Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Τοπική αρμοδιότητα Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος

 

Του Νικολάου Αθ. Μπλάνη Αντιστράτηγου Αστυνομίας ε.α.*1. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ... «μπαλάκι οι ευθύνες σε Αστυνομία και Λιμενικό για το ποιος έπρεπε να κάνει τη σύλληψη του επιχειρηματία, που χτύπησε τους Ελεγκτές στο νησί. Χρειάστηκε η παρέμβαση δύο υπουργών για να περαστούν χειροπέδες στον επιχειρηματία»! Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις, η τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας εκτείνεται σε όλη την επικράτεια (τώρα άρθ. 11 παρ. 1 ν. 4249/2014, πριν άρθρο 2 παρ.5 ν.1481/1984 και άρθρο 8 παρ. 1 ν.2800/2000) εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4150/2013, το οποίο ορίζει ότι «Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. ασκούνται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους, όπως ειδικότερα καθορίζονται ιδίως στο ν.δ.444/1970, στο άρθρο 29 ν.2971/2001 και στο άρθρο 12 ν.2289/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

2. Στο άρθρο 1 ν.2971/2001 δίνεται η έννοια των όρων ως εξής:

α. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της.

β. «Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα.

γ. «Λιμένας» είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ.444/1970 το Λιμενικό Σώμα ασκεί την αστυνομία στον θαλάσσιο χώρο, επί των πλοίων, των πάσης φύσεως πλωτών ναυπηγημάτων, επί των λιμένων και της χερσαίας ζώνης αυτών. Ο θαλάσσιος χώρος περιλαμβάνει ολόκληρο τη θαλάσσια έκταση της χώρας και εκτείνεται μέχρι του σημείου επαφής του υγρού στοιχείου με την ξηρά. Στον θαλάσσιο χώρο δεν περιλαμβάνονται οι φυσικές και τεχνικές λίμνες, καθώς και οι πλωτοί ποταμοί (άρθρο 2).

4. Οι λιμένες περιλαμβάνουν και τμήμα εδάφους, που καλείται "χερσαία ζώνη λιμένος" και ειδικότερα:

α. Τους περίφρακτους των λιμένων χώρους.

β. Επί μη περίφρακτων λιμένων τα τεχνικά έργα, κρηπιδώματα, προβλήτες, αποβάθρες, προκυμαίες, κυματοθραύστες, εξέδρες και παραλίες, τους χώρους γενικά διεξαγωγής εργασιών συνυφασμένων με τη λειτουργία των λιμένων, χώρους διενέργειας φορτοεκφορτωτικών εργασιών, αναμονής, επιβιβάσεως ή αποβιβάσεως επιβατών και αποθέσεων φορτίων, μετά των επ΄αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών.

5. Ειδικά στους μη περίφρακτους χώρους δεν περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της Λιμενικής Αρχής ο έλεγχος λειτουργίας δημοσίων κέντρων και καταστημάτων, έστω και αν προεκτείνονται επί θαλασσίου χώρου, ο Τουρισμός, η ευθύνη της λήψης μέτρων τάξης και ασφάλειας Υψηλών και Επισήμων Προσώπων και ο έλεγχος της δημόσιας υγείας, με εξαίρεση τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία αυτής από την είσοδο λοιμωδών νόσων (άρθρο 5 ν.δ.444/1970).

6. Από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.2575/1998, προβλέπεται ρητά ότι οι λιμενικές αρχές είναι αποκλειστικά αρμόδιες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων, καταργουμένης εφεξής κάθε σχετικής με το θέμα αυτό προγενέστερης διάταξης και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ.444/1970, που ανέθετε επί μη περιφράκτων λιμένων την άσκηση της αρμοδιότητας τροχαίας στην αστυνομία, θεωρείται κατά το μέρος αυτό καταργημένη (βλ. και γνωμ. Εισ. Πρωτ. Σάμου 1226/1998).

7. Τα όργανα του Αστυνομικού και Λιμενικού Σώματος, εφόσον επελήφθησαν κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας κάποιας αστυνομικής ενέργειας, συνεχίζουν αυτήν και εντός του παρακειμένου χώρου του άλλου Σώματος με τη σύμπραξη των οργάνων αυτού, εφόσον παρίσταται ή και χωρίς αυτά, εάν επίκειται κίνδυνος εκ της αναβολής. Στην τελευταία περίπτωση ειδοποιείται αμελλητί η αρμόδια κατά τόπον αρχή προς σύμπραξη. Τα ανακριτικά κ.λ.π. στοιχεία που συνέβησαν τίθενται στη διάθεση της κατά τόπον αρμόδιας αρχής, η οποία και συνεχίζει τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ.

8. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 12 ν.2289/1995, η προανάκριση αξιόποινων πράξεων, που τελούνται επί των εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών ή εντός των ζωνών ασφαλείας, διεξάγεται από την κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή και την τελωνειακή αρχή για θέματα της τελωνειακής νομοθεσίας. Η αστυνόμευση στις θαλάσσιες περιοχές υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της θαλάσσιας οικονομικής ζώνης της χώρας ασκείται από το Λιμενικό Σώμα και από την κατά Θάλασσα Οικονομική Αστυνομία (Θ.Ο.Α) κατά τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών.

9. Τέλος για κάθε αμφισβήτηση της τοπικής ή υλικής αρμοδιότητας αποφαίνονται με κοινή απόφασή τους οι συναρμόδιοι Υπουργοί.
________________________________________
* Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών
 
 
πηγή staratalogia.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :