Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

Στο ΦΕΚ η ρύθμιση με την οποία δημόσιοι υπάλληλοι κερδίζουν μισθολογικό κλιμάκιο

 Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε ο Ν 4405/2016 που περιλαμβάνει την τροπολογία την οποία είχεαποκαλύψει η aftodioikisi.gr, με βάση την οποία κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων κερδίζουν μισθολογικό κλιμάκιο.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία η οποία ενσωματώθηκε ως άρθρο δεύτερο στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το Σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που ψηφίσθηκε από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα και δημοσιέυθηκε χθες στο ΦΕΚ προβλέπεται ότι:
-Οι υπάλληλοι ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) οι οποίοι δεν κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρίσμενης κατώτερης τεχνικής σχολής  ή τον απαιτούμενο χρόνο εμπειρίας στονέο μισθολόγιο κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) της ΔΕ κατηγορίας και όχι αυτά της ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).
Με την ίδια ρύθμιση προβλέπεται επίσης ότι δεν αλλάζουν μισθολογική κατάταξη υπάλληλοι που με το νέο μισθολόγιο εντάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία από αυτή που υπηρετούν σήμερα. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά:
-Τους φοιτήσαντες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης που διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
-Ορισμένη κατηγορία δικαστικών υπαλλήλων
-Υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου που είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας
-Το εκπαιδευτικό νοσηλευτικό προσωπικό των Μέσω Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών.

Διαβάστε το Άρθρο δεύτερο του Ν 4405/2016
  1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:
«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας».
  1. Στο τέλος του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ ως εξής:
«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).
ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄203) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιού-
χοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν. 2065/1952.
ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123)».
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως 6 αναριθμούνται αντίστοιχα.

πηγή :  www.aftodioikisi.gr

Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ.

About Ένωση Αξιωματικών Α.Μ.Θ. -

Σκοπός της E.A.A.M.Θ. είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Subscribe to this Blog via Email :