Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ποια εισοδήματα δεν πιάνει η φορολογική τσιμπίδα. Αφορά μισθωτούς-συνταξιούχους-στελέχη ΕΔ-ΣΑ

 Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισφορών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ δυσανασχετούν ακούγοντας ότι άλλοι φορολογούμενοι, με μεγαλύτερα ή ίδια εισοδήματα, πληρώνουν μικρότερα ποσά φόρου. Γιατί συμβαίνει αυτό; Απλούστατα, διότι μέσα στο απίστευτο χάος του φορολογικού μας συστήματος, υπάρχουν ποσά που παρόλο που θεωρούνται ως προερχόμενα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, δεν φορολογούνται ή καταβάλλονται στους δικαιούχους, ήδη, φορολογημένα.

Καθαρό εισόδημα από μισθω­τές υπηρεσίες είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των εισφορών στα Ασφαλι­στικά Ταμεία. Για τον υπολογισμό του δεν πρέπει να αφαιρέσετε το ποσό του φόρου και το ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε στις αποδοχές, ούτε τις κρατήσεις που έγιναν από τον μισθό για την εξόφληση στεγαστικού ή άλλου δανείου.

Συμπληρωματική δήλωση 

Επίσης, οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απο­ζημιώσεις, συντάξεις που καταβλή­θηκαν αναδρομικά μέσα στο 2016 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βά­σει νόμου, δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς φορο­λογούνται στα έτη που ανάγονται. Και αυτό διότι χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θε­ωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στο χρόνο που αφορούν.

Τι εξαιρείται

Συγκεκριμένα, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:

1. Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια απο­ζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο, αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δρα­στηριότητας του εργοδότη.

2. Η αποζημίωση για έξοδα κί­νησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργα­ζόμενο κατά την εκτέλεση της υπη­ρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

3. Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπη­ρεσιών.

4. Οι κρατήσεις υπέρ των ασφα­λιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλ­λονται με νόμο.

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών ερ­γοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο.

6. Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματι­κά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου.

7. Η αξία των διατακτικών σί­τισης αξίας έως έξι ευρώ ανά ερ­γάσιμη ημέρα.

8. Οι παροχές ασήμαντης αξί­ας μέχρι του ποσού των 27 ευρώ ετησίως.

9. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και

10. Τα ασφάλιστρα που κατα­βάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομει­ακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβο­λαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Απαλλάσσονται φόρου

Οι ακόλουθες κατηγορίες εισο­δήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από τον φόρο:

i. Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκό­ντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προ­ξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρε­σβεία διπλωματική αποστολή, προ­ξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κρά­τους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος δι­πλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκαταστα­θεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα

II. Η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιο­γραφική πράξη.

III. Η σύνταξη που καταβάλ­λεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς.

iv. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

ν. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπη­ρίας τουλάχιστον 80%.

vi. Το επίδομα ανεργίας που κα­ταβάλλει ο ΟΑΕΔ στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροι­σμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τα 10.000 ευρώ.

νii. Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους (ακόμη).

νiii. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υπο­βάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, π οποία βρί­σκεται στο στάδιο εξέτασης από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φο­ρείς που υλοποιούν προγράμμα­τα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμο­στεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ix. Το επίδομα επικίνδυνης ερ­γασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρ­καλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστι­κής και του Λιμενικού, καθώς και η ειδική αποζημίωση που κατα­βάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώμα­τα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών, κατά ποσοστό 65%.

Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ
(FINANCE & MARKETS VOICE-06/07/2017)

πηγή  staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :