Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Συλλογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα στην προστασία της εικόνας και της υπόληψης ενός προσώπου

 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η εικόνα ενός προσώπου αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, καθώς αποκαλύπτει μοναδικά χαρακτηριστικά του ατόμου και διακρίνει το άτομο από τους ομοίους του.
Ως εκ τούτου, το δικαίωμα στην προστασία της εικόνας αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης της προσωπικότητας, προϋποθέτοντας κυρίως το δικαίωμα του ατόμου να ελέγχει τη χρήση της εν λόγω εικόνας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αρνηθεί τη δημοσίευσή της.
Παράλληλα, το ΕΔΔΑ έχει κρίνει (υπόθεση von Hannover v. Germany) ότι η δημοσίευση φωτογραφιών αποτελεί τμήμα της ελευθερίας της έκφρασης του ατόμου.
Η δημοσίευση φωτογραφιών αποτελεί μάλιστα μία πράξη στην οποία η προστασία των δικαιωμάτων και της φήμης των άλλων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι φωτογραφίες μπορεί να περιέχουν πολύ προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο ή την οικογένειά του.
Παράλληλά, το άρθρο 10 παρ. 2 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες, δύναται να υπαχθεί σε ορισμένες διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, οι οποίοι αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μία δημοκρατική κοινωνία, μεταξύ άλλων, για την προστασία της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων τρίτων.
Η σύγκρουση του δικαιώματος ενός ατόμου στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 8 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) με την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ) και την ελευθερία του τύπου έχει αποτελέσει σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενο εξέτασης από Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το ΕΔΔΑ εξέδωσε ενημερωτικά δελτία στα οποία περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις του αναφορικά με το δικαίωμα προστασίας της εικόνας και της υπόληψης ενός ατόμου.
Η συλλογή νομολογίας για το δικαίωμα της προστασίας της εικόνας, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σχετικών υποθέσεων, είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα εδώ(link is external).
Η αντίστοιχη συλλογή νομολογίας σχετικά με την προστασία της υπόληψης του ατόμου είναι διαθέσιμη εδώ

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :