Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Με Προεδρικό Διάταγμα αλλαγές στο πειθαρχικό των δοκίμων στις αστυνομικές σχολές

 

Αποτέλεσμα εικόνας για σχολες αστυνομιας


Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα στους δόκιμους υπαστυνόμους εκτός από τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης και του προστίμου που προβλέπονται από το Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού, επιβάλλεται και η ποινή της αποβολής από τη Σχολή. Επιπλέον, για τα παραπτώματα για τα οποία προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του προστίμου, δύναται αντί αυτών να επιβάλλεται αιτιολογημένα κατά την κρίση της Διοίκησης το διοικητικό μέτρο της στέρησης μίας έως τριών ημερών εξόδου, κάθε μία εκ των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της επόμενης ημέρας. Για τα παραπτώματα των δοκίμων υπαστυνόμων που επισύρουν την ποινή της αποβολής από τη Σχολή δύναται, μετά την έκδοση διαταγής διενέργειας Ε.Δ.Ε. σε βάρος τους κατ' άρθρο 26 του Π.δ. 120/2008 (Α'182), να ληφθεί το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας. Αναλογική εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών Πειθαρχικού Δικαίου Κανόνες και διαδικασίες του Πειθαρχικού Δικαίου Αστυνομικού Προσωπικού (Π.δ. 120/2008, όπως εκάστοτε ισχύει), εφαρμόζονται αναλόγως και στους δόκιμους υπαστυνόμους, αν συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας των εκπαιδευόμενων δοκίμων υπαστυνόμων και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα, εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και οι διαδικασίες του Πειθαρχικού Δικαίου που αφο-ρούν: (α) στην τήρηση των κανόνων και αρχών του Ποινικού Δικαίου, (β) στη διάρκεια της πειθαρχικής ευθύνης, (γ) στη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων, (δ) στη θέση σε διαθεσιμότητα, (ε) στην επανάληψη της πειθαρχικής δίκης, (στ) στην άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων και (ζ) στην ακύρωση από τα διοικητικά δικαστήρια της πειθαρχικής απόφασης.». H ποινή της αποβολής από τη Σχολή επιβάλλεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από  γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία στηρίζεται σε ένορκη διοικητική εξέταση. Το συμβούλιο συγκαλείται με διαταγή του Υπαρχηγού, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της υπόθεσης που παραπέμπεται ενώπιόν του. Στην περίπτωση των ένορκων διοικητικών εξετάσεων που διενεργούνται και αφορούν σε δόκιμο υπαστυνόμο, η απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου για παραπομπή στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, είναι δεσμευτική για το Διοικητή της Σχολής. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνέρχεται σύμφωνα με όσα ορίζονται για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και εκδί-δει αιτιολογημένη γνωμοδότηση, την οποία ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών υποβάλλει με το φάκελο της υπόθεσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παραπέμψει στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκτιμά ελεύθερα τα στοιχεία και αποφαίνεται αν αποδείχτηκαν ή όχι τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τα αποδιδόμενα στο δόκιμο πειθαρχικά παραπτώματα. Σε καταφατική περίπτωση αποφαίνεται αν αυτά συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την επιβολή ποινής αποβολής ή συνιστούν, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, διαφορετικά πειθαρχικά παραπτώματα και επιβάλει την προσήκουσα πειθαρχική ποινή. Εάν κρίνει ότι αυτά δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, θέτει την υπόθεση στο αρχείο.». Κατά της απόφασης του Υπαρχηγού επιτρέπεται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφασίζει οριστικά. Δόκιμος σε βάρος του οποίου διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση δεν αποφοιτά από τη Σχολή μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, διατιθέμενος στο επιτελείο της Σχολής. Στην περίπτωση αυτή, η επαγγελματική ικανότητα  βαθμολογείται μετά το πέρας της πειθαρχικής διαδικασίας.». Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα, το ίδιο εκπαιδευτικό έτος, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν προάγεται στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος αν φοιτά στο Ν, Β' ή Γ' έτος σπουδών, ενώ δεν αποφοιτά από τη Σχολή αν φοιτά στο Δ' έτος σπουδών και επαναλαμβάνει τη φοίτηση του εξαμήνου ή των εξαμήνων που απώλεσε, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή, εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά. Αν, όμως, πρόκειται για δόκιμο που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. Δόκιμος γυναίκα που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση λόγω κυοφορίας (άδεια μητρότητας), συνέχεια ή διακεκομμένα, το ίδιο εκπαιδευτικό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός τρίτου (1/3) των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν προάγεται στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος αν φοιτά στο Α΄ Β' ή Γ' έτος σπουδών, ενώ δεν αποφοιτά από τη Σχολή αν φοιτά στο Δ' έτος και επαναλαμβάνει τη φοίτηση του εξαμήνου ή των εξαμήνων που απώλεσε, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή της από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω κυοφορίας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α'. Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση συ-νέχεια ή διακεκομμένα το ίδιο εκπαιδευτικό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, λόγω λήψης του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας κατά το άρθρο 24, δεν προάγεται στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος αν φοιτά στο Α', Β' ή Γ' έτος σπουδών, ενώ δεν αποφοιτά από τη Σχολή αν φοιτά στο Δ' έτος. Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και εφόσον δεν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής από τη Σχολή, επαναλαμβάνει τη φοίτηση του εξαμήνου ή των εξαμήνων που απώλεσε, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω διαθεσιμότητας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας Η ένταξη στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 καθώς και στις περιπτώσεις β' και γ' της ίδιας παραγράφου, γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου δοκίμου άλλος λόγος απώλειας έτους σπουδών. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει τέτοιος λόγος, ο δόκιμος δεν εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς της κατάταξής του και το απολεσθέν έτος συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της εκπαιδευτικής σειράς στην οποία τελικώς εντάσσεται.». Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά. Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέ-μπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχών, ενώ αν φοιτά στο Ε' εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή, εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά. Αν, όμως, πρόκειται για δόκιμο που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. Δόκιμος γυναίκα που δεν παρακολουθεί την εκπαί-δευση λόγω κυοφορίας (άδεια μητρότητας), συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχούσα, ενώ αν φοιτά στο Ε' εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή της από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω κυοφορίας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας. Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, λόγω λήψης του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας κατά το άρθρο 57, θεωρείται αποτυχών, ενώ αν φοιτά στο Ε' εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και εφόσον δεν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής από τη Σχολή, επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω διαθεσι-μότητας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α'. Όλη η απόφαση εδώ

www.dikaiologitika.gr

πηγή : www.dikaiologitika.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :