Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αρχή Προστασίας: Πρόστιμα 542 χιλ. για παράνομες κάμερες (λίστα φορέων)

 

Πρόστιμα ύψους 542.500 ευρώ για παράνομη βιντεοσκόπηση, επέβαλε σε εταιρείες η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του 2015 που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3682), οι (αιφνίδιοι) έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν μετά από σχετικές καταγγελίες, στις παρακάτω εταιρείες:
  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Προσαρμογής ΑΜΕΑ (απόφαση 8/2016),
  • «Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής» (απόφαση 76/2015),
  • «Ergoaccounting Λογιστές Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία» (απόφαση 1/2016),
  • SecurityOperationsCenter (SOC) της εταιρείας Μαρινόπουλος ΑΕ (απόφαση 87/2015),
  • «Kifisia Clinic – Ξάνθης Αντ. Παύλος», χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη συστήματος βιντεοεπιτήρησης,
  • Οικοτροφείο ατόμων με αυτισμό, η σχετική απόφαση πρόκειται να εκδοθεί το 2016.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην Έκθεση: “Σε 33 από τις αποφάσεις της Αρχής επιβάλλονται κυρώσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας. Σε 11 περιπτώσεις επιβλήθηκε μόνο η κύρωση της προειδοποίησης για συμμόρφωση με διατάξεις του ισχύοντος πλαισίου προστασίας δεδομένων και σε 22 περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμάνθηκε από 1.000έως 150.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι σε 14 από τις 22 αυτές αποφάσεις της Αρχής επιβλήθηκε εκτός του χρηματικού προστίμου και η κύρωση της προειδοποίησης. Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 542.500 ευρώ.
Επιπλέον, το 2015, η Αρχή πραγματοποίησε έναν προγραμματισμένο έλεγχο στο εθνικό τμήμα του Πληροφοριακού Συστήματος Σένγκεν 2ης γενιάς (Ε-ΠΣΣ II) Ο έλεγχος του Ε-ΠΣΣ II επεκτάθηκε τόσο στην εφαρμογή όλων των οργανωτικών, τεχνικών και φυσικών μέτρων ασφαλείας, όσο και στην τήρηση των γενικότερων διατάξεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες προβλέπονται είτε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 είτε από την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007.
Ωστόσο, το σχετικό πόρισμα και η ακόλουθη απόφαση της Αρχής αναμένονται το 2016. Ως προς τους ελέγχους συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, ακολουθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας στους οποίους οι έλεγχοι αυτοί αναφέρονται και οι σχετικές αποφάσεις της Αρχής.
Τα συνολικά στοιχεία των ελέγχων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκθεσης, το σύνολο των διεκπεραιωμένων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών, ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών ανήλθε σε 2.849, εμφανίζοντας μεν μικρή μείωση 5,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του 2014, παραμένοντας όμως σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, κατά περίπου 14% σε σύγκριση με το έτος 2013 και 30% σε σύγκριση με το έτος 2012. Σε 138 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια ή το Τμήμα. Επίσης, το 2015, η Αρχή εξέδωσε 7 γνωμοδοτήσεις.
Ειδικότερα, η Αρχή εξέτασε 452 προσφυγές/καταγγελίες και 1.194 ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας ή πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα συγκεκριμένης επεξεργασίας ή τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.
Επίσης, ερεύνησε 1.203 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 753 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 450 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των γνωστοποιήσεων συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, η οποία ανήλθε σε περίπου 65% σε σύγκριση με το 2014.
Επιπλέον, το 2015, η Αρχή χορήγησε ή ανανέωσε 193 άδειες τήρησης αρχείων ευαίσθητων δεδομένων, 1 άδεια διασύνδεσης αρχείων και 2 άδειες διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. Στις ανωτέρω διεκπεραιωθείσες υποθέσεις περιλαμβάνονται και 32 υποθέσεις πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.
πηγή aftodioikisi.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :