Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Κανόνες παροχής υπηρεσιών από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους σε στρατιωτικά νοσοκομεία

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.700/388/338691/Σ. 5392/2016
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ Φ.700/388/338691/Σ. 5392/2016 που αφορά Κανόνες Παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (417 ΝΙΜΤΣ) από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους.
Ειδικότερα
Οι ασθενείς που νοσηλεύονται εντός των στρατιωτικών νοσοκομείων (ΣΝ) και του 417 ΝΙΜΤΣ που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές/ούς νοσοκόμες/ους.
Οι αποκλειστικές/οι νοσοκόμες/οι για να συμπεριληφθούν στον ετήσιο ονομαστικό πίνακα οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ατομικές αιτήσεις στην αρμόδια ΥΠΕ κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής τους Περιφέρειας.
Με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφία του ενδιαφερομένου και στην οποία αναγράφεται ο αριθμός Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικού Νοσοκόμου στην οικεία ΥΠΕ, συνυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
β. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
γ. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α., από την οποία προκύπτουν τα ένσημα της/του απασχολούμενης/ου.
δ. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το τρέχον έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.35797/4-4-2012 απόφαση Υπουργού Υγείας (1199 Β΄).
ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, με βάση το οποίο θα διακριβώνεται η μη συνδρομή του κωλύματος της περίπτωσης γ του άρθρου.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 με την οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν την προϋπόθεση της υποπαραγράφου δ΄ του άρθρου.
ζ. Έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο δεν απαιτείται να επανυποβληθούν, εάν δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα που δηλώνονται, εκτός από το αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Η οικεία ΥΠΕ, αφού οριστικοποιήσει τον ονομαστικό πίνακα, εκδίδει τις κάρτες ταυτοποίησης για το προσεχές έτος και αποστέλλει τον πίνακα σε κάθε νοσοκομείο, όπου αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο της Διευθύνοντος/σας- Διευθυντή/ντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Εντός δεκαπενθημέρου από την οριστικοποίηση του πίνακα, οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι/ες που περιλαμβάνονται σε αυτόν υποχρεούνται, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, να παρουσιαστούν στα Γραφεία Ασφαλείας των Σ.Ν. ή του 417 ΝΙΜΤΣ κατά περίπτωση, προκειμένου να διευθετηθούν όλες οι σχετικές διατυπώσεις ασφαλείας.
Αρμόδια για τη διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα είναι τριμελής επιτροπή, που συγκροτείται σε κάθε ΣΝ και το 417 ΝΙΜΤΣ με απόφαση του οικείου Διευθυντή-Διοικητή και του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος αντίστοιχα και αποτελείται από τον Β΄ Υποδιευθυντή του ΣΝ για το Στρατό Ξηράς ή Υποδιευθυντή για το Πολεμικό Ναυτικό ή Υποδιοικητή Α΄ για την Πολεμική Αεροπορία, τον/ην Διευθύνοντα/ουσα-Διευθυντή/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας-Τομέα και έναν Τομεάρχη-Επόπτη/πτρια ανώτερο/η αξιωματικό (ΥΝ).
Η διάθεση γίνεται με βάση τον οικείο ονομαστικό πίνακα και τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν, και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική εναλλαγή), προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική :Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.700/388/338691/Σ.5392/2016 - ΦΕΚ 3639/Β/10-11-2016

πηγή e-nomothesia.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :