Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τι αλλαγές προβλέπονται στις στολές του αστυνομικού προσωπικού

 

Νέα Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, για τροποποίηση απόφασης που αφορά τις στολές του Αστυνομικού προσωπικού.
Δείτε τι προβλέπει το ΦΕΚ:
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7012/6/103 από16-7-2009 απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 34 παρ.1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' 152).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'-98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. Β' εδαφ. 5 της 7004/3/67 από 19-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β' 979).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Στην περίπτωση 14 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 7012/6/103 από 16-7-2009 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Στολή αστυνομικού προσωπικού» (Β' 1426), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται η «στολή υπ' αριθ. 9ε».
2. α. Μετά το τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας τροχαίας, από το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν διαταγής των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας, λόγω καιρικών συνθηκών.»
β. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 9 του άρθρου 2 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται η «στολή υπ' αριθ. 9ε».
3. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 8 χειμερινής στολής περιπάτου και υπηρεσίας, της παραγράφου 1 των άρθρων 7 και 15 της ιδίας ως άνω απόφασης προστίθεται η φράση: «- Καμπαρντίνα χρώματος βαθυκύανου».
4. α. Η περίπτωση (2) του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, της υπ' αριθ. 7012/6/103-η' από 31-12-2009, όμοιας, (Β' 21), αντικαθίσταται, ως εξής:

«(2) Με τη χειμερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, επίσης, προαιρετικά, αντί του βραχέος χιτωνίου (μπατλ-ντρες), υποδύτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 ή πουλόβερ τύπου V, όπως ορίζεται στο άρθρο 28, ή επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 8β και 8γ στολών), από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία γραφείου ή στους αερολιμένες της χώρας ως αξιωματικός υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων, βοηθός αξιωματικού υπηρεσίας αφίξεων- αναχωρήσεων και σφραγιστής -ελεγκτής του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων και του Γραφείου Απολεσθέντων».

β. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 των άρθρων 7 και 15 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται περίπτωση(4), ως εξής:
(4) Με τη στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρονται, επίσης, προαιρετικά, από το προσωπικό των Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης που εκτελεί εξωτερική υπηρεσία και από το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία Τροχαίας ως ρυθμιστές κυκλοφορίας, αντί σκαρπινιών, ημιάρβυλα χρώματος μαύρου».
γ. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της 7012/6/103-η' από 31-12-2009, όμοιας, (Β' 21), η υπάρχουσα περίπτωση αριθμείται με τον αριθμό (1) και προστίθενται περιπτώσεις (2) και (3) ως εξής:
«(2) Με τη θερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, προαιρετικά, επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 8β και 8γ στολών), από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία γραφείου ή στους αερολιμένες της χώρας ως αξιωματικός υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων, βοηθός αξιωματικού υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων και σφραγιστής -ελεγκτής του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων και του Γραφείου Απολεσθέντων.
(3) Με τη στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρονται, επίσης, προαιρετικά, από το προσωπικό των Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης που εκτελεί εξωτερική υπηρεσία και από το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία Τροχαίας ως ρυθμιστές κυκλοφορίας, αντί σκαρπινιών, ημιάρβυλα χρώματος μαύρου».
5. Στο άρθρο 10 της ιδίας ως άνω απόφασης προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στολή Επιχειρήσεων (υπ' αριθ. 9ε). Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως:
Χειμερινή - Θερινή
- Τζόκεϋ χρώματος γκρι ή κουκούλα ιδίου χρώματος
- Ολόσωμη αντιπυρική φόρμα, χρώματος γκρι
- Πουλόβερ ή φανέλα χρώματος γκρι
- Ειδικά αντιπυρικά χειρόκτια χρώματος γκρι
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος γκρι ή μαύρου
- Ποδεία χρώματος γκρι
- Άρβυλα χρώματος μαύρου»
6. α. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 2 χειμερινής στολής, της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ιδίας ως άνω απόφασης, μετά τη φράση «Φούστα από ύφασμα «τρικό» χρώματος μαύρου», προστίθεται φράση, ως εξής:
«- Περισκελίδα από ύφασμα «τρικό» χρώματος μαύρου με σειρίδες χρώματος 'κοκ ντε ροζ' στην εξωτερική ραφή των σκελών της».
β. Η σύνθεση και η περιγραφή της υπ' αριθ. 2 στολής, της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της ιδίας ως άνω απφασης, ορίζεται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται εδάφιο β, ως εξής:

«β. Με την περισκελίδα της χειμερινής και θερινής στολής του προηγούμενου εδαφίου, αντί γόβες φέρονται σκαρπίνια χρώματος μαύρου από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια), με ποδεία ιδίου χρώματος».
7.α. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 7 χειμερινής στολής, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της ιδίας ως άνω απόφασης, μετά τη λέξη «φούστα», προστίθεται η λέξη «περισκελίδα».
β. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 7α χειμερινής στολής, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της ιδίας ως άνω απόφασης, μετά τη λέξη «φούστα», προστίθεται η λέξη «περισκελίδα».
γ. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 7α θερινής στολής, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της ιδίας ως άνω απόφασης, μετά τη λέξη «φούστα», προστίθεται η λέξη «περισκελίδα».
8. α. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 8 χειμερινής στολής, της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της ιδίας ως άνω απόφασης, μετά τη φράση «Φούστα χρώματος βαθυκύανου», προστίθεται φράση, ως εξής: «- Περισκελίδα χρώματος βαθυκύανου».
β. Η σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 8 θερινής στολής, της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, τσάντα, ταινίες (διεμβολές) παρασήμων -μεταλλίων και διακριτικά αποφοίτων Σχολών όπως της υπ' αριθ. 8 χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα πηληκίου, χιτωνίου, φούστας και περισκελίδας είναι θερινό, χρώματος γκρι κυανού».
γ. Η σύνθεση και η περιγραφή της υπ' αριθ. 8 στολής, της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της ιδίας ως άνω απόφασης, ορίζεται ως εδάφιο α, ενώ προστίθεται εδάφιο β, ως εξής:
«β. Με την περισκελίδα της χειμερινής και θερινής στολής του προηγούμενου εδαφίου, αντί γόβες φέρονται σκαρπίνια χρώματος μαύρου, με ποδεία ιδίου χρώματος».

δ. Η περίπτωση (2) του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4, της υπ' αριθ. 7012/6/103-η' από 31-12-2009, όμοιας, (Β' 21), αντικαθίσταται, ως εξής:
«(2) Με τη χειμερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, επίσης, προαιρετικά, αντί του βραχέος χιτωνίου (μπατλ-ντρες), υποδύτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 ή πουλόβερ τύπου V, όπως ορίζεται στο άρθρο 28, ή επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 8β και 8γ στολών), από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία γραφείου ή στους αερολιμένες της χώρας ως αξιωματικός υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων, βοηθός αξιωματικού υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων και σφραγιστής - ελεγκτής του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων και του Γραφείου Απολεσθέντων».

ε. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 της 7012/6/103-η' από 31-12-2009, όμοιας, (Β' 21), η υπάρχουσα περίπτωσηαριθμείται με τον αριθμό (1) και προστίθενται περιπτώσεις (2) και (3) ως εξής:
« (2) Με τη θερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, προαιρετικά, επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 8β και 8γ στολών) από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία γραφείου ή στους αερολιμένες της χώρας ως αξιωματικός υπηρεσίας αφίξεων -αναχωρήσεων, βοηθός αξιωματικού υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων και σφραγιστής - ελεγκτής του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων και του Γραφείου Απολεσθέντων».
(3) Με τη στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρονται, επίσης, προαιρετικά, από το προσωπικό των Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης που εκτελεί εξωτερική υπηρεσία και από το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία Τροχαίας ως ρυθμιστές κυκλοφορίας, αντί σκαρπινιών, ημιάρβυλα xρώματος μαύρου».
9. α. Ο τίτλος του άρθρου 18 της ιδίας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Στολές υπ' αριθ. 8, 8β, 8γ, 8δ, 8ε, 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ και 9ε».
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 της ιδίας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία των στολών αυτών είναι όπως των ταυτάριθμων στολών των ανδρών αξιωματικών, που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 της παρούσας απόφασης».
10. α. Στη σύνθεση και περιγραφή της υπ' αριθ. 8β/1 χειμερινής και θερινής στολής υπηρεσίας του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 19, της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται η φράση: «-τζόκεϋ, χρώματος μαύρου».
β. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19, της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται η φράση:
«Επίσης, φέρουν υποχρεωτικά τζόκεϋ, κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν κινούνται πεζοί».
11. α. Η σύνθεση και περιγραφή της χειμερινής επίσημης στολής μουσικών, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
« Χειμερινή
- Πηλήκιο, χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο, χρώματος βαθυκύανου.
- Περισκελίδα "τρικό" χρώματος μαύρου (σειρίδες χρώματος μπλε ηλεκτρίκ στην εξωτερική ραφή των σκελών της).
- Υποδήματα σκαρπίνια χρώματος μαύρου από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια).
- Ζώνη χρώματος μαύρου με μεταλλική πόρπη.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια χρώματος λευκού (ο ραβδούχος και οι εκτελεστές κρουστών μουσικών οργάνων).
- Επωμίδες όπως της υπ' αριθ. 2 χειμερινής στολής αξιωματικών, οι αξιωματικοί και ανθυπαστυνόμοι (με τη διαφορά ότι επί των επωμίδων των ανθυπαστυνόμων ράβεται περιμετρικά αργυρή ταινία). Οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και οι αστυφύλακες φέρουν επωμίδες από λευκό πλεκτό κορδόνι.».
β. Στη σύνθεση και περιγραφή της θερινής επίσημης στολής μουσικών, της παραγράφου 1, του άρθρου 22 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται φράση, ως εξής:
«- Δε φέρεται ζώνη».
12. Η παράγραφος 1, του άρθρου 23 της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το πηλήκιο της υπ' αριθ. 8 στολής κατασκευάζεται από το αντίστοιχο χειμερινό ή θερινό ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της στολής αυτής, ενώ τα πηλήκια των υπ' αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών κατασκευάζονται από το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της υπ' αριθ. 2 χειμερινής στολής. Επίσης, το πηλήκιο της επίσημης στολής μουσικών κατασκευάζεται από το αντίστοιχο χειμερινό ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της. Τα πηλήκια των ως άνω στολών είναι αγγλικού τύπου».
13. Το άρθρο 24, της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα τζόκεϋ κατασκευάζονται από ύφασμα ιδίου χρώματος με το χιτώνιο τύπου υποδύτη της αντίστοιχης στολής και στη μετωπίδα φέρουν κεντητό εθνόσημο. Επί του γείσου του τζόκεϋ φέρονται κλάδοι δρυός, όπως προβλέπεται στην υποπερίπτωση (3), της περίπτωσης α', της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Ειδικότερα χαρακτηριστικά του καθορίζονται με τεχνικές προδιαγραφές».
14. Στο άρθρο 25, της ιδίας ως άνω απόφασης, η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8 και μετά την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Το χιτώνιο της επίσημης στολής μουσικών, είναι κλειστού τύπου (ΠΑΚ) και αποτελείται από δύο (2) προστέρνια, τρία (3) πίσω φύλλα, το περιλαίμιο, τις επωμίδες, τα μανίκια, τα κουμπιά και τα θυλάκια».
15. Η παράγραφος 1, του άρθρου 26 της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Η περισκελίδα κάθε στολής κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου της, με εξαίρεση την περισκελίδα των υπ' αριθ. 2,4,5 και 6 στολών αξιωματικών, καθώς και της επίσημης στολής μουσικών που κατασκευάζονται από ύφασμα «τρικό» χρώματος μαύρου».
16. Η παράγραφος 5, του άρθρου 27 της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερικές υπηρεσίες γραφείου, καθώς και το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία στους αερολιμένες της χώρας ως αξιωματικός υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων, βοηθός αξιωματικού υπηρεσίας αφίξεων - αναχωρήσεων και σφραγιστής -ελεγκτής του Γραφείου Ελέγχου Διαβατηρίων και του Γραφείου Απολεσθέντων, δύναται να φέρει αντί του χιτωνίου της υπ' αριθ. 8β χειμερινής στολής, υποδύτη χρώματος ανοικτού κυανού, με μακριές χειρίδες, σταθερές επωμίδες και θυλάκια όπως του θερινούυποδύτη. Με τον υποδύτη φέρονται το διακριτικό του Σώματος, διακριτικά βαθμού και διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας (αριθμό μητρώου) οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, διεμβολές παρασήμων - μεταλλίων και διακριτικά αποφοίτων Σχολών. Τα διακριτικά βαθμού των αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων είναι όπως και του θερινού υποδύτη».
17. α. Ο τίτλος του άρθρου 29 της ιδίας ως άνω από-
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αδιάβροχο, αδιάβροχο τύπου επενδύτη (υπ' αριθ. 9 στολής), επενδύτης ισχυρού ψύχους (τζάκετ), επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly), επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 8β και 8γ στολών), επενδύτης τύπου τζάκετ (υπ' αριθ. 9 στολής), επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 9 στολής), καμπαρντίνα».
β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 της ιδίας ως άνω απόφασης, αναριθμείται σε 9 και αντικαθίσταται, ως εξής:
«Τα αδιάβροχα, οι επενδύτες και η καμπαρντίνα φέρονται πάντοτε κουμπωμένοι με όλα τα κουμπιά».
γ. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 29 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Ο επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ' αριθ. 8β και 8γ στολών), είναι χρώματος βαθυκύανου και ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής του καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επί του επενδύτη φέρονται, μόνον, το διακριτικό του Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας και τα διακριτικά βαθμού, κατά τα οριζόμενα αντιστοίχως, στα άρθρα 44 και 54 παρ. 3 περ. α', 55 παρ. 4, 56 παρ. 2, 57 παρ. 2, 58 παρ.4 και 59 παρ. 3 της παρούσας.
8. Η καμπαρντίνα κατασκευάζεται από κατάλληλο ύφασμα, χρώματος βαθυκύανου και το μήκος της καλύπτει το γόνατο. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής της καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επί της καμπαρντίνας φέρονται, μόνον, το διακριτικό του Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας και τα διακριτικά βαθμού, κατά τα οριζόμενα αντιστοίχως, στα άρθρα 44 και54 παρ. 3 περ. α', 55 παρ. 4, 56 παρ. 2, 57 παρ. 2, 58 παρ.4 και 59 παρ. 3 της παρούσας».
18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται εδάφιο γ, ως εξής:
«γ. ημίψηλα: Αυτά είναι ημιάρβυλα, χρώματος μαύρου, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας».
19. Στο άρθρο 33 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
« 8. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και για τις γυναίκες μουσικούς».
20. Στο άρθρο 34 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 25 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και για τις γυναίκες μουσικούς».
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι φούστες και οι περισκελίδες των στολών κατασκευάζονται από το ύφασμα του χιτωνίου τους, με εξαίρεση τις φούστες των υπ' αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών γυναικών αξιωματικών, καθώς και των περισκελίδων της υπ' αριθ. 2 στολής γυναικών αξιωματικών και της επίσημης στολής μουσικών, που κατασκευάζονται από ύφασμα «τρικό» χρώματος μαύρου».
22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 της ιδίας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 9 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και για τις γυναίκες αστυνομικούς».
23. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται εδάφιο γ, ως εξής:
«γ. ημίψηλα: Αυτά είναι ημιάρβυλα, χρώματος μαύρου, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας».
24. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το διακριτικό, πλην των υπ' αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών, φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστεράς χειρίδας του χιτωνίου των λοιπών στολών, των επενδυτών, της καμπαρντίνας, των υποδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο», σε απόσταση 3 εκατοστά από του σημείου συρραφής της χειρίδας και επωμίδας».
25. Στο προοίμιο της παραγράφου 3 του άρθρου 46, της ιδίας ως άνω απόφασης, μετά την 9δ στολή, προστίθεται και η στολή «9ε».
26. Στο άρθρο 49 της ιδίας ως άνω απόφασης, προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Ο ζωστήρας της επίσημης στολής μουσικών κατασκευάζεται από πλαστική ύλη και αποτελείται από τη
ζώνη χρώματος μαύρου και τη μεταλλική πόρπη, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του Σώματος».

27. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 54, της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της 7012/6/103-λα' από 18-1-2014, όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τα διακριτικά των ανώτατων αξιωματικών φέρονται επί των επωμίδων των χιτωνίων των υπ' αριθ. 2, 3, 3α, 4, 5, 6, 7, 7α, 7β, 8, 8β και 8ε στολών, των επενδυτών και της καμπαρντίνας, με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου».
β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 54, της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της 7012/6/103-λα' από 18-1-2014, όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα διακριτικά επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ' αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ και 9ε στολών, της μπλούζας τύπου «πόλο» και των επενδυτών τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly και μπουφάν υπ' αριθ. 9 στολής), φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος».
28. Η παράγραφος 4 του άρθρου 58 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της 7012/6/103-λα' από 18-1- 2014, όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα φέρονται στο μέσο του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος αμφότερων των χειρίδων των χιτωνίων των υπ' αριθ. 7β, 8, 8β, 8ε και 8β/1 στολών, των επενδυτών, των υποδυτών και της καμπαρντίνας. Επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ' αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ και 9ε στολών, της μπλούζας τύπου «πόλο» και των επενδυτών τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly και μπουφάν υπ' αριθ. 9 στολής), φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος».
29. Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της 7012/6/103-λα' από 18-1- 2014, όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα φέρονται στο μέσο του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος αμφότερων των χειρίδων των χιτωνίων των υπ' αριθ. 7β, 8, 8β, 8ε και 8β/1 στολών, των επενδυτών, των υποδυτών και της καμπαρντίνας. Επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ' αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ και 9ε στολών, της μπλούζας τύπου «πόλο» και των επενδυτών τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly και μπουφάν υπ' αριθ. 9 μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος».
30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 της 7012/6/103-λα' από 18-1-2014, όμοιας, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Φέρεται στη βάση των επωμίδων των χιτωνίων των υπ' αριθ. 7β, 8, 8β, 8δ, 8ε και 8β/1 στολών, των επενδυτών, των υποδυτών και της καμπαρντίνας».

31. Το τελευταίο εδάφιο των περιπτώσεων (1) και (2), της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 63, της ιδίας ως άνω απόφασης, όπως αυτή η περίπτωση αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της 7012/6/114-α' από 5-5-2012, όμοιας, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Αξιωματικοί απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας φέρουν τα σήματα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου».

32. Το άρθρο 70, της ιδίας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των ειδών στολής και εξάρτησης, η ποιοτική σύνθεση των υφασμάτων των επιμέρους ειδών κάθε στολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2017
Ο Αρχηγός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

 
πηγή  policenet.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :