Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Κατατέθηκε στην Βουλή νέο νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλου

 

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στην βουλή από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (AT21) και άλλες διατάξεις».


Με το υπόψη σχέδιο νόμου, τροποποιείται - συμπληρώνεται ο ν.2725/1999, όπως ισχύει, σχετικά με τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, κ.λπ. Ειδικότερα:


Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα που θα επιλύσουν σημαντικά προβλήματα των εμπλεκόμενων με τον αθλητισμό φορέων ενώ παράλληλα εισάγονται διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών σχετικά με τη λειτουργία τους.


Δρομολογείται η ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Εξομάλυνσης (Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής) που όρισε η FIFA στην ΕΠΟ με σκοπό, μεταξύ άλλων, και την θεσμική αναμόρφωση των καταστατικών λειτουργιών της ΕΠΟ.


Στην «Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ)» με έδρα την Αθήνα χορηγείται η ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 28 . Για την ανάπτυξη του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο νομοθέτης ορθά μέχρι σήμερα προέβλεψε ηπιότερες προϋποθέσεις για την δημιουργία αθλητικών ομοσπονδιών σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τομέα οργανωμένου αθλητισμού. Έτσι, τόσο ο νόμος 2725/1999 (Α’ 121) στην αρχική του μορφή, όσο και μεταγενέστερες ειδικές διατάξεις προέβλεψαν για συγκεκριμένες κατηγορίες αθλητισμού ΑμεΑ (παραολυμπιακών αγώνων, μπάσκετ με καρότσι, αθλητισμού κωφών) την δημιουργία αθλητικών ομοσπονδιών από μόνο πέντε αθλητικά σωματεία, αντί των είκοσι που απαιτούνται στον αθλητισμό αρτιμελών.


Μετατίθεται εκ νέου ο χρόνος έναρξης για την εφαρμογή των διατάξεων, που ρυθμίζουν θέματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου, για τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (από τις 31 Μαρτίου 2017, που ισχύει). (άρθρο 3)

Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες

Πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, το σύνολο των θεατών και το είδος των αγώνων που θα πραγματοποιούνται σε αυτές και ρυθμίζεται συναφώς ο τρόπος και η διάρκεια της άδειας λειτουργίας από τις αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την δυναμικότητα τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:

αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις

ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες

γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες

δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών

εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών

στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων

ζζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές

ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται

τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες

θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών

ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών,

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

αα) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κλπ.) ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεροαθλητισμού. ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κλπ.)

γγ) Ομάδα 01: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις)

δδ) Ομάδα 02: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις)

εε) Ομάδα I: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν.2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κλπ.)

Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2725/1999 όπως ισχύει (ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές).

Προβλέπεται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων (ισχύει και σήμερα) και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας αυτής.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης τόσο για τις κοινές όσο και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Προβλέπεται η επιβολή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και  χρηματικού προστίμου τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τον ιδιοκτήτη ή χρήστη αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου. Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση.


Με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η μείωση του ποσοστού εγγυητικής επιστολής που υποχρεούνται να καταθέσουν οι ΚΑΕ σύμφωνα με άρθρο 78 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και η εξομοίωσή του με τις υπόλοιπες Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.). Μάλιστα, τα τελευταία έτη έχουν μειωθεί σημαντικά οι περιπτώσεις αιτήσεων αθλητών, προπονητών και λοιπών δικαιούμενων προσώπων ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά ΚΑΕ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, μελών του ΕΣΑΚΕ, με αίτημα την κατάπτωση των εγγυητικών αυτών επιστολών λόγω οφειλών των ΚΑΕ προς τα ανωτέρω πρόσωπα. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί Α.Α.Ε της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, σε πέντε τοις εκατό (5%) και δέκα τοις εκατό (10%), αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων και κατά κατώτατο όριο τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, που είναι σήμερα.

 Αποσαφηνίζεται το χρονικό σημείο (έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017) από το οποίο η νέα Α.Α.Ε., που θα συσταθεί για το ίδιο άθλημα από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε., διαδέχεται αυτοδικαίως την υποβιβασθείσα σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της.Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης είτε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία, είτε λόγω αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις.Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για τις ΑΑΕ που είχαν υποβιβασθεί πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017.

Εξομοιώνεται με τα κατά τη δημοσίευση του ν.2725/1999 αναγνωρισμένα από τη Εενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) αθλητικά σωματεία το μη κερδοσκοπικό κοινωφελές σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ-ΕΛΛΑΣ».


Επαναφέρονται σε ισχύ διατάξεις που αφορούν σε αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξη, στη Γ.Γ.Α. είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς κ.λπ. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης.


Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, σε προπονητές αθλητών που κατέκτησαν μετάλλιο σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι δεν διαθέτουν σχετική άδεια, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή κατηγορίας Α' για το άθλημα στο οποίο επιτεύχθηκε η διάκριση. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια και τις επιβραβεύσεις που προβλέπονται στο ν. 2725/1999 για τους προπονητές των αθλητών που κατέκτησαν την 1η έως και την 3η θέση σε Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς αγώνες.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει αναδρομικώς από 01.01.2016, ενώ από την 31.01.2018 θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις αθλημάτων για τα οποία δεν έχει λειτουργήσει σχολή προπονητών.

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 32 του ν.2725/1999 σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών γυμναστηρίων - ιδιωτικές σχολές στην περίπτωση λειτουργίας χώρου γυμναστηρίου, επιφάνειας από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ. εντός ξενοδοχείου που διατίθεται αποκλειστικά στους ενοίκους του ξενοδοχείου κ.λπ.

Αποζημιώσεις των μελών του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και των μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για το έτος 2016, που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία των παραπάνω συλλογικών οργάνων και των οποίων η αποπληρωμή δεν κατέστη δυνατή, δύνανται να αποπληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Αθλητισμού) του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ΚΑΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

πηγή  pasapolice.blogspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :