Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Tι αλλαγές φέρνει το νέο Π.Δ. στις αποστρατείες Αξιωματικών λόγω ορίου ηλικίας

 

Tο νέο Προεδρικό Διάταγμα 81/2016 (ΦΕΚ 150, τ. Α΄) εκτός από τις αλλαγές στον ελάχιστο χρόνο παραμονής των Αξιωματικών στον κάθε βαθμό (δείτε το σχετικό άρθρο του policenet.gr ΕΔΩ), φέρνει σημαντικές αλλαγές και στις αποστρατείες των Αξιωματικών λόγω ορίου ηλικίας. 
Ειδικότερα, η παρ. 1 του του άρθρου 6 του νέου Προεδρικού Διατάγματος αντικατέστησε την  παράγραφος 1 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997 και πλέον ισχύουν τα παρακάτω:
 Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατά βαθμούς το εξής:
Αντιστράτηγος - Αρχηγός 65° έτος
Αντιστράτηγος 63° έτος
Υποστράτηγος 62° έτος
Ταξίαρχος 61° έτος
Αστυνομικός Διευθυντής 59° έτος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής 58° έτος
Αστυνόμος Α΄ 57° έτος
Αστυνόμος Β΄ 55° έτος
Υπαστυνόμος Α΄ 55° έτος
Υπαστυνόμος Β΄ 55° έτος».

Διαβάστε παρακάτω και τις υπόλοιπες αλλαγές που προβλέπουν οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου 6 του νέου Προεδρικού Διατάγματος:
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι ανώτατοι αξιωματικοί που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά την κύρωση των σχετικών πινάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 43 παράγραφος 1. Όσοι από τους Ταξίαρχους και Υποστράτηγους που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη στο βαθμό τους, κατά το έτος διενέργειας των κρίσεων, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους αυτού, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται στον επόμενο βαθμό και παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, σε διαφορετική περίπτωση προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, πλην των κρινόμενων ως αποστρατευτέων και μετά από ένα (1) μήνα τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό αυτό, λόγω κατάληψης τους από το όριο ηλικίας.».
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 31/1999 (Α΄ 33), αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α. Οι αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους συμπλήρωσης του με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς ομοιόβαθμους συναδέλφους τους, που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται, οπότε και ισχύει για αυτούς το όριο ηλικίας του βαθμού στον οποίο προάγονται.
β. Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 αξιωματικοί που αναφέρονται στην προηγουμένη περίπτωση, κρίνονται το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της κατάληψης τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών προσόντων των άρθρων 15 και 17 και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους με νέο προεδρικό διάταγμα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ. Α.) προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 43. Από τη δύναμη του Σώματος διαγράφονται την 31η Δεκεμβρίου του έτους των τακτικών κρίσεων. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τους αξιωματικούς της περίπτωσης α΄, οι οποίοι μετά την κρίση τους, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού, τον οποίο φέρουν κατά το έτος των κρίσεων.».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 49 του Π.δ. 24/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.δ. 164/2013 (Α΄ 262), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Όσοι από τους ανωτέρω αξιωματικούς φέρουν βαθμό μέχρι Αστυνομικού Διευθυντή και καταλαμβά νονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, η οποία δεν ανακαλείται, για την περαιτέρω παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για ένα έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, και κρίνονται στις τακτικές κρίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 από το αρμόδιο συμβούλιο κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, συνεκτιμώντας την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι ανωτέρω αξιωματικοί κρίνονται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος στο βαθμό τους.».
 Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμό για να διαβάσετε ολόκληρο το Π.Δ.

http://www.nomotelia.gr/photos/File/150a-16.pdf


πηγή: policenet.gr
 

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :