μονάδες φτάνει στα 34. Αν κάνει και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, θα φτάσει στα 40 χρόνια και θα πάρει σύνταξη το 2022.


ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-14/08/2017)

πηγή staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :