Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Είναι νόμιμη η χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων σε τρίτους ;

 


1. Είναι δημόσια τα ληξιαρχικά βιβλία;
Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια προσβάσιμα από οποιονδήποτε αιτούντα χωρίς ο τελευταίος να δικαιολογεί απαραίτητα ειδικό έννομο συμφέρον για την πρόσβαση σε αυτά.
2. Επιτρέπεται η πρόσβαση στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου;
Στην περίπτωση που ο αιτών τρίτος ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα* δεδομένα που περιέχονται στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου, πρέπει να ζητηθεί η προηγούμενη άδεια της Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2472/1997.
Αν ο αιτών τρίτος δεν ενδιαφέρεται για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, είναι δυνατή η χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων με απαλοιφή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας που μπορεί να οδηγήσει έστω και σε έμμεση αποκάλυψη των δεδομένων αυτών. Συνεπώς, δεν απαιτείται η προηγούμενη άδεια της Αρχής και η αρμόδια ληξιαρχική υπηρεσία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, εφαρμόζει συνδυαστικά τις διατάξεις του άρθρο 5 §2 περ. β’ του ν. 2472/1997 και των άρθ. 4 εδ. δ’ και 8 του ν. 344/1976.
*Ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.
3. Τι ισχύει για τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου;
Στην περίπτωση των ληξιαρχικών πράξεων θανόντων, η χορήγηση των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτές δεν κωλύεται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997, καθώς ο τελευταίος αφορά δεδομένα φυσικών προσώπων.
Αν όμως στις πράξεις αυτές περιέχονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (λ.χ. στοιχεία συζύγου θανόντος), πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθηθεί μία εκ των προαναφερθεισών διαδικασιών.

πηγή lawspot.gr


Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :