Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Ανακοίνωση του Τ.Π.Δ. για τις ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 Το ∆.Σ. του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ανακοινώνει, ότι στη σηµερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την υλοποίηση του προγράµµατος νέων ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα, που αποφασίστηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016. Η νέα πολιτική, θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 µε συνέπεια να µην απολεσθούν τα δικαιώµατα και οφέλη της, από κανένα δανειολήπτη. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις νέες ρυθµίσεις.

 ΕΚ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ


πηγή www.tpd.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :