Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ταυτοπροσωπία ανηλίκου - Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας – Βεβαίωση Ταυτοπροσωπίας - Ταυτοποίηση στοιχείων

 print 
email
Διαβάστε τι είναι η ταυτοπροσωπία ανηλίκου, από ποιες υπηρεσίες γίνεται και ποια η διαδικασία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας.

 

Τι είναι η ταυτοπροσωπία ανηλίκου

Είναι η διαδικασία βεβαίωσης-πιστοποίησης από την αρμόδια αρχή, ότι το εικονιζόμενο σε μονογραφημένη και σφραγισμένη πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του που είναι επικολλημένη σε Πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου προσώπου στο δημοτολόγιο που είναι ηλικίας  κάτω των 12 ετών, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Δηλαδή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κοινό πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο του Δήμου, στο οποίο έχει μπει πάνω μια βεβαίωση ταυτοπροσωπίας με τη φωτογραφία του παιδιού.
Σε ανηλίκους κάτω των δύο ετών δύναται να συνταχθεί και σε ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 

Ταυτοπροσωπία ανηλίκου για έκδοση διαβατηρίου

Για την έκδοση διαβατηρίου υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αστυνομική διεύθυνση ή διεύθυνση αστυνομίας του τόπου κατοικίας του ή στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του εφόσον πρόκειται για κάτοικο νησιού όπου δεν εδρεύουν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και απαραιτήτως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Τι γίνεται όμως αν πρόκειται για ανήλικο που δεν έχει εφοδιασθεί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ;
Τη διαδικασία προβλέπει η ΚΥΑ 3021/22/10/2005 ΦΕΚ Β'/932/6.7.2005 (άρθρο 1 παρ.1 εδάφ. γ όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και είναι η παρακάτω.
 
«Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας ) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου.
Στην ως άνω Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, η οποία διαμορφώνεται αυτόματα, περιλαμβάνονται μέχρι τρία (3) τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων του ανήλικου που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου.
Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Αυτές ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα και εφόσον είναι σύμφωνες σε σχέση με τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣΕΔ, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη λήψη και εκτύπωση των απαιτούμενων δημοτολογικών στοιχείων γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.
Επί της εκτυπωμένης σελίδας με τα δημοτολογικά στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η εν λόγω διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης των στοιχείων δημοτολογίου του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών.
Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η διαβίβαση του αιτήματος από την Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών και η αποστολή του πιστοποιητικού από τον δήμο πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής του.
Το ως άνω πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επικολλημένη έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών, εφόσον διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ
».

Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου
• Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνει τα εξής:
- Όταν ο ανήλικος είναι κάτω των 13 ετών, ο ασκών την επιμέλεια πιστοποιεί:
 •  την αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας του ανηλίκου και την έκδοση ή όχι διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
- Όταν ο ανήλικος είναι άνω των 13 ετών, δηλώνει:
 •  αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.
 •  αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.
 •  αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
 •  αν διαμένει μόνιμα στη αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει  εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.
• Παράβολα είσπραξης εσόδων.
Παράβολο χαρτοσήμου:
 •  Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).
 •  Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ (έως 14 ετών).
 •  Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’εξαίρεση σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2004 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2004 ως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 3 του Π.Δ 135/2007.)
 •  Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.(Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη )
 •  Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ. (Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του  Π.Δ.25/2004 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του Άρθρου 1 του Π.Δ 30/2010)


Ταυτοπροσωπία Ανηλίκου για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση

Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στον Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου του ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Υποβάλλει αίτημα (εδώ σχετική αίτηση) για έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
Απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα τις περιπτώσεις:
Α) Ανήλικοι
 1.     Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
 2.    Πιστοποιητικό γέννησης
 3.     Πρόσφατη φωτογραφία
** Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).
** Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.
** Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.
Β) Διπλοεγγεγραμμένοι
 1.    Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής.
 2.    Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της κοινότητας που είναι γραμμένος με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής.
 3.   Υπεύθυνη δήλωση ανά περίπτωση
* Εάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της ληξιαρχικής πράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα.
* Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε.
Γ) Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
 1.     Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού
 2.    Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού
 3.    Ένορκη βεβαίωση
* Η ένορκη βεβαίωση χρειάζεται για να γίνει παραβολή του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα του Δήμου.


Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων από τα Κ.Ε.Π.

Η αρμοδιότητα για την έκδοση βεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 - ΦΕΚ Α/138/16-6-2005 άρθρο 16 παρ.1  , με τις οποίες συμπληρώθηκε ο σχετικός Νόμος 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α')
Ο Ν.3345/2005 - ΦΕΚ Α/138/16-6-2005 άρθρο 16 παρ.1  ορίζει:
«Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο χορηγείται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)»
Προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημόσιου εγγράφου.
Επισημαίνεται ότι με διάταξη του ιδίου νόμου (Ν.3345/2005 - ΦΕΚ Α/138/16-6-2005 άρθρο 13, παρ. 3.1), ορίζεται ότι «Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να εφοδιασθούν με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας».
Προκειμένου να χορηγηθεί η πιο πάνω βεβαίωση, από τα ΚΕΠ, απαιτείται:
•    Πιστοποιητικό εγγραφής του ανηλίκου στο δημοτολόγιο, επί του οποίου επικολλάται πρόσφατη  φωτογραφία του, η οποία και σφραγίζεται με τη στρογγυλή σφραγίδα του ΚΕΠ και υπογράφεται από το μόνιμο υπάλληλο του ΚΕΠ.
•    Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου, με τον γονέα ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ
Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου, η σφραγίδα θα έχει το εξής περιεχόμενο:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
Η (ή Ο) ονοματεπώνυμο ανηλίκου (όπως αναφέρονται στο πιστοποιητικό),
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ (ή ΤΟΝ) ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΗ (Ο) ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία:
Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ:
Υπογραφή:
Στην περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του ανηλίκου, οπότε  προσέρχονται μάρτυρες, προς βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας, η σφραγίδα θα έχει το εξής περιεχόμενο:
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ…(ονοματεπώνυμα μαρτύρων, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία έκδοσης, ,κ.λ.π)………..
ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ……
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ:…….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία:
Ο Υπάλληλος του ΚΕΠ:
Υπογραφή:

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

πηγή e-nomothesia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :