Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Αυστηρά πρόστιμα σε όποιον ρυπαίνει – Οι κυρώσεις που προβλέπονται για την υπαίθρια διαφήμιση

 
Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά» και μπορούν να επιβληθούν σε βάρος τόσο του διαφημιστή όσο και του διαφημιζόμενουΜε το άρθρο 26 παρ.10-11-12-13-14, της υπ’ αριθ. 391/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορά την έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Καβάλας, καθορίζονται οι κυρώσεις  που επιβάλλονται κατά την παραβίαση της ισχύουσας Νομοθεσίας που αφορά την υπαίθρια διαφήμιση  ως εξής:

παρ. 10. Η επικόλληση αφισών και διαφημιστικών εντύπων επί των κάδων απορριμμάτων και γενικά σε χώρους όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση, τιμωρείται με πρόστιμο 30 € ανά επικολλούμενη αφίσα και μέχρι του ποσού των 2.000 €. Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του διαφημιζόμενου αλλά και του διαφημιστή που ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του.
παρ. 11. Η τοποθέτηση γιγαντοαφισών, διαφημιστικών πινακίδων πέραν των καθοριζομένων σημείων σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και η παρά το νόμο σε οποιονδήποτε χώρο τοποθέτησή τους, τιμωρείται με πρόστιμο από 350 € έως 1.500 € κατά περίπτωση αναλόγως της ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η κύρωση επιβάλλεται σε βάρος του διαφημιζόμενου αλλά και του διαφημιστή.
παρ. 12. Η αυθαίρετη ρίψη  διαφημιστικών – πληροφοριακών φυλλαδίων και εντύπων τύπων τιμωρείται με πρόστιμο από 150 € έως 600 € κατά περίπτωση. Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του διαφημιζόμενου αλλά και του διαφημιστή.
παρ. 13. Η επικόλληση ή αναγραφή συνθημάτων ή διαφημιστικών επί των καταστρωμάτων των πεζοδρομίων, των δρόμων, των τοίχων, πλατειών, τειχών, μνημείων κ.λ.π. τιμωρείται με πρόστιμο από 150 € έως 600 € κατά περίπτωση. Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του διαφημιζόμενου αλά και του διαφημιστή.
παρ. 14. Η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπού πληροφοριακού ή μη υλικού σε πάσης φύσεως στύλους, χώρους κοινής ωφελείας, σηματοδότες, πινακίδες σήμανσης κ.λ.π. τιμωρείται με πρόστιμο από 90 € έως 300 € κατά περίπτωση. Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του διαφημιζόμενου αλλά και του διαφημιστή.

πηγή : xronometro.com

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :