Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας (ΠΙΝΑΚΕΣ)

 

Η συνταξιοδότηση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώμα­τα Ασφαλείας καθορίζεται από ειδικές διατάξεις, σε σχέση με αυτές των υπολοίπων εργαζομένων, τόσο σε όρια ηλικίας όσο και σε προϋποθέσεις χρόνου.

Έτσι, αυτοί που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι και το 2010 δεν επηρεά­ζονται από τις αλλαγές του ν. 3865/2010 όσον αφορά τα όρια ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης.

Αυτοί που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δι­καίωμα από την 1-1-2011 παρουσιάζουν μια αύξηση στα έτη της συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Άρα, για όσους συμπληρώνουν 24 ½ έτη υπηρεσίας:


Για τη συμπλήρωση των 24 ½ ετών υπη­ρεσίας συνυπολογίζονται αθροιστικά η πραγ­ματική υπηρεσία στο σώμα (κατάταξη στη σχολή), η στρατιωτική θητεία (και η εξαγο­ρά της στην ενέργεια ή κατά τη συνταξιο­δότηση), η προϋπηρεσία στις δημόσιες υπη­ρεσίες (προϋπηρεσία στον στρατό με την ιδιότητα του ΕΠΥ - ΟΠΥ) και στον ιδιωτικό τομέα (ένσημα ΙΚΑ κ.λπ.).

Η μάχιμη πεντα­ετία, ως πραγματική και συντάξιμη, συνυπολογίζεται και αφαιρείται από τον επιπλέ­ον χρόνο που προστίθεται στα 24 ½ έτη. Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματική όταν έχει παρασχεθεί ανάλογη υπηρεσία σε μάχιμη θέση και λαμβάνεται υπόψη, για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, μόνο στην πε­ρίπτωση που ο ενδιαφερόμενος συμπλη­ρώσει 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, εκτός της μάχιμης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των τρίτεκνων γυναικών και της αυτεπάγγελτης αποστρατείας. Για όσους έχουν καταταγεί μετά την 1-10-1990, η χρήση της γίνεται μό­νον με την παράλληλη αναγνώρισή της, έπει­τα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφό­σον καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι­καίωμα από την 1-1-2015 και μετά λαμβά­νουν σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν το 60ό έτος ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Σε αυτά συνυπολογίζονται αθροιστικά τα πα­ρακάτω (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):


Ουσιαστικά, η υπαγωγή στον Ενιαίο Φο­ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έφερε κα­μιά αλλαγή στα όρια ηλικίας των στρατιωτι­κών, αλλά ο νέος τρόπος υπολογισμού -των συντάξεων- έφερε μειώσεις σε όσους απο­χωρήσουν μετά τις 12-5-2016, που εφαρ­μόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ (νυν ΕΦΚΑ).

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-16/07/2017)

πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :