Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4478/2017-Αλλαγές σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

 Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων - Ενσωμάτωση τεσσάρων κοινοτικών Οδηγιών και την κύρωση μίας διεθνούς Σύμβασης.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4478/2017, ο οποίος περιλαμβάνει μία σειρά διατάξεων αναφορικά με σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.
Ειδικότερα, ο Νόμος αφορά:
I) Στην κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
II) Στις προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003)
III) Στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ(link is external) σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας
IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ(link is external) για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας.
Μεταξύ άλλων, ο Νόμος 4478/2017 περιλαμβάνει μία σειρά τροποποιήσεων στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Νόμο 3691/2008 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).
Δείτε το Νόμο 4478/2017 εδώ(link is external).

πηγή lawspot.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :