Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία

 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1011/38/34-μβ΄ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.δ. 180/1979, καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα 10 ημερών, κατόπιν απόφασης του Διοικητή αυτής, εφόσον έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης, συνολικά 3 παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Π.δ. 180/1979, ως ισχύει.
Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς και ελήφθησαν υπόψη για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος αρχή, δεν λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης της προηγούμενης παραγράφου.
Όπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος του προηγούμενου άρθρου, επιδίδεται πρόσκληση, αμελλητί μετά τη διαπίστωση ότι εντός έτους έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς 3 παραβάσεις των παραπάνω αναφερομένων διατάξεων, προκειμένου να υποβληθούν εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών, τυχόν αντιρρήσεις, επί των οποίων αποφαίνεται η οικεία αστυνομική αρχή εντός 3 ημερών.
Εάν η αστυνομική αρχή δεν αποφανθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι αντιρρήσεις θεωρούνται απορριφθείσες.
Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/ νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμένος αυτού απουσιάζει, γίνεται σχετική μνεία στο σώμα της πρόσκλησης και θυροκολλείται.
Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ 1011/38/34─μβ εδώ.

πηγή lawspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :